03.02.2016.
Društvo

Čipovanje pasa i mačaka na teritoriji Sremske Mitrovice

Za­do­volj­ni od­zi­vom gra­đa­na

Na te­ri­to­ri­ji Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca 10. ja­nu­a­ra kre­nu­la je ak­ci­ja bes­plat­nog či­po­va­nja pa­sa i ma­ča­ka. Za tu na­me­nu iz bu­dže­ta Gra­da iz­dvo­je­no je dva mi­li­o­na di­na­ra. Do sa­da je ukup­no či­po­va­no 368 pa­sa i 61 mač­ka. Na­čel­nik Grad­ske upra­ve za op­šte i za­jed­nič­ke po­slo­ve Mi­ro­slav Jo­kić iz­ja­vio je ovom pri­li­kom da su se gra­đa­ni oba­ve­šta­va­li o ovom po­du­hva­tu pu­tem me­di­ja i fla­je­ra, kao i da su za­do­volj­ni tre­nut­nim od­zi­vom.
– Po­da­ci sa te­re­na nam po­ka­zu­ju da ve­ći­na gra­đa­na ne­ma ne­ga­ti­van stav pre­ma ova­koj ak­tiv­no­sti, ne­go da to pri­hva­ta vr­lo ra­do. Ma­li je broj lju­di ko­ji, vi­še zbog ne­do­volj­ne in­for­mi­sa­no­sti, u pr­vom tre­nut­ku ni­je pri­stao da iz­vr­ši či­po­va­nje. Pu­tem fla­je­ra smo oba­ve­sti­li gra­đa­ne da će od 10. ja­nu­a­ra kre­nu­ti ak­ci­ja bes­plat­nog či­po­va­nja pa­sa i ma­ča­ka. Do sa­da smo ima­li sa­mo je­dan slu­čaj da je li­ce od­bi­lo da či­pu­je lju­bim­ca. U ovom slu­ča­ju, uz slu­žbe­nu be­le­šku ko­ju je sa­či­ni­la ko­mu­nal­na po­li­ci­ja, ve­te­ri­nar­ska in­spek­ci­ja će pred­u­ze­ti me­re iz svo­je nad­le­žno­sti i ka­zne su od pet do pe­de­set hi­lja­da di­na­ra – is­ta­kao je na­čel­nik Mi­ro­slav Jo­kić.
Do sad je ak­ci­ja či­po­va­nja kuć­nih lju­bi­ma­ca spro­ve­de­na u Na­se­lju KP Dom, u de­lu Na­se­lja 29. no­vem­bar i u de­lu Na­se­lja Ma­la Bo­sna.
– Oče­ku­jem da će se u na­red­nih 60 da­na za­vr­ši­ti ak­ci­ja na ce­lo­kup­noj te­ri­to­ri­ja Srem­ske Mi­tro­vi­ce, a na­kon to­ga će se ra­di­ti či­po­va­nje pa­sa i ma­ča­ka u Ma­čvan­skoj Mi­tro­vi­ci i La­ćar­ku. Na­kon ovih ak­tiv­no­sti, ima­će­mo evi­den­ci­ju ko­li­ko pa­sa i ma­ča­ka po­sto­ji na te­ri­to­ri­ji Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, a to zna­či da vla­sni­ci kuć­nih lju­bi­ma­ca ne­će mo­ći da iz­ve­du svog psa na jav­nu po­vr­ši­nu i da ga osta­ve, jer će u toj si­tu­a­ci­ji ko­mu­nal­na po­li­ci­ja sa od­re­đe­nim ure­đa­ji­ma da uči­ta i utvr­di ko je vla­snik ži­vo­ti­nje. Ovo je pr­vi ko­rak ka­ko bi­smo re­ši­li evi­den­tan pro­blem pa­sa lu­ta­li­ca, ko­ji mo­ram da na­gla­sim po­sto­ji u svim op­šti­na­ma Sre­ma. Na­red­ni ko­ra­ci bi­će ste­ri­li­za­ci­ja pa­sa lu­ta­li­ca što će do­ve­sti do to­ga da se ta po­pu­la­ci­ja ne umno­ža­va i da psi i mač­ke ne bu­du agre­siv­ni. Što se ti­če iz­grad­nje azi­la, još uvek se tra­ži naj­a­de­kvat­ni­je re­še­nje, jer azil mo­ra da po­štu­je sve za­kon­ske pro­pi­se i nor­me. Do kra­ja go­di­ne će­mo re­šiti taj pro­blem – iz­ja­vio je na­čel­nik Jo­kić.
Broj zah­te­va za na­kna­du šte­te od uje­da pa­sa se po­ve­ća­va iz go­di­ne u go­di­nu. Za tri go­di­ne iz bu­dže­ta Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca za ovu na­me­nu is­pla­će­no je oko 80 mi­li­o­na di­na­ra.
– Či­nje­ni­ca je da na te­ri­to­ri­ji Srem­ske Mi­tro­vi­ce i okol­nim na­se­lje­nim me­sti­ma ima­mo ve­lik broj na­pu­šte­nih ži­vo­ti­nja. Ti psi na­pa­da­ju i na­no­se po­vre­de gra­đa­ni­ma. Broj zah­te­va za na­kna­du šte­te se po­ve­ća­va iz go­di­ne u go­di­nu. Ako po­sma­tra­mo po­sled­njih pet go­di­na, 2011. go­di­ne smo ima­li oko 100 zah­te­va, a u 2015. taj broj se kre­će iz­me­đu 350 i 400. U pret­hod­ne tri go­di­ne is­pla­će­no je po ovom osno­vu ne­pu­nih 80 mi­li­o­na di­na­ra. Du­go­roč­no po­sma­tra­no, po­treb­no je pred­u­ze­ti niz me­ra. Jed­na od ključ­nih me­ra je či­po­va­nje kuć­nih lju­bi­ma­ca, ko­je je pot­pu­no bes­plat­no za gra­đa­ne. Sma­tram da je to u in­te­re­su ka­ko gra­đa­na, ta­ko i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve ka­ko bi ovaj pro­blem du­go­roč­no re­ši­li – re­kao je Mi­ro­slav Me­dić, grad­ski jav­ni pr­vo­bra­ni­lac.
Ve­te­ri­nar Mi­ro­slav Te­o­do­sić napominje da je vak­ci­na­ci­ja i obe­le­ža­va­nje pa­sa i ma­ča­ka oba­ve­zna me­ra i du­žnost sva­kog dr­ža­o­ca pa­sa i ma­ča­ka i spro­vo­di se jed­nom go­di­šnje.
– Pri­li­kom pr­ve vak­ci­na­ci­je od be­sni­la, pas i mač­ke se obe­le­ža­va­ju mi­kro­či­pom. Sam po­stu­pak se sa­sto­ji u apli­ka­ci­ji dve injek­ci­je. U jed­noj se na­la­zi mi­kro­čip ko­ji se apli­ku­je sa le­ve stra­ne vra­ta i jed­na vak­ci­na ko­ja se apli­ku­je pod ko­žu. Na ovaj na­čin uvo­di­mo si­stem kon­tro­le kuć­nih lju­bi­ma­ca da ih ne bi za­ti­ca­li na uli­ca­ma, da bi udru­že­nja ko­ja se ba­ve vra­ća­njem i udo­mlja­va­njem pa­sa mo­glo da vra­te lju­bim­ce na­šim gra­đa­ni­ma – ob­ja­šnja­va Te­o­do­sić.
Je­dan od sa­ve­snih gra­đa­na, či­je je pas či­po­van je Vu­ka­din Mak­si­mo­vić iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce.
– Lju­di tre­ba da ima­ju lju­bim­ca, ali da se bri­nu o nje­mu i da ga pa­ze. Ne tre­ba da ga pu­šta­ju na uli­cu, ne­go da stal­no bri­nu o nje­mu – is­ti­če Mak­si­mo­vić.
Svi za­in­te­re­so­va­ni za bes­plat­no či­po­va­nje svo­jih lju­bi­ma­ca (pa­sa i ma­ča­ka) mo­gu da se obra­te ve­te­ri­nar­skoj am­bu­lan­ti u Pa­ro­brod­skoj uli­ci broj 5 u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci sva­kog da­na od 8 do 20 ča­so­va.

Sa­nja Sta­ne­tić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.