02.12.2015.
Društvo

Kanadska vlada pomogla rekonstrukciju crpne stanice "Bosut"

Ula­ga­nje u vo­do­pri­vre­du

Za­hva­lju­ju­ći do­na­ci­ja­ma Am­ba­sa­de Ka­na­de i JP Vo­da Voj­vo­di­ne pro­šlog če­tvrt­ka, 26. no­vem­bra zva­nič­no je otvo­re­na re­kon­stru­i­sa­na crp­na sta­ni­ca u Bo­su­tu, ko­ja je bi­la ošte­će­na za vre­me maj­skih po­pla­va.
Sve­ča­nom otva­ra­nju pri­su­stvo­va­li su gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić, am­ba­sa­dor Ka­na­de za Sr­bi­ju Fi­lip Pi­ning­ton, Ne­da Ma­le­tić, sa­vet­ni­ca za ko­or­di­na­ci­ju i sa­rad­nju sa bi­la­te­ral­nim do­na­to­ri­ma i do­na­tor­skim or­ga­ni­za­ci­ja­ma Kan­ce­la­ri­je Vla­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je za po­moć i ob­no­vu po­pla­vlje­nih pod­ruč­ja i Bra­ni­slav Bo­ga­ro­ški, po­kra­jin­ski se­kre­tar za po­ljo­pri­vre­du, vo­do­pri­vre­du i šu­mar­stvo.
Crp­na sta­ni­ca Bo­sut, ka­pa­ci­te­ta 30 me­ta­ra kub­nih u se­kun­di i sna­ge 1,91 me­ga va­ti, na­la­zi se na na­si­pu Sa­ve. To­kom vi­so­kog vo­do­sta­ja, ova crp­na sta­ni­ca is­pum­pa­va vo­du iz Bo­su­ta u Sa­vu i ta­ko obez­be­đu­je za­šti­tu ne sa­mo Srem­ske Mi­tro­vi­ce i Ši­da, već i ne­ko­li­ko na­se­lja u Hr­vat­skoj.
Am­ba­sa­da Ka­na­de, na­kon po­pla­va ko­je su za­de­si­le Sr­bi­ju 2014. go­di­ne, do­ni­ra­la je oko mi­li­on do­la­ra po­mo­ći. Za crp­nu sta­ni­cu Bo­sut iz­dvo­je­no je 350.000 ka­nad­skih do­la­ra, dok su Vo­de Voj­vo­di­ne do­ni­ra­le če­tvr­ti­nu pred­vi­đe­nih sred­sta­va, ta­ko da je ukup­na vred­nost re­kon­struk­ci­je ove crp­ne sta­ni­ce iz­no­si­la 379.000 ka­nad­skih do­la­ra.
– Ka­nad­ska vla­da po­mo­gla je Sr­bi­ji sa oko mi­li­on do­la­ra po­sle po­pla­va, od če­ga je oko 350.000 bi­lo na­me­nje­no za obje­kat u Bo­su­tu, u sa­rad­nji sa Voj­vo­di­na Vo­da­ma. Bio sam u Ka­na­di ka­da su se po­pla­ve do­go­di­le i to je bi­la ve­li­ka vest. Po­red po­mo­ći ko­je je ka­nad­ska vla­da upu­ti­la Sr­bi­ji, i lju­di u Ka­na­di su se or­ga­ni­zo­va­li. Pr­vi ko­ji su se or­ga­ni­zo­va­li bi­li su lju­di iz am­ba­sa­de ko­ji su pri­ku­pi­li sred­stva. Ve­o­ma mi je dra­go što sam ov­de gde mo­gu da vi­dim u šta smo in­ve­sti­ra­li no­vac – iz­ja­vio je am­ba­sa­dor Ka­na­de u Sr­bi­ji Fi­lip Pi­ning­ton i za­hva­lio se svi­ma ko­ji­ma su po­mo­gli, Kan­ce­la­ri­ji za ob­no­vu po­pla­vlje­nih pod­ruč­ja, Voj­vo­di­na Vo­da­ma i gra­do­na­čel­ni­ku Srem­ske Mi­tro­vi­ce.
Sa­na­ci­ja crp­ne sta­ni­ce Bo­sut tra­ja­la je od 1. sep­tem­bra do 15. no­vem­bra i ob­u­hva­ta­la je de­mon­ta­žu šest pum­pi i po­prav­ku opre­me. Da bi se spre­či­lo mo­gu­će pla­vlje­nje to­kom sa­na­ci­je, ra­do­vi su iz­vo­đe­ni u fa­za­ma ta­ko što su tri pum­pe ra­di­le dok je po­prav­ka tra­ja­la na pre­o­sta­le tri.
– Že­lim da se za­hva­lim Vla­di Ka­na­de i Kan­ce­la­ri­ji Uje­di­nje­nih na­ci­ja za pro­jekt­ne uslu­ge na po­mo­ći. Ta po­moć je za nas ne­pro­ce­nji­va. Su­sre­li smo se sa ve­li­kim pro­ble­mi­ma u ovoj re­gi­ji, i ovo je jed­na od sta­ni­ca ko­ja je do­pri­ne­la to­me da šte­ta ne bu­de ve­ća od one ko­ja je bi­la. Po­kra­jin­ski se­kre­ta­ri­jat je pu­tem Vo­da Voj­vo­di­ne ulo­žio če­tvr­ti­nu sred­sta­va u ob­na­vlja­nje ove sta­ni­ce. Po­ku­ša­va­mo da u 2015. go­di­ni sa­ni­ra­mo sve što je ošte­će­no pri­li­kom po­pla­va, pre sve­ga na na­si­pu u Hrt­kov­ci­ma, čija je vrednost radova oko 50 mi­li­o­na di­na­ra i oko 40 mi­li­o­na di­na­ra su in­ve­sti­ci­je u sa­mom Gra­du Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Ula­ga­nje u vo­do­pri­vre­du je pri­o­ri­tet u Voj­vo­di­ni – re­kao je Bra­ni­slav Bo­ga­ro­ški, po­kra­jin­ski se­kre­tar za po­ljo­pri­vre­du, vo­do­pri­vre­du i šu­mar­stvo.
Pro­je­kat po­mo­ći Sr­bi­ji u ob­no­vi od po­sle­di­ca po­pla­va, ko­ji fi­nan­si­ra Vla­da Ka­na­de, spro­vo­di Kan­ce­la­ri­ja Uje­di­nje­nih na­ci­ja za pro­jekt­ne uslu­ge (UNOPS).
Na­kon obi­la­ska crp­ne sta­ni­ce „Bo­sut“ u mi­tro­vač­koj Grad­skoj ku­ći odr­žan je rad­ni sa­sta­nak gra­do­na­čel­ni­ka Bra­ni­sla­va Ne­di­mo­vi­ća i nje­go­vog za­me­ni­ka To­mi­sla­va Jan­ko­vi­ća sa am­ba­sa­do­rom Ka­na­de Fi­li­pom Pi­ning­to­nom. Na sa­stan­ku se raz­go­va­ra­lo o do­na­ci­ja­ma Vla­de Ka­na­de, bu­du­ćim do­na­ci­ja­ma i zna­ča­ju istih za Srem­sku Mi­tro­vi­cu.

S. Sta­ne­tić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.