03.02.2016.
Ekonomija

RUMSKA ZAPADNA RADNA ZONA – Po­či­nje pro­iz­vod­nja u „Ha­čin­so­nu“

To­kom ove ne­de­lje tre­ba­lo bi da u po­go­nu „Ha­čin­so­na“ u Ru­mi poč­ne prob­na pro­iz­vod­nja, a upo­šlja­va­nje pu­nih ka­pa­ci­te­ta se oče­ku­je sre­di­nom fe­bru­a­ra. O to­me je pred­sed­nik Op­šti­ne Ru­ma Sla­đan Man­čić in­for­mi­sao čla­no­ve Op­štin­skog ve­ća.
On je pod­se­tio da je u Polj­skoj na obu­ci 55 rad­ni­ka, a da je ne­dav­no oti­šlo još 15 li­ca. Po po­vrat­ku pr­ve gru­pe iz Polj­ske tre­ba­lo bi da se poč­ne sa za­po­šlja­va­njem pre­o­sta­lih rad­ni­ka, a za nji­ho­vu obu­ku bi­će u rum­skoj fa­bri­ci za­du­že­ni upra­vo rad­ni­ci ko­ji su se ob­u­ča­va­li u Polj­skoj.
– Pre­ma bi­znis pla­nu do 2017. go­di­ne u „Ha­čin­so­nu“ u na­šem gra­du tre­ba­lo bi da bu­de upo­sle­no ukup­no 200 rad­ni­ka ko­ji će pro­iz­vo­di­ti gu­me­na cre­va za ras­hlad­ne ure­đa­je na auto­mo­bi­li­ma i nji­ma će snab­de­va­ti re­no­mi­ra­ne pro­iz­vo­đa­če po­put Mer­ce­de­sa, Fi­ja­ta, Su­zu­ki­ja i Re­noa – re­kao je Man­čić i is­ta­kao da je ovo jed­na od naj­br­že re­a­li­zo­va­nih in­ve­sti­ci­ja u Sr­bi­ji.
Vred­nost in­ve­sti­ci­je je 7,3 mi­li­o­na evra.
– Sa „Ha­čin­so­nom“ smo pr­vi ugo­vor pot­pi­sa­li 8. ju­la pro­šle go­di­ne i već na­kon po­la go­di­ne u po­me­nu­toj fa­bri­ci po­či­nje pro­iz­vod­nja. Za­to oče­ku­je­mo i da­le­ko br­že za­po­šlja­va­nje svih 200 rad­ni­ka, ne­go što je to pla­ni­ra­no po bi­znis pla­nu – iz­ja­vio je Sla­đan Man­čić.
Do­bra is­ku­stva, sa­rad­nja i uslo­vi ko­je nu­de rum­ska op­šti­na su mo­ti­vi­sa­li „Ha­čin­son“ da u Ru­mi u do­gled­no vre­me po­kre­ne iz­gra­di no­vu fa­bri­ku.
– Ve­ru­jem se da će do to­ga do­ći i u Vla­di Sr­bi­je smo već odr­ža­li ne­ko­li­ko sa­sta­na­ka. U pre­li­mi­nar­nim raz­go­vo­ri­ma rok za re­a­li­za­ci­ju no­ve in­ve­sti­ci­je je 2020. go­di­na, a fa­bri­ka bi se gra­di­la na par­ce­li iza po­sto­je­ćeg pro­iz­vod­nog po­go­na. No­va fa­bri­ka bi u svom ra­du bi­la ve­za­na za pro­iz­vo­de iz pr­vog po­stro­je­nja i po bi­znis pla­nu do 2020. go­di­ne bi upo­sli­la no­vih 600 rad­ni­ka – oba­ve­stio je no­vi­na­re Sla­đan Man­čić.
Ta­ko­đe, Ru­ma je na pra­gu re­a­li­za­ci­je još jed­ne ve­li­ke in­ve­sti­ci­je u rad­noj zo­ni „Rum­ska pe­tlja“, a po­sto­ji in­te­res da se ta­mo na po­vr­ši­ni od oko 6,5 hek­ta­ra gra­di hlad­nja­ča i pra­te­ći objek­ti za pro­iz­vod­nju so­ko­va.

S. DŽ.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.