16.03.2017.
Intervju

Načelnik GU za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove Miroslav Jovanović

Efikasniji javni prevoz

Po prvi put u mitrovačkoj lokalnoj samoupravi svi poslovi koji imaju veze sa saobraćajem, a u nadležnosti su Grada, nalaze sa na jednom mestu. U nadležnosti Gradske uprave za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove od kraja jula 2016. godine su pored inspekcijskih službi i komunalne policije i javni gradski i prigradski prevoz, upravljanje javnim parkiralištima, održavanje puteva i ulica, održavanje saobraćajne signalizacije, poslovi koordinacije bezbednosti saobraćaja na nivou Grada, tehničko regulisanje saobraćaja, poslovi u vezi taksi prevoza.
Kako za M novine navodi vršilac dužnosti načelnika ove uprave Miroslav Jovanović, stvaranjem ovakve uprave prepoznata je važnost samog saobraćaja i doneta je odluka da se njime upravlja strateški sa jednog mesta.
– Pošto su pobrojani poslovi u vezi sa saobraćajem uglavnom komunalne delatnosti, novoformiranoj upravi su poverene i ostale komunalne delatnosti i nadzor nad njima koji obavljaju inspekcija i komunalna policija. Kako se poslovi inspekcije i komunalne policije dosta preklapaju logično je da ove dve službe budu u okviru iste uprave – navodi Jovanović.
Kako je u pitanju nova uprava, bilo je potrebno usvojiti niz pravnih akata kojim je definisan sam rad uprave i poslova koje će uprava obavljati. Budžet ove uprave za 2017. iznosi 215.317.000 dinara.
– Od prvog septembra startovao je potpuno nov sistem javnog prevoza na teritoriji Grada tako da je uglavnom sva koncentracija posla bila usmerena ka podizanju ovog sistema, odnosno ka implementaciji Studije javnog gradskog i prigradskog prevoza koja je definisala nov sistem. To su stvari koje se golim okom ne vide ali iziskuju puno vremena. Tu pre svega mislim na definisanje izgleda voznih isprava, na definisanje metodologije obračuna troškova, na donošenje pravilnika o tarifnom sistemu, na organizovanje depoa karata, na organizaciju kontrole prevoza, na postavljanje saobraćajne signalizacije koja je ispratila nove trase prevoza i slično – kaže Jovanović.
Za javni gradski i prigradski prevoz u ovogodišnjem budžetu grada planirano je 63,3 miliona dinara. Načelnik Jovanović ističe da je dobra strana novog sistema javnog prevoza ta što Grad upravlja njime, a to znači da Grad odlučuje o svim novinama i promenama.
– U narednom periodu nam je cilj da sam prevoz što više približimo građanima tako što ćemo kroz propagandni materijal, a pre svega kroz postavljanje redova vožnje na samim stajalištima obavestiti građane o samim linijama i vremenima polazaka. Takođe, trudićemo se da što više privatnih firmi uvučemo u sistem prevoza i da spajanjem prevoza sa industrijskim zonama ponudimo još jednu pogodnost budućim investitorima tako što ćemo im ponuditi rešenje problema dolaska i odlaska radnika na posao. U ovoj godini je planirano uvođenje informacionog sistema kojim će se pratiti kretanje autobusa i kontrolisati redovnost polazaka, a neki dugoročni cilj nam je da uz povećanje kvaliteta prevoza uredimo postojeća i izgradimo što više novih autobuskih stajališta – kaže načelnik i dodaje da po prvi put učenici srednjih škola, njih 220, koji dolaze iz socijalno ugroženih porodica imaju pravo na potpuno besplatan prevoz. Isto tako npr. iz Laćarka autobus u toku dana polazi 37 puta što je znatno uvećanje nego u starom sistemu.

nacelnik Miroslav Jovanovic

Poslednjih nekoliko godina Grad Sremska Mitrovica sprovodi projekte saobraćajno – tehničkog uređenja zona osnovnih škola. Posle uređenja nekoliko škola u samom gradu, u Laćarku i Martincima, poslednji projekat je urađen u zoni škole u Kuzminu.
Uprava kroz Savet za bezbednost saobraćaja ima ulogu da usklađuje rad svih institucija u gradu koje imaju veze sa saobraćajem (saobraćajna policija, Sirmijum put kao upravljač puta, osnovne i srednje škole, udruženja građana i drugi) kako bi se povećala bezbednost saobraćaja.
– Zakonski sredstva kojima Savet upravlja se slivaju u gradski budžet iz saobraćajnih kazni i mi smo dužni da ih vratimo u povećanje bezbednosti saobraćaja. Iz tog razloga smo planirali da ova sredstva u 2017. godini opredelimo za unapređenje saobraćajnog obrazovanja, za nastavak saobraćajnog uređenja zona osnovnih škola, za edukaciju nastavnog osoblja, za sprovođenje kampanji koje će biti usmerene pre svega na najugroženije kategorije učesnika u saobraćaju, na tehničko opremanje saobraćajne policije kako bi imali efikasniji rad – objašnjava Miroslav Jovanović.
S obzirom na to da deo uprave čine i inspekcije i komunalna policija, pitali smo načelnika koliko je zadovoljan radom ovih službi.
– Ustanovljen je problem malog broja izvršilaca u odnosu na zakonom propisane uslove i u odnosu na druge gradove i opštine. Po zakonu dolazi jedan komunalni policajac na 5.000 stanovnika tako da bi mi trebali da imamo 17 komunalnih policajaca, umesto šest koliko ih je sada. U Gradu Pančevu, koji je primer dobre prakse, radi šest saobraćajnih inspektora i 14 komunalnih inspektora, a kod nas jedan saobraćajni, jedan komunalni, dva građevinska inspektora i jedan inspektor za zaštitu životne sredine. S obzirom na zabranu zapošljavanja u javnom sektoru ovaj problem je moguće rešiti jedino novim načinom rada gde će se koordinirati rad obe službe. Prevashodni cilj nam je uvođenje softvera za jedinstveno vođenje predmeta i kontrolu rada. Softver podrazumeva da se prilikom podnošenja prijave predmet otvara elektronski a kasnije prosleđuje nadležnoj inspekcijskoj službi. Ovim bi se pre svega rešio problem dupliranja posla između ove dve službe, a i stvorila bi se jedinstvena baza podataka koja bi omogućila efikasan pregled svih predmeta i veću transparentnost rada sa krajnjim ciljem povećanja kvaliteta rada. Takođe sam rad službi smo uskladili sa novim Zakonom o inspekcijskom nadzoru tako da se prikaz kontrolnih lista, odnosno samih naloga za inspekcijski nadzor nalazi i na zvaničnom sajtu Grada. Kako bi sve ove stvari zaživele predstoji nam modernizacija inspekcije i komunalne policije pre svega u tehničkoj opremljenosti za rad – kaže Jovanović.
Na konstataciju autorke ovih redova da građanima ništa ne znači da li će inspekcijske službe imati modernije softere i jedinstvene baze podataka, već da ih zanima da li će njihov problem prijavljen inspekciji ili komunalnoj policiji biti rešen, načelnik kaže da se zalaže da ove službe budu efikasnije i dostupnije građanima.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.