27.01.2016.
Hronika

PO­LI­CIJ­SKA UPRA­VA SREM­SKA MI­TRO­VI­CA – Sma­njen kri­mi­nal u 2015.

U po­ne­de­ljak, 25. ja­nu­a­ra u Po­li­cij­skoj upra­vi u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci odr­ža­na je kon­fe­ren­ci­ja za no­vi­na­re na ko­joj su sa­op­šte­ni re­zul­ta­ti ra­da Po­li­cij­ske upra­ve Srem­ska Mi­tro­vi­ca za 2015. go­di­nu. O re­zul­ta­ti­ma je go­vo­rio na­čel­nik Po­li­cij­ske upra­ve, glav­ni po­li­cij­ski sa­vet­nik Đu­ra Man­dić.
– U go­to­vo svim lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma na ini­ci­ja­ti­vu Po­li­cij­ske upra­ve u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, for­mi­ra­ni su Sa­ve­ti za bez­bed­nost. Glav­ni cilj tog te­la nam je bio da se kroz pred­stav­ni­ke gra­đa­na rad po­li­ci­je u lo­kal­noj za­jed­ni­ci na iz­ve­stan na­čin usme­ri i da gra­đa­ni po­sta­nu ak­tiv­ni či­ni­o­ci u kre­i­ra­nju sta­nja bez­bed­no­sti u tom re­gi­o­nu. Ana­li­zi­ra­ju­ći 2015. go­di­nu do­šli smo do za­ključ­ka da je ona bi­la spe­ci­fič­na u od­no­su na osta­le go­di­ne. Onim što je Po­li­ci­ja ura­di­la, mi mo­že­mo da bu­de­mo za­do­volj­ni – iz­ja­vio je na­čel­nik Man­dić.
U 2015. sma­njen je uku­pan broj kri­vič­nih de­la u od­no­su na 2014. go­di­nu.
– Naj­u­pe­ča­tlji­vi­je obla­sti ko­ji­ma se po­li­ci­ja ba­vi su su­zbi­ja­nje i ot­kri­va­nje kri­mi­na­li­te­ta, spre­ča­va­nje i na­ru­ša­va­nje jav­nog re­da i mi­ra i oču­va­nje po­volj­nog sta­nja bez­bed­no­sti u toj obla­sti, kao i u obla­sti bez­bed­no­sti sa­o­bra­ća­ja. Us­pe­li smo da sma­nji­mo broj re­gi­stro­va­nih kri­vič­nih de­la, po­ve­ća­mo broj ot­kri­ve­nih iz­vr­ši­la­ca tih kri­vič­nih de­la, da us­po­sta­vi­mo po­volj­ni­je sta­nje jav­ne bez­bed­no­sti u smi­slu sma­nje­nja bro­ja re­gi­stro­va­nih pre­kr­ša­ja, kao i u obla­sti bez­bed­no­sti sa­o­bra­ća­ja – re­kao je Man­dić.
Ta­ko­đe, u 2015. go­di­ni kon­tro­li­sa­ni su tr­go­vin­ski objek­ti u po­gle­du fal­si­fi­ko­va­nih rob­nih mar­ki u ko­ji­ma je od­u­ze­ta ro­ba u vred­no­sti od oko 2.500.000 di­na­ra.
Ka­ko sto­ji u sa­op­šte­nju Po­li­cij­ske upra­ve Srem­ska Mi­tro­vi­ca, u 2015. go­di­ni, sma­njen je uku­pan broj kri­vič­nih de­la (za 9,60 od­sto), broj kri­vič­nih de­la op­šteg kri­mi­na­li­te­ta (za 9,75 od­sto) i broj kri­vič­nih de­la sa ne­po­zna­tim iz­vr­ši­o­cem (za 15,60 od­sto), ne­go u 2014. go­di­ni. Za 119 oso­ba je od­re­đe­na me­ra za­dr­ža­va­nja do 48 ča­so­va (15 vi­še ne­go 2014), dok je uhap­še­no 75 oso­ba (35 vi­še ne­go 2014). Po­ve­ćan je broj hva­ta­nja iz­vr­ši­la­ca na de­lu (za 13,46 od­sto) i broj ot­kri­ve­nih kri­vič­nih de­la u ve­zi dro­ge (za 18 od­sto), a sma­njen je broj te­ških kra­đa (za 23 od­sto), kra­đa (za 14 od­sto), te­ških te­le­snih po­vre­da (za 51 od­sto), neo­vla­šće­nog ko­ri­šće­nja tu­đeg vo­zi­la (za 54 od­sto).
U 2015. go­di­ni ne­ma ne­ra­sve­tlje­nih te­ških kri­vič­nih de­la (ubi­sta­va, si­lo­va­nja, te­ških te­le­snih po­vre­da). Ot­kri­ve­no je 79 kri­vič­nih de­la ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje, no­še­nje, pro­iz­vod­nja i pro­met oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja. Za 119 osum­nji­če­nih je od­re­đe­no za­dr­ža­va­nje do 48 ča­so­va (za 15 vi­še ne­go 2014. go­di­ne), dok je uhap­še­no 75 osum­nji­če­nih (35 vi­še ne­go 2014. go­di­ne).
Na pod­ruč­ju Po­li­cij­ske upra­ve u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pro­šle go­di­ne je re­a­li­zo­va­na 191 za­ple­na opoj­nih dro­ga, za 40 vi­še ne­go 2014. go­di­ne. Ot­kri­ve­na su 182 kri­vič­na de­la u ve­zi sa dro­gom, za 28 vi­še ne­go 2014. go­di­ne.

Oduz­eto je 62.815,32 gra­ma i 556 mi­li­li­ta­ra opoj­ne dro­ge i 948 ta­ble­ta sa li­ste opoj­nih dro­ga. Ot­kri­ve­ne su tri la­bo­ra­to­ri­je za uz­goj ma­ri­hu­a­ne u ve­štač­kim uslo­vi­ma, osam za­sa­da ka­na­bi­sa sa 421 sta­blji­kom i 75 po­lu­o­su­še­nih de­lo­va bilj­ke. Za kri­vič­na de­la u ve­zi sa dro­gom, pod­ne­ta je 151 kri­vič­na pri­ja­va pro­tiv 160 oso­ba. Za 42 oso­be je od­re­đe­no za­dr­ža­va­nje do 48 ča­so­va. Pro­ce­su­i­ra­no je 57 oso­ba u po­ku­ša­ju da opoj­ne dro­ge pro­kri­jum­ča­re pre­ko gra­ni­ce.
U 2015. go­di­ni, pri­pad­ni­ci Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va – Po­li­cij­ske upra­ve u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci su pod­ne­li 186 kri­vič­nih prijava pro­tiv 227 iz­vr­ši­la­ca, za kri­vič­na de­la pri­vred­nog kri­mi­na­li­te­ta, za 14 vi­še ne­go 2014. Ukup­na ma­te­ri­jal­na šte­ta se pro­ce­nju­je na 1.169.915.859 di­na­ra. Naj­če­šća kri­vič­na de­la su zlo­u­po­tre­ba po­lo­ža­ja od­go­vor­nog li­ca, ne­do­zvo­lje­na pro­iz­vod­nja, zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja i ne­do­zvo­lje­na tr­go­vi­na.
Pri­pad­ni­ci Po­li­cij­ske upra­ve u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci obez­be­đu­ju i pre­la­zak iz­be­gli­ca iz ra­tom za­hva­će­nih ze­ma­lja, a to­kom pro­šle go­di­ne ni­je bi­lo in­ci­de­na­ta. Po­li­caj­ci u Ši­du su pro­na­šli i vra­ti­li 2.500 evra ko­je je iz­gu­bio iz­be­gli si­rij­ski dr­ža­vlja­nin.
U to­ku 2015. go­di­ne, re­gi­stro­va­no je za 5,35 od­sto pre­kr­ša­ja ma­nje ne­go 2014. go­di­ne. Sma­njen je broj tu­ča (za 12,6 od­sto) i ot­kri­ven ve­ći broj pre­kr­ša­ja pro­sja­če­nja, ne­pri­stoj­nog i dr­skog po­na­ša­nja, bu­ke i pro­sti­tu­ci­je. Odr­ža­no je 3.060 jav­nih sku­po­va (vi­še za 101 ne­go 2014) ko­ji­ma je pri­su­stvo­va­lo 672.804 gra­đa­na (vi­še za 157.427 ne­go 2014). Na sku­po­vi­ma ni­je bi­lo in­ci­de­na­ta.
Ot­kri­ve­no je 11.677 pre­kr­ša­ja pre­ko­ra­če­nja do­zvo­lje­ne br­zi­ne kre­ta­nja vo­zi­la, za 49,7 od­sto vi­še ne­go 2014. go­di­ne. Ta­ko­đe je ot­kri­ve­no je 2.455 pre­kr­ša­ja vo­žnje pod uti­ca­jem al­ko­ho­la, za 2,1 od­sto vi­še ne­go 2014. i 8.763 pre­kr­ša­ja ne­ko­ri­šće­nja si­gur­no­snog po­ja­sa, za 19 od­sto vi­še ne­go 2014. go­di­ne.
U to­ku 2015. go­di­ne, re­gi­stro­va­na su 34 kri­vič­na de­la ugro­ža­va­nja bez­bed­no­sti po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka pri­li­kom vr­še­nja slu­žbe­ne du­žno­sti, za 8,10 od­sto ma­nje u od­no­su na 2014. go­di­nu (25 ome­ta­nja i 9 na­pa­da na slu­žbe­no li­ce). Pod­ne­te su 33 kri­vič­ne pro­tiv 37 iz­vr­ši­la­ca ovih kri­vič­nih de­la nad­le­žnim tu­ži­la­štvi­ma.

S. Sta­ne­tić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.