Aktuelno

Sremska Mitrovica

U Apo­te­ci višak 25 radnika

Odbor­ni­ci Skup­šti­ne Gra­da Srem­ska Mitro­vi­ca pro­šlog pone­delj­ka, 20. febru­a­ra usvo­ji­li su neko­li­ko odlu­ka koje se tiču funk­ci­o­ni­sa­nja Apo­te­ke Srem­ska Mitro­vi­ca. Pri­hva­ćen je izve­štaj o poslo­va­nju Apo­te­ke za pro­šlu godi­nu, a donet je i pro­gra­ma rada i raz­vo­ja Apo­te­ke i finan­sij­ski plan za 2017. Izme­njen je Sta­tut Apo­te­ke, na osno­vu kojeg je pred­vi­đe­no da Grad bude taj koji će obez­be­di­ti nesme­ta­no funk­ci­o­ni­sa­nje same zdrav­stve­ne usta­no­ve.
– Mi smo na taj način omo­gu­ći­li da u budže­tu obez­be­di­mo sred­stva za vra­ća­nje zate­če­nih dugo­va. Sma­nje­njem bro­ja nezdrav­stve­nih rad­ni­ka, deblo­ka­dom raču­na i ponov­nim snab­de­va­njem Apo­te­ke leko­vi­ma, nadam se da ćemo uspe­ti da saču­va­mo Apo­te­ku kao zdrav­stve­nu usta­no­vu Gra­da. Do sada smo iz teku­će budžet­ske rezer­ve izdvo­ji­li novac za ispla­tu sep­tem­bar­ske, okto­bar­ske i novem­bar­ske zara­de, ove nede­lje mislim da ćemo uspe­ti da ispla­ti­mo i decem­bar­sku mini­mal­nu zara­du – izja­vio je mitro­vač­ki gra­do­na­čel­nik Vla­di­mir Sana­der.
Šef odbor­nič­ke gru­pe Uje­di­nje­na opo­zi­ci­ja Mitro­vi­ce Alek­san­dar Pro­da­no­vić pro­ko­men­ta­ri­sao je da su odbor­ni­ci na jed­noj od pret­hod­nih skup­štin­ski sed­ni­ca za v.d. direk­to­ra Apo­te­ke pono­vo iza­bra­li Dra­ga­na Boži­ća, koji je Apo­te­ku i doveo u sta­nje u kojem se sada nala­zi.
– Izve­štaj o poslo­va­nju Apo­te­ke za pro­šlu godi­nu poka­zu­je da je rea­li­zo­va­na polo­vi­na pla­ni­ra­nog pro­gra­ma. Kada polo­vi­nu zapo­sle­nih čine nezdrav­stve­ni rad­ni­ci, apo­te­ka je mora­la doći u sta­nje u kakvom je sada. Direk­tor je mogao da ura­di raci­o­na­li­za­ci­ju mno­go rani­je, zato ruko­vod­stvo koje vodi ovu usta­no­vu ne zaslu­žu­je naše pove­re­nje – rekao je Pro­da­no­vić.
Apo­te­ka je na kra­ju 2016. godi­ne ima­la 57 zapo­sle­nih, a polo­vi­nu su čini­li neme­di­cin­ski rad­ni­ci. Da bi se koli­ko toli­ko popra­vi­lo sta­nje u ovoj zdrav­stve­noj usta­no­vi, čiji je osni­vač lokal­na samo­u­pra­ca, pred­lo­že­no je da se 25 rad­ni­ka pro­gla­si teh­no­lo­škim viškom, od toga 20 nezdravstvenih radnika. Za ispla­tu njiho­vih zao­sta­lih zara­da i otprem­ni­na potreb­no je oko sedam mili­o­na dina­ra.
Usvo­je­na je i odlu­ka o meri­li­ma za utvr­đi­va­nje dopri­no­sa za ure­đi­va­nje gra­đe­vin­skog zemlji­šta, odlu­ka o grad­skoj pla­ži, pro­gram ure­đe­nja, otu­đe­nja i dava­nja u zakup gra­đe­vin­skog zemlji­šta u jav­noj svo­ji­ni Gra­da u 2017. godi­ni i pro­gram posta­vlja­nja manjih mon­ta­žnih i dru­gih obje­ka­ta na jav­nim povr­ši­na­ma za 2017.godi­nu.
Podr­žan je pro­gram poslo­va­nja i plan jav­nih nabav­ki Pred­u­ze­ća za odr­ža­va­nje pute­va i uli­ca „Sir­mi­jum put“. Za rado­ve koji se izvo­de pre­ko ovog pred­u­ze­ća pred­vi­đe­no je 50.200.000 dina­ra i to za potre­be zim­ske slu­žbe 13.200.000, za odr­ža­va­nje sao­bra­ćaj­ni­ca u let­njem peri­o­du 30.000.000 i sedam mili­o­na za hori­zon­tal­nu i ver­ti­kal­nu sig­na­li­za­ci­ju.
Odbor­nik Pro­da­no­vić je za skup­štin­skom govor­ni­com pro­ko­men­ta­ri­sao da je za odr­ža­va­nje pute­va izdvo­je­no nedo­volj­no nov­ca, dok je gra­do­na­čel­nik Sana­der pod­se­tio da su, pored odr­ža­va­nja pute­va za koje je zadu­že­no pred­u­ze­će „Sir­mi­jum put“, u budže­tu Gra­da izdvo­je­na sred­stva i za izgrad­nju pri­stup­nih sao­bra­ćaj­ni­ca i samog pod­vo­žnja­ka, za šta je zadu­že­na Grad­ska upra­va za infra­struk­tu­ru.
Odbor­ni­ci su usvo­ji­li pro­gram una­pre­đe­nja zdrav­stve­ne zašti­te Gra­da Srem­ska Mitro­vi­ca za 2017. Kako se moglo čuti, vode­ći uzro­ci smrt­no­sti odra­slog sta­nov­ni­štva u pretprošloj godi­ni na teri­to­ri­ji Srem­ske Mitro­vi­ce bile su na prvom mestu bole­sti siste­ma krvo­to­ka (kar­di­o­mi­o­pa­ti­je, infarkt mozga, hiper­ten­zi­ja), zatim malig­ne bole­sti – tumo­ri, na tre­ćem mestu su neu­ro­lo­ška obo­lje­nja i potom bole­sti siste­ma za vare­nje. Ove bole­sti ima­ju zajed­nič­ke fak­to­re rizi­ka: način živo­ta, puše­nje, fizič­ka neak­tiv­nost, nepra­vil­na ishra­na i dr. Zbog toga je potreb­no pove­ća­ti broj sta­nov­ni­ka koji se pozi­va­ju na siste­mat­ske pre­gle­de, kao zna­čaj­ne mere u otkri­va­nju bole­sti i pore­me­ća­ja zdra­vlja svih dob­nih gru­pa sta­nov­ni­štva.
Na dnev­nom redu 12. sed­ni­ce Skup­šti­ne Gra­da Srem­ska Mitro­vi­ca našao se i plan rada i poslo­va­nja Doma zdra­vlja za teku­ću godi­nu. Menadž­ment usta­no­ve pri­mar­ne zdrav­stve­ne zašti­te za ovu godi­nu pla­ni­rao je adap­ta­ci­ju zdrav­stve­ne sta­ni­ce Veli­ki Radin­ci, za šta je potreb­no 2,5 mili­o­na dina­ra, rekon­struk­ci­ju kro­va Pedi­ja­trij­ske ambu­lan­te u Laćar­ku, izra­du 80 meta­ra pri­la­znog puta do ambu­lan­te, kao i rado­ve na fasa­di i kre­če­nju Pedi­ja­trij­ske ambu­lan­te i zdrav­stve­ne sta­ni­ce u Laćar­ku, za šta je ukupno potreb­no dva mili­o­na dina­ra. Za izra­du pri­la­za za ambu­lan­tu Fizi­kal­ne medi­ci­ne i reha­bi­li­ta­ci­je pred­vi­đe­no je 400.000 dina­ra, dok je za nabav­ku medi­cin­ske opre­me pla­ni­ra­no 1.500.000 dina­ra.
Na sed­ni­ci je dato zele­no sve­tlo Lokal­nom akci­o­nom pla­nu zapo­šlja­va­nja za 2017. Ana­li­za tren­do­va trži­šta rada uka­zu­je na neo­p­hod­nost inten­zi­vi­ra­nja aktiv­no­sti u cilju una­pre­đe­nja polo­ža­ja kate­go­ri­ja teže zapo­šlji­vih lica, a poseb­no mla­dih, sta­ri­jih i viško­va zapo­sle­nih, lica bez kva­li­fi­ka­ci­ja, nisko­kva­li­fi­ko­va­nih, dugo­roč­no neza­po­sle­nih i oso­ba sa inva­li­di­te­tom.
Za rea­li­za­ci­ju pro­gra­ma struč­na prak­sa koji je zapo­čet u 2016. godi­ni u budže­tu je obez­be­đe­no 2.800.000 dina­ra, a pla­ni­ra­no je i 2.500.000 dina­ra za finan­si­ra­nje pro­gra­ma jav­nih rado­va.
Usvo­jen je pra­vil­nik o kate­go­ri­za­ci­ji sport­skih orga­ni­za­ci­ja, kao i pra­vil­nik o odo­bra­va­nju i finan­si­ra­nju pro­gra­ma koji­ma se zado­vo­lja­va­ju potre­be i inte­re­si gra­đa­na u obla­sti spo­r­ta u Gra­du. Ovi pra­vil­ni­ci su uskla­đe­ni sa novim Zako­nom o spo­r­tu.
Pri­hva­će­ni su izve­šta­ji o radu Grad­skog veća, grad­skih upra­va i struč­ne slu­žbe Skup­šti­ne gra­da za 2016. godi­nu. Data je i sagla­snost da Jav­no komu­nal­no pred­u­ze­će Regi­o­nal­na depo­ni­ja „Srem-Mačva“ Šabac vrši uslu­gu odla­ga­nje čvr­stog, neo­pa­snog komu­nal­nog otpa­da sa teri­to­ri­je opšti­ne Šid i opšti­ne Boga­tić na regi­o­nal­nu depo­ni­ju Jarak.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.