09.12.2015.
Aktuelno

Proslava dana Opštine Šid i dana oslobođenja Šida

Se­ća­nje na bor­bu pro­tiv fa­ši­zma

U or­ga­ni­za­ci­ji Op­šti­ne Šid i Op­štin­skog od­bo­ra SUB­NOR-a Šid u ne­de­lju, 6. de­cem­bra sve­ča­no je obe­le­žen Dan Op­šti­ne Šid i Dan oslo­bo­đe­nja gra­da.
Pro­sla­va je po­če­la sve­ča­nom sed­ni­com SUB­NOR-a u sa­li Skup­šti­ne op­šti­ne Šid, na ko­joj su po­red čla­no­va bo­rač­kih or­ga­ni­za­ci­ja i pred­stav­ni­ka lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve pri­su­stvo­va­li i Sve­to­mir Ata­nac­ko­vić, pred­sed­nik SUB­NOR-a Voj­vo­di­ne i Ili­ja Mi­li­no­vić, na­čel­nik Srem­skog okru­ga. Na­kon sed­ni­ce usle­di­lo je po­la­ga­nje ve­na­ca na spo­me­nik pa­lim bor­ci­ma na grad­skom gro­blju u Ši­du, kao i na spo­men plo­či sa ime­ni­ma bo­ra­ca i žr­ta­va ra­ta. Ven­ce su po­lo­ži­li predsednik Opštine Šid Nikola Vasić i načelnik Opštinske uprave Romko Papuga, pred­stav­ni­ci bo­rač­kih or­ga­ni­za­ci­ja i po­li­tič­kih par­ti­ja. Bi­la je to pri­li­ka da se na­kon 71 go­di­ne ži­vo­ta u slo­bo­di, svi pri­se­te te­ških rat­nih go­di­na, kao i svih onih ko­ji su na ovom pod­ruč­ju Sre­ma da­li svo­je ži­vo­te za slo­bo­du.
– Mi u bo­rač­kim or­ga­ni­za­ci­ja­ma kroz obe­le­ža­va­nje zna­čaj­nih da­tu­ma i obi­la­skom stra­ti­šta, do­ka­zu­je­mo da je par­ti­zan­ska an­ti­fa­ši­stič­ka bor­ba bi­la is­prav­na i to ne mo­že ni­ko da ospo­ri. Da­nas se po­ja­vlju­ju ta­ko­zva­ni isto­ri­ča­ri ko­ji že­le da pro­me­ne isto­ri­ju i da na­met­nu mi­šlje­nje, da je na pro­sto­ru Sr­bi­je vo­đen gra­đan­ski rat. Mi bor­ci po­štu­je­mo sve ra­to­ve vo­đe­ne na ovim pro­sto­ri­ma, ali ne mo­že­mo do­zvo­li­ti da se je­dan rat ko­ji je bio to­li­ko kr­vav, ka­da je stra­da­lo 60 mi­li­o­na lju­di, jed­no­stav­no po­ni­šta­va i za­bo­ra­vlja. Naš za­vet je bio da ni­ko i ni­ka­da ne mo­že za­bo­ra­vi­ti dru­go­ve pa­le za slo­bo­du na­ro­da i mi će­mo taj naš za­vet is­pu­ni­ti – is­ta­kao je Sve­to­mir Ata­nac­ko­vić.
Srem je bio je­dan od re­gi­o­na ko­ji je dao naj­ve­ći do­pri­nos u an­ti­fa­ši­stič­koj bor­bi, a Šid je jed­no od me­sta gde su za slo­bo­du pa­li mno­gi bor­ci.
Pro­sla­va obe­le­ža­va­nja Da­na Ši­da na­sta­vlje­na je u sa­li Kul­tur­no obra­zov­nog cen­tra. Sve­ča­nu sed­ni­cu otvo­rio je za­me­nik pred­sed­ni­ka Skup­šti­ne op­šti­ne Šid De­jan Bu­la­to­vić, po­zdra­vlja­ju­ći tom pri­li­kom sve pri­sut­ne, is­ti­ču­ći da je 6. de­cem­bar ve­li­ki dan za sve gra­đa­ne Ši­da.
– Va­žno je da svi za­jed­no gra­di­mo ovu op­šti­nu do­sto­jan­stveno i je­din­stveno. Slo­bo­da je na­ma osta­vlje­na u ama­net i tre­ba da je svi za­jed­no ču­va­mo i bu­de­mo po­no­sni što da­nas ima­mo tu pri­vi­le­gi­ju da ži­vi­mo u slo­bo­di – is­ta­kao je Bu­la­to­vić.
U svom obra­ća­nju pri­sut­nim go­sti­ma, pred­sed­nik Op­šti­ne Šid Ni­ko­la Va­sić dao je osvrt na de­ša­va­nja to­kom rat­nih go­di­na i tom pri­li­kom upo­znao jav­nost sa ak­tiv­no­sti­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve u 2015. go­di­ni.
– Mi se u na­šoj lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi za­la­že­mo da re­ši­mo što vi­še pro­ble­ma na­ših gra­đa­na. Da bi ti pro­ble­mi bi­li re­še­ni po­treb­no je mno­go ra­da i str­plje­nja. Si­gur­ni smo da ima­mo sna­ge i vo­lje i da će sve ono što ti­šti na­še su­gra­đa­ne, bi­ti re­še­no na op­šte za­do­volj­stvo. I da ne bu­de sva­ka go­di­na oka­rak­te­ri­sa­na kao van­red­na i ne­pri­jat­na i da se ne stek­ne uti­sak da je op­šti­na Šid za­bo­ra­vlje­na od svih, iz­dvo­jio bih ne­ke va­žne stva­ri ko­je su ura­đe­ne to­kom ove go­di­ne. I po­red sma­nje­nog pri­li­va sred­sta­va op­štin­skog bu­dže­ta i ne­po­sto­ja­nja me­snog sa­mo­do­pri­no­sa u ve­ći­ni me­sta, us­pe­li smo da u 2015. go­di­ni u Ada­šev­ci­ma iz­bu­ši­mo bu­nar du­bi­ne 176 me­ta­ra u sr­hu po­bolj­ša­nja vo­do­snab­de­va­nja me­šta­na, da iz­gra­di­mo bi­ci­kli­stič­ku sta­zu Šid – Ada­šev­ci, gde su u to­ku ra­do­vi i na osve­tlje­nju, za­tim da iz­bu­ši­mo bu­nar 250 me­ta­ra du­bi­ne za iz­grad­nju vo­do­vo­da u Pri­vi­noj Gla­vi, Bi­kić Do­lu i So­tu bu­nar du­bi­ne 124 me­tra, čiji radovi na iz­grad­nji vo­do­vo­da ko­je po­či­nje po­čet­kom 2016. go­di­ne i za ko­je su sred­stva obez­be­đe­na. U Ber­ka­so­vu je ura­đen pr­vi deo ka­nal­ske mre­že, a dru­gi deo se tre­nut­no ra­di. U de­se­tak na­se­lje­nih me­sta smo ura­di­li vi­še ki­lo­me­ta­ra atar­skih pu­te­va i vi­še ki­lo­me­ta­ra ka­nal­ske mre­že za ot­pad­ne vo­de. Uče­stvo­va­li smo u ur­ba­ni­stič­kom opre­ma­nju pri­vat­nih in­ve­sti­to­ra u Ba­čin­ci­ma, a u pla­nu za 2016. go­di­nu je plan­sko opre­ma­nje de­la in­du­strij­ske zo­ne. Pro­ši­ri­li smo i iz­gra­di­li most na Ši­di­ni na ula­zu u Vi­šnji­će­vo, a u pla­nu su i dru­ge ak­tiv­no­sti. Ve­o­ma smo za­do­volj­ni re­zul­ta­ti­ma ko­je po­sti­žu na broj­nim ma­ni­fe­sta­ci­ja­ma i tak­mi­če­nji­ma uče­ni­ci na­ših osnov­nih i sred­njih ško­la, kao i čla­no­vi kul­tur­nih i sport­skih dru­šta­va. Sav taj en­tu­zi­ja­zam mla­dih i nji­ho­vih vas­pi­ta­ča su ga­ran­ci­ja da su mla­di sprem­ni da se uklju­če u re­ša­va­nje vi­tal­nih pro­ble­ma ko­ji se po­ja­vlju­ju i ko­ji zah­te­va­ju pri­me­ren an­ga­žman ka­ko bi bi­li re­še­ni. Mo­ra­mo stvo­ri­ti rad­ne i dru­ge uslo­ve da sna­ga, stva­ra­la­štvo i en­tu­zi­ja­zam mla­dih do­đe do pu­nog iz­ra­ža­ja. U 2015. go­di­ni smo iz­dvo­ji­li 22 mi­li­o­na di­na­ra za afir­ma­ci­ju spor­ta i oko 15 mi­li­o­na di­na­ra za sti­pen­di­ra­nje stu­de­na­ta. U škol­skoj 2015/2016. go­di­ni sti­pen­di­ra­će­mo 457 stu­de­na­ta za šta će biti izdvojeno oko 14 mi­li­o­na di­na­ra – is­ta­kao je Ni­ko­la Va­sić.
Kao što je i tra­di­ci­ja već go­di­na­ma, 6. de­cem­bra uru­ču­ju se pri­zna­nja naj­za­slu­žni­jim po­je­din­ci­ma i udru­že­nji­ma za nji­hov jed­no­go­di­šnji an­ga­žman. Op­štin­sko ve­će op­šti­ne Šid do­ne­lo je od­lu­ku da Šestodecembarska na­gra­da bu­de uru­če­na Udru­že­nju ru­sko – srp­skog pri­ja­telj­stva, dok su za­hval­ni­ce uru­če­ne Oli­ve­ri Uba­vić, Goj­ku Krč­ma­ru, Ra­do­va­nu Srem­cu, Pla­ni­nar­sko – smu­čar­skom dru­štvu „Šid“, Ve­se­li­nu Velj­ku Vuč­ko­vi­ću i Cve­ti­nu Ani­či­ću.
U okvi­ru sve­ča­ne aka­de­mi­je glum­ci Ama­ter­skog po­zo­ri­šta „Bra­ni­slav Nu­šić“ su iz­ve­li pred­sta­vu „Ko­li­ko do slo­bo­de“.

M. N.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.