02.03.2016.
Sport

FUT­SAL: DER­BI 13. KO­LA PR­VE LI­GE SR­BI­JE – De­us po­no­vo sru­šio šam­pi­o­na

De­us Ro­lo­plast Mo­šić sa­vla­dao je Eko­no­mac u Kra­gu­jev­cu re­zul­ta­tom 3:2 u okvi­ru 13. ko­la Pr­ve fut­sal li­ge Sr­bi­je, oprav­dav­ši ta­ko epi­tet naj­bo­ljeg ti­ma Sr­bi­je u ovom tre­nut­ku.
Sad je na ta­be­li ma­lo dru­ga­či­ja stvar, iako je De­us pre sa­mo dva ko­la za­o­sta­jao za Eko­nom­cem če­ti­ri, a za Kal­čom čak pet bo­do­va. Pr­va je i da­lje Kal­ča 32, dru­gi Eko­no­mac 31, tre­ći De­us 30, a če­tvr­to Sme­de­re­vo sa 27 osvo­je­nih bo­do­va i utak­mi­com ma­nje u od­no­su na Ni­šli­je, Kra­gu­jev­ča­ne i Mi­trov­ča­ne. Dve naj­va­žni­je utak­mi­ce li­ga­škog tak­mi­če­nja pred­sto­je iz­me­đu Kal­če i Eko­nom­ca i, na­po­kon, De­u­sa i Sme­de­re­va.
Gle­da­no pre­ma efi­ka­sno­sti, De­us je lo­ša vest za pro­tiv­ni­ke. Vi­še­stru­ki pr­vak Sr­bi­je, Eko­no­mac, na­i­šao je na „tvrd orah“ u vi­du no­vaj­li­je u li­gi. Dve po­be­de mi­tro­vač­kog ti­ma i ukup­na gol raz­li­ka je 11:6. Pa­la je i Kal­ča, po­be­da i po­raz, gol raz­li­ka u ko­rist De­u­sa iz­no­si 12:7.
Strel­ci za go­ste iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce bi­li su Da­vor Po­po­vić (1:0) i Dra­gan To­mić (2:1, 3:2).
U sle­de­ćem, 14. ko­lu De­us Ro­lo­plast Mo­šić do­če­ku­je eki­pu Fleš Be­čej, dva­na­e­sto­pla­si­ra­nu, od­no­sno po­sled­nju na ta­be­li
Ko­lo broj 15 je ve­o­ma va­žno, da­kle, De­us igra u Sme­de­re­vu. Pr­va utak­mi­ca u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci za­vr­še­na je ne­re­še­no – 2:2 u okvi­ru 4. ko­la. Na­rav­no, De­us ni­je ona ista eki­pa sa po­čet­ka pr­ven­stva, ta­ko da će Sme­de­rev­ci­ma ovaj put bi­ti kom­pli­ko­va­ni­ja pri­ča, bez ne­kog na­ro­či­tog ob­zi­ra na pred­nost do­ma­ćeg te­re­na. Ma­da, ni sa jed­ne stra­ne mo­ti­va­ci­je ni­kad do­sta, ali tre­ner De­jan Ma­jes je is­ku­san struč­njak, ne­ka­da­šnji kor­mi­lar šam­pi­on­skog Mar­boa.
De­us Ro­lo­plast Mo­šić je pre­gr­meo dve naj­te­že utak­mi­ce dru­gog de­la pr­ven­stva i re­šio ih u svo­ju ko­rist, pa osta­je da vi­di­mo da li će ima­ti i bar ma­lo sport­ske sre­će na pu­tu do tro­na.
De­us će se pla­si­ra­ti u Li­gu šam­pi­o­na, ma­nje bit­no da li po­sle ove ili sle­de­će se­zo­ne. Pre­stiž sva­ka­ko. Kad je u pi­ta­nju pre­stiž, ra­du­je či­nje­ni­ca da bi Srem­ska Mi­tro­vi­ca mo­gla usko­ro da po­sta­ne grad evrop­skog fut­sa­la, grad u ko­jem se odr­ža­va­ju utak­mi­ce Li­ge šam­pi­o­na.

A. Ćo­sić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.