Ekonomija

Opštinsko veće Ruma

Do­bra re­a­li­za­ci­ja bu­dže­ta

Pro­jek­to­van bu­džet za pro­te­klu go­di­nu re­a­li­zo­van je, ka­da je reč o ukup­nim pri­ho­di­ma i pri­ma­nji­ma sa 80,40 pro­ce­na­ta – ili u broj­ka­ma u op­štin­ski bu­džet se sli­lo 1,577.392.321 di­nar.
Bez pre­ne­tih ne­u­tro­še­nih sred­sta­va taj pro­ce­nat je ne­što pre­ko 83 od­sto, dok su ukup­ni ras­ho­di i iz­da­ci do­sti­gli 75,85 pro­ce­na­ta pro­jek­to­va­nih u od­lu­ci o bu­dže­tu za rum­sku op­šti­nu. Ovo su ne­ki od osnov­nih po­ka­za­te­lja ko­je je čla­no­vi­ma Op­štin­skog ve­ća na sed­ni­ci odr­ža­noj 14. fe­bru­a­ra, u okvi­ru iz­ve­šta­ja o ostvarenju bu­dže­ta za 2016. go­di­nu, pre­zen­to­va­la Bi­lja­na Da­mlja­no­vić, še­fi­ca Ode­lje­nja za fi­nan­si­je, pri­vre­du i po­ljo­pri­vre­du.

Po­re­zi na imo­vi­nu na dru­gom me­stu

– U struk­tu­ri ostva­re­nih sred­sta­va naj­ve­će uče­šće ima­ju pri­ho­di od po­re­za na do­ho­dak, do­bit i ka­pi­tal­ne do­bit­ke sa go­to­vo 41,6 od­sto, po­tom pri­ho­di od po­re­za na imo­vi­nu sa 17,8 pro­ce­na­ta i tran­sfer­na sred­stva sa dru­gih ni­voa vla­sti sa 17,47 od­sto – re­kla je Bi­lja­na Da­mlja­no­vić.
Za­ni­mlji­vo je uka­za­ti na po­da­tak da je do sa­da, po ste­pe­nu ostva­re­nja, pri­hod od na­pla­te po­re­za na imo­vi­nu uvek bio tre­ći iza tran­sfer­nih sred­sta­va, a sa­da su ta dva iz­vo­ra za­me­ni­la me­sto.
Pred­sed­nik rum­ske op­šti­ne Sla­đan Man­čić je uka­zao da je ova­kvo iz­vr­še­nje bu­dže­ta do­bro, ali da bi bi­lo još bo­lje da se re­a­li­zo­va­la i pla­ni­ra­na upla­ta od stra­ne Vla­de Sr­bi­je u iz­no­su od 100 mi­li­o­na di­na­ra za iz­grad­nju pre­či­sta­ča.
– Ovaj ugo­vor usko­ro pot­pi­su­je­mo, ta­ko da će nam ta sred­stva do­ći u ovoj go­di­ni. Dru­gi raz­log su ma­nja sred­stva od pla­ni­ra­nih kod pro­da­je ne­kret­ni­na. Da se to ura­di­lo ima­li bi oko 160 mi­li­o­na di­na­ra vi­še u bu­dže­tu i još ve­ći pro­ce­nat re­a­li­za­ci­je – ka­že Man­čić. On je do­dao da i da­lje uvek ima do­sta sred­sta­va na op­štin­skom ra­ču­nu.
S ob­zi­rom na to da su ne­dav­no pot­pi­sa­ni ugo­vo­ri za stu­dent­ske sti­pen­di­je, na ovoj sed­ni­ci su pri­hva­će­ne i dve iz­me­ne ve­za­ne za od­lu­ku o do­de­li sti­pen­di­ja naj­u­spe­šni­jim spor­ti­sti­ma.
Po pr­voj iz­me­ni vi­si­na se uskla­đu­je sa stu­dent­skim, da­kle reč je o 8.400 di­na­ra ko­je sti­pen­di­sta do­bi­ja de­vet me­se­ci, a dru­ga iz­me­na se od­no­si na mo­guć­nost da sti­pen­di­ju do­bi­je spor­ti­sta iz rum­ske op­šti­ne, ali ko­ji tre­ni­ra u dru­goj sre­di­ni, ako ta­kvog klu­ba ne­ma u rum­skoj op­šti­ni. Reč je o de­set sti­pen­di­ja, a iz­u­zet­no, pred­sed­nik Op­šti­ne, na obra­zlo­žen pred­log Ko­mi­si­je mo­že do­de­li­ti do­dat­nih pet sti­pen­di­ja uspe­šnim spor­ti­sti­ma iz ka­te­go­ri­je olim­pij­skog ekip­nog spor­ta.
Na ovoj sed­ni­ci su pre­ne­se­na pra­va svo­ji­ne na sta­ri­jem kom­bi vo­zi­lu JP „Ko­mu­na­lac“, ali i za no­vo put­nič­ko vo­zi­lo „Ško­da Ra­pid“ u vred­no­sti oko 1,4 mi­li­o­na di­na­ra i na pet ra­ču­na­ra, se­dam štam­pa­ča, pet mo­ni­to­ra, dva ske­ne­ra i šest či­ta­ča kar­ti­ca na Po­li­cij­sku sta­ni­cu Ru­ma.
Vo­zi­lo i kom­pju­ter­ska opre­ma su ku­plje­na od na­men­skih sred­sta­va od na­pla­će­nih nov­ča­nih ka­zni iz­re­če­nih u sa­o­bra­ća­ju.
Ta­ko­đe, da­ta je sa­gla­snost na od­lu­ku Nad­zor­nog od­bo­ra JP „Ko­mu­na­lac“ za ku­po­vi­nu na li­zing ka­mi­o­na auto­sme­ća­ra či­ja je za­pre­mi­na 24 kub­na me­tra, a vred­nost 24 mi­li­o­na di­na­ra.
Po obra­zlo­že­nju Želj­ka Do­še­na, po­moć­ni­ka di­rek­to­ra za teh­nič­ka pi­ta­nja, po­sto­je­ći auto­sme­ćar od 16 kub­nih me­ta­ra ni­je do­vo­ljan.
– Ka­ko mi od­vo­zi­mo sme­će i iz se­o­skih MZ, pa se sa­da iz­no­še­nje sme­ća mo­ra oba­vlja­ti u vi­še tu­ra, ta­kav po­stu­pak iz­i­sku­je ve­će tro­ško­ve tran­spor­ta. Ta­ko­đe, i pro­du­ža­va pro­ces ra­da, ta­ko da će nam se no­vi auto­sme­ćar br­zo is­pla­ti­ti – po­ja­snio je Do­šen.
Već­ni­ci su da­li sa­gla­snost i na iz­me­ne Sta­tu­ta Kul­tur­nog cen­tra u ko­jem se jed­na od­red­ba ti­če i no­vog na­zi­va. Po usva­ja­nju na SO Ru­ma pun na­ziv ove usta­no­ve kul­tu­re bi­će Kul­tur­ni cen­tar Bra­na Crn­če­vić.

Sred­stva za rad udru­že­nja i pro­jek­te iz kul­tu­re

Na ovoj sed­ni­ci do­ne­ta je i od­lu­ka o do­de­li sred­sta­va iz op­štin­skog bu­dže­ta za pro­jek­te u obla­sti spor­ta – ali se ova ti­če ko­ri­šće­nja sa­le, od­no­sno pla­ća­nja ter­mi­na za tre­ni­ra­nje. Pod­se­ti­mo, na pro­šloj sed­ni­ci za fi­nan­si­ra­nje pro­je­ka­ta klu­bo­va u obla­sti spor­ta je iz­dvo­je­no 23,5 mi­li­o­na di­na­ra, a za ko­ri­šće­nje sa­le na ovoj sed­ni­ci do­dat­nih 6,2 mi­li­o­na di­na­ra.
Za rad udru­že­nja za te­ku­ću go­di­nu pla­ni­ra­no je 8,5 mi­li­o­na di­na­ra, a Ko­mi­si­ja za do­de­lu sred­sta­va je ras­po­de­li­la 8,2 mi­li­o­na di­na­ra.
Po re­či­ma San­dre Po­po­vić, pred­sed­ni­ce ove Ko­mi­si­je, na kon­kurs se ja­vi­lo 68 udru­že­nja, a sred­stva je do­bi­lo 56 udru­že­nja . Uslov je, iz­me­đu osta­log, bi­lo da je udru­že­nje re­gi­stro­va­no naj­ma­nje dve go­di­ne u APR – u, na te­ri­to­ri­ji rum­ske op­šti­ne.
Za sred­stva, reč je o 7,5 mi­li­o­na di­na­ra, ko­ji­ma se fi­nan­si­ra­ju pro­jek­ti od zna­ča­ja za rum­sku op­šti­nu u kul­tu­ri pri­ja­vi­lo se 38 apli­ka­na­ta, a za 28 su sred­stva odo­bre­na. Po obra­zlo­že­nju Ste­va­na Ko­va­če­vi­ća, pred­sed­ni­ka Ko­mi­si­je, ras­po­de­lje­no je 7.245.600 di­na­ra, dok je osta­tak u re­zer­vi, za po­tre­be ko­je se is­ka­žu to­kom ove go­di­ne.
– Za pro­jek­te u ove dve obla­sti lo­kal­na sa­mo­u­pra­va je obez­be­di­la 16 mi­li­o­na di­na­ra. Iz­nos sred­sta­va za kul­tu­ru je za oko de­set od­sto vi­ši u od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu. Sred­stva ko­ja smo odo­bri­li po­kri­va­ju raz­li­či­te kul­tur­ne de­lat­no­sti. Za­stu­plje­ne su mno­ge umet­no­sti po­put sli­kar­stva, knji­žev­no­sti, po­zo­ri­šta i film­skog stva­ra­la­štva. Obez­be­di­li smo sred­stva za one tra­di­ci­o­nal­ne ma­ni­fe­sta­ci­je ko­je se odr­ža­va­ju u na­šoj op­šti­ni, ali i za funk­ci­o­ni­sa­nje kul­tur­no umet­nič­kih dru­šta­va – obra­zlo­žio je Ste­van Ko­va­če­vić.

Usvo­jen LAP za­po­šlja­va­nja

Čla­no­vi Op­štin­skog ve­ća su usvo­ji­li i Lo­kal­ni ak­ci­o­ni plan za­po­šlja­va­nja u rum­skoj op­šti­ni za te­ku­ću go­di­nu. Osnov­ni ci­lje­vi ak­tiv­ne po­li­ti­ke za­po­šlja­va­nja su po­bolj­ša­nje uslo­va na tr­ži­štu ra­da i uskla­đi­va­nje po­nu­de i tra­žnje, ula­ga­nje u ljud­ski ka­pi­tal i una­pre­đe­nje kva­li­te­ta rad­ne sna­ge, pod­sti­ca­nje za­po­šlja­va­nja i so­ci­jal­ne in­klu­zi­je te­že za­po­šlji­vih li­ca.
Lo­kal­na sa­mo­u­pra­va će u ovoj go­di­ni fi­nan­si­ra­ti jav­ne ra­do­ve i struč­nu prak­su, a za tu na­me­nu iz bu­dže­ta je iz­dvo­je­no ukup­no 15 mi­li­o­na di­na­ra – po 7,5 mi­li­o­na za sva­ku od me­ra.
– Be­le­ži­mo zna­tan pad sto­pe ne­za­po­sle­no­sti. U pro­te­kle dve go­di­ne broj ne­za­po­sle­nih sa evi­den­ci­je uma­njen je za sko­ro 2.000 li­ca. Tre­nut­no je oko 5.000 lju­di na evi­den­ci­ji, a s ob­zi­rom na to da se ove go­di­ne otva­ra ne­pal­ska fa­bri­ka nu­dli i da „Ha­čin­son“ otva­ra dru­gi pro­iz­vod­ni po­gon, oče­ku­je­mo no­vo sma­nje­nje bro­ja ne­za­po­sle­nih. U okvi­ru LAPZ-a spro­ve­šće­mo dve me­re sa ko­ji­ma će­mo po­mo­ći mla­dim lju­di­ma da stek­nu is­ku­stva (struč­na prak­sa) i li­ci­ma iz ka­te­go­ri­ja ko­je se te­že za­po­šlja­va­ju omo­gu­ći­ti da do po­sla do­đu kroz re­a­li­za­ci­ju pro­gra­ma jav­nih ra­do­va – ka­že Sla­đan Man­čić.
Obra­zla­žu­ći ovaj plan, Bi­lja­na Da­mlja­no­vić je uka­za­la da je me­đu ne­za­po­sle­ni­ma vi­še že­na, da je mla­dih do 29 go­di­na 21,2 od­sto u bro­ju ne­za­po­sle­nih. Na evi­den­ci­ji je i 150 oso­ba sa in­va­li­di­te­tom, me­đu nji­ma 66 su spo­sob­ni i sprem­ni da ra­de. U te­že za­po­šlji­ve, po­red oso­ba sa in­va­li­di­te­tom je i 218 Ro­ma, a po­se­ban pro­blem je što je čak njih 197 sa pr­vim ste­pe­nom struč­ne spre­me.
Smi­lja Dža­ku­la

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.