20.01.2016.
Hronika

Doneta prva presuda za naknadu štete u vezi sa zločinima prema Hrvatima u Srbiji

Ko­nač­no za­do­vo­lje­na prav­da za po­ro­di­cu Osko­mić iz Ku­ku­je­va­ca

Kra­jem pro­šle go­di­ne, Fond za hu­ma­ni­tar­no pra­vo, iz­da­lo je sa­op­šte­nje u ko­me se na­vo­di da je Pr­vi osnov­ni sud u Be­o­gra­du na­lo­žio Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji da Stje­pa­nu Osko­mi­ću iz Ku­ku­je­va­ca is­pla­ti mi­li­on di­na­ra na ime na­kna­de šte­te zbog et­nič­ki mo­ti­vi­sa­nog ubi­stva nje­go­vih ro­di­te­lja Agi­ce i Ni­ko­le Osko­mi­ća u ju­nu 1993. go­di­ne.
U sa­op­šte­nju se pod­se­ća da su pri­pad­ni­ci do­bro­volj­ne je­di­ni­ce iz Sr­bi­je Go­ran Vu­ko­vić i Pa­vle Dra­ško­vić iz­me­đu 29. i 30. ju­na u Ku­ku­jev­cima 1993. go­di­ne na­sil­no ušli u ku­ću po­ro­di­ce Osko­mić. Ka­ko se na­vo­di u ku­ći su za­te­kli Stje­pa­no­ve ro­di­te­lje Agi­cu i Ni­ko­lu Osko­mić i osam­de­set­sed­mo­go­di­šnju Ma­ri­ju To­mić, Agi­ci­nu tet­ku. Pri­li­kom ula­ska u ku­ću Vu­ko­vić i Dra­ško­vić su ih ve­za­li i uda­ra­li, da bi ih za­tim na svi­rep na­čin ubi­li hi­ci­ma pi­što­lja u gla­vu. Za taj zlo­čin Okru­žni sud u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci je 26. apri­la 1996. go­di­ne osu­dio Go­ra­na Vu­ko­vi­ća na ka­znu za­tvo­ra od 15 go­di­na za ubi­stvo iz ni­skih po­bu­da i iza­zi­va­nje na­ci­o­nal­ne, ra­sne i ver­ske mr­žnje, raz­do­ra i ne­tr­pe­lji­vo­sti, a Pa­vla Dra­ško­vi­ća na 10 go­di­na za ubi­stvo oso­be slo­vač­ke na­ci­o­nal­no­sti Ste­va­na Kro­šla­ka iz So­ta, kao i za iza­zi­va­nje na­ci­o­nal­ne, ra­sne, ver­ske mr­žnje raz­do­ra i ne­tr­pe­lji­vo­sti.
Fond za hu­ma­ni­tar­no pra­vo pod­neo je u ime Stje­pa­na Osko­mi­ća, si­na ubi­je­nih, tu­žbu za na­kna­du ne­ma­te­ri­jal­ne šte­te od Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, zbog od­go­vor­no­sti dr­ža­ve za ne­spre­ča­va­nje aka­ta na­si­lja. Pr­vi osnov­ni sud je pre­su­dom iz 2012. go­di­ne od­bio tu­žbe­ni zah­tev uz obra­zlo­že­nje da su pro­te­kli ro­ko­vi za po­di­za­nje ta­kve tu­žbe. Ape­la­ci­o­ni sud u Be­o­gra­du je tu pre­su­du uki­nuo u mar­tu pro­šle go­di­ne i na­lo­žio da se su­đe­nje po­no­vi. Ape­la­ci­o­ni sud u Be­o­gra­du, od­lu­ču­ju­ći po žal­bi advo­ka­ta Fon­da za hu­ma­ni­tar­no pra­vo, utvr­dio je da je pr­vo­ste­pe­ni sud po­gre­šno pri­me­nio od­red­be Za­ko­na o obli­ga­ci­o­nim od­no­si­ma.
Na­kon vi­še od de­vet go­di­na sud­skih pro­ce­sa, Re­pu­bli­ka Sr­bi­ja pri­sta­la je is­pla­ti­ti mi­li­on di­na­ra Stje­pa­nu Osko­mi­ću zbog ubi­stva nje­go­vih ro­di­te­lja. Ovom pr­vo­ste­pe­nom pre­su­dom, na ko­ju dr­ža­va ima pra­vo žal­be Ape­la­ci­o­nom su­du u Be­o­gra­du, u ce­lo­sti je usvo­jen tu­žbe­ni zah­tev Stje­pa­na Osko­mi­ća za na­kna­du šte­te i ovo je pr­va pre­su­da za na­kna­du šte­te u ve­zi sa zlo­či­ni­ma pre­ma Hr­va­ti­ma u Sr­bi­ji, po­či­nje­nim po­čet­kom de­ve­de­se­tih go­di­na.
– Sma­tram da svi ko­ji su do­ži­ve­li sud­bi­nu slič­nu mo­joj, mo­ra­ju bi­ti upor­ni u svo­jim na­sto­ja­nji­ma ka­ko bi is­te­ra­li prav­du do kra­ja. Ipak sma­tram da ni­jed­na svo­ta ni­je do­volj­na za ta­ko je­dan svi­rep zlo­čin i ne­ma tog nov­ca ko­ji mo­že na­dok­na­di­ti gu­bi­tak naj­bli­žih – pro­ko­men­ta­ri­sao je Stje­pan Osko­mić.

M. N.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.