02.03.2016.
Poljoprivreda

SREM­SKA PRI­VRED­NA KO­MO­RA OR­GA­NI­ZA­TOR SA­BO­RA ZE­MLJO­RAD­NI­KA SRE­MA – Vre­me­na su te­ška, a pri­no­si od­lič­ni

Sa­bor ze­mljo­rad­ni­ka Sre­ma u or­ga­ni­za­ci­ji Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re odr­žan je pro­šlog pet­ka, 26. fe­bru­a­ra u mi­tro­vač­koj Grad­skoj ku­ći. Ovo tra­di­ci­o­nal­no tak­mi­če­nje srem­skih po­ljo­pri­vred­ni­ka or­ga­ni­zo­va­no je po 42. put, a sve­ča­no je za­vr­šnu ma­ni­fe­sta­ci­ju otvo­rio dr­žav­ni se­kre­tar u Mi­ni­star­stvu po­ljo­pri­vre­de i za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne Zo­ran Ra­jić. Dr­žav­ni se­kre­tar je is­ta­kao da u Sr­bi­ji ima ma­li broj in­sti­tu­ci­ja ko­je po­dr­ža­va­ju ova­kve ma­ni­fe­sta­ci­je i če­sti­tao po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma na ostva­re­nim iz­u­zet­nim re­zul­ta­ti­ma, jer su re­kor­de­ri iz Sre­ma me­đu naj­bo­lji­ma u Sr­bi­ji.
Pr­vo tak­mi­če­nje ze­mljo­rad­ni­ka Sre­ma odr­ža­no je dav­ne 1967. go­di­ne, ka­da su pro­gla­še­ni naj­bo­lji pro­iz­vo­đa­či ku­ku­ru­za, da bi od 1969. bi­le uklju­če­ne i osta­le kul­tu­re. Na ovo­go­di­šnji, 42. po re­du Sa­bor re­kor­de­ra Sre­ma bi­lo je pri­ja­vlje­no 224 tak­mi­ča­ra. Srem­ska pri­vred­na ko­mo­ra je pr­vo­pla­si­ra­nim re­kor­de­ri­ma do­de­li­la zlat­nik, dru­go­pla­si­ra­ni su do­bi­li ve­ći sre­br­njak, a tre­će­pla­si­ra­ni po­ljo­pri­vred­ni­ci su na­gra­đe­ni sa ma­njim sre­br­nja­kom.
U ime Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca sve pri­sut­ne je po­zdra­vio po­moć­nik gra­do­na­čel­ni­ka Bo­ri­slav Ba­bić ko­ji je re­kor­de­ri­ma če­sti­tao na ostva­re­nim pri­no­si­ma.
Đor­đe Bo­žić, pred­sed­nik Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re is­ta­kao je da je Sa­bor re­kor­de­ra iz­u­zet­no va­žna ma­ni­fe­sta­ci­ja za ceo Srem i da ima po­dr­šku srem­skih lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va, Po­kra­ji­ne i Re­pu­bli­ke.
– Sa­bor ze­mljo­rad­ni­ka Sre­ma je pre­ra­stao u tra­di­ci­ju i Srem­ska pri­vred­na ko­mo­ra, ko­ja se pre ne­ko­li­ko go­di­na uklju­či­la u or­ga­ni­za­ci­ju ove ma­ni­fe­sta­ci­je, bi­la je na vi­si­ni za­dat­ka. Tak­mi­čar­ska ko­mi­si­ja i za­po­sle­ni u Srem­skoj pri­vred­noj ko­mo­ri ima­ju po­sla pre­ko ce­le go­di­ne, pri­ku­plja­ju­ći po­dat­ke o ostva­re­nim re­zul­ta­ti­ma u po­vr­tar­skoj, vo­ćar­sko, ra­tar­skoj i sto­čar­skoj pro­iz­vod­nji, kao i u pro­iz­vod­nji mle­ka. Svi tak­mi­ča­ri su vred­no ra­di­li, ima­ju im­po­zant­ne re­zul­ta­te, iako pro­šla go­di­na ni­je bi­la naj­bo­lja za sve vr­ste pro­iz­vod­nje, s ob­zi­rom na vre­men­ske uslo­ve i dru­ge fak­to­re ko­ji su uti­ca­li na pri­no­se. Srem­ska pri­vred­na ko­mo­ra po­sve­ću­je pa­žnju svo­jim po­ljo­pri­vred­nim pro­iz­vo­đa­či­ma. Srem ima 230.000 plod­nih ob­ra­di­vih po­vr­ši­na i 4.700 re­gi­stro­va­nih po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­đa­ča, što sva­ka­ko pred­sta­vlja ve­li­ki po­ten­ci­jal za ovo pod­ruč­je. Po­ljo­pri­vred­na pro­iz­vod­nja pred­sta­vlja i zna­ča­jan iz­vo­zni po­ten­ci­jal srp­ske pri­vre­de i ni­je iz­ne­na­đe­nje što re­gi­on Sre­ma već pe­tu go­di­nu za re­dom be­le­ži po­zi­van iz­vo­zni bi­lans, a u to­me sva­ka­ko po­ljo­pri­vre­da za­u­zi­ma zna­ča­jan udeo. Svi­ma nam je u ci­lju da una­pre­di­mo po­ljo­pri­vre­du, da otva­ra­mo fir­me, pre­ra­đi­vač­ke ka­pa­ci­te­te iz obla­sti po­ljo­pri­vre­de i za­po­šlja­va­mo lju­de – is­ta­kao je pred­sed­nik Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re Đor­đe Bo­žić.
Ge­ne­ral­ni se­kre­tar Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re Vla­di­mir Vla­o­vić je is­ta­kao da je na ovo­go­di­šnju ma­ni­fe­sta­ci­ju bi­lo pri­ja­vlje­no 224 tak­mi­ča­ra, a da je po­de­lje­no 62 na­gra­de i 68 di­plo­ma.
– Sa­bor ze­mljo­rad­ni­ka Sre­ma ima du­gu tra­di­ci­ju i mi­slim da u Sr­bi­ji ne­ma nig­de ova­ko ma­sov­nog tak­mi­če­nja, sto­ga ova ma­ni­fe­sta­ci­ja pred­sta­vlja srem­sku tra­di­ci­ju – iz­ja­vio je Vla­o­vić.
Na­gra­đe­nim po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma na­gra­de su po­de­li­li pred­stav­ni­ci Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Pri­vred­ne ko­mo­re Sr­bi­je, Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de i za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne, op­šti­na Pe­ćin­ci i Sta­ra Pa­zo­va i In­sti­tu­ta za ra­tar­stvo i po­vr­tar­stvo No­vi Sad.

Bi­lja­na Se­la­ko­vić
Fo­to: Želj­ko Pe­tras

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.