23.02.2017.
Kultura

Likovna radionica za najmlađe Beščane

Oži­ve­ti se­lo i do­da­ti mu ma­lo bo­je

Sve se mo­že, kad se ho­će, re­če ne­ko jed­nom dav­no. Na­rav­no, ka­da za to ima­te vo­lje i že­lje.
Sve­tli pri­mer go­re na­ve­de­nog je Ma­ja Vu­če­tić, di­plo­mi­ra­ni sli­kar iz Be­ške ko­ja je po­kre­nu­la li­kov­nu ra­di­o­ni­cu za naj­mla­đe me­šta­ne se­la u ko­jem ži­vi i ko­je no­si u sr­cu, ka­ko i sa­ma ka­že. Ide­ja za po­kre­ta­nje jed­nog ova­kvog pro­gra­ma ti­nja­la je du­že vre­me, jer je ne­ret­ko okru­že­na de­com i ve­ru­je u nji­ho­ve kre­a­tiv­ne pod­vi­ge što joj je, ujed­no, i ide­ja vo­di­lja. Ma­ja je po­dr­šku do­bi­la i od su­gra­đan­ke Na­ta­še Ra­kić ko­ja im je, ka­ko ka­že, ne­se­bič­no ustu­pi­la pro­stor ko­ji ko­ri­sti za re­a­li­za­ci­ju svo­jih pro­gra­ma, sa vi­zi­jom da po­sto­ji još vi­še sa­dr­ža­ja ko­ji oku­plja­ju mla­du i kre­a­tiv­nu ener­gi­ju.
– Na pr­voj ra­di­o­ni­ci smo se upo­zna­va­li sa ma­te­ri­ja­li­ma, za­mi­šlja­li i opro­ba­li se u ilu­stra­ci­ji pe­sme. Bez ob­zi­ra na sta­ro­snu ra­zno­li­kost, raz­li­ka u iz­ra­zu je ono naj­bo­lje u Ma­ju­so­voj tru­pi. Pod­sti­čem ih da gle­da­ju dru­ge ra­do­ve, da ih tu­ma­če i in­ter­ve­ni­šu na svo­jim po uzo­ru na sa­gle­da­ne. Su­šti­na je da de­li­mo ide­je i raz­go­va­ra­mo o nji­ma, da raz­vi­ja­mo kri­tič­ko mi­šlje­nje – ka­že Ma­jus, ka­ko Ma­ja se­be na­zi­va i do­da­je da je li­kov­ni iz­raz je­din­stven je­zik ko­jim mo­gu da ko­mu­ni­ci­ra­ju svi uz ma­lo kre­a­tiv­no­sti, zna­ti­že­lje i ve­žbom.
Za­mi­šlje­ni tok ra­di­o­ni­ce, po­red raz­vo­ja mo­to­ri­ke i usme­ra­va­nja pa­žnje, upra­vo to i omo­gu­ću­je.
– Kon­cept ra­di­o­ni­ce je za­mi­šljen da bu­de edu­ka­ti­van, ali ne i ba­zi­ran na su­vo­par­nim či­nje­ni­ca­ma i do­sad­nim pre­da­va­nji­ma, ne­go uče­njem na pri­me­ri­ma, sa skre­ta­njem pa­žnje na pro­blem ko­jim se ba­vi­mo. Ka­ko je cr­tež osnov u li­kov­nom iz­ra­zu, uvek će bi­ti pri­su­tan, ali će­mo mu se po­sve­ti­ti na na­red­nim ra­di­o­ni­ca­ma, dok ne za­me­ša­mo bo­je. Na jed­noj od ra­di­o­ni­ca ba­vi­će­mo se pro­ble­mom per­spek­ti­ve, a mo­tiv će bi­ti mr­tva pri­ro­da. Ka­da pre­đe­mo na je­di­ni­cu bo­je, tu po­či­nje prav­ca­ta avan­tu­ra. Za­mi­sao mi je da de­ca, is­pr­va, ra­do­ve iz­ra­đu­ju u jed­noj ko­lo­rit­skoj ga­mi, ka­ko bi usa­vr­ši­li me­ša­nje bo­je i iz sva­ke us­pe­li da iz­vu­ku naj­ra­zli­či­ti­je ni­jan­se, ko­je će­mo po­sle ko­ri­sti­ti u sli­ka­ma – ob­ja­šnja­va Ma­jus.
Ma­jus ra­di­o­ni­ca sli­ka­nja na­me­nje­na je de­ci škol­skog uz­ra­sta. Pr­va, ko­joj je pri­su­stvo­va­lo 11 ma­li­ša­na, bi­la je bes­plat­na, pre­zen­ta­tiv­na, dok će me­seč­na čla­na­ri­na za sve one ko­ji že­le da na­u­če osno­ve sli­ka­nja iz­no­si­ti 2000 di­na­ra. Za po­la­zni­ke iz iste po­ro­di­ce pred­vi­đen je po­pust, i za njih je čla­na­ri­na 1.500 di­na­ra.
Ka­ko ka­že Ma­ja Vu­če­tić, di­plo­mi­ra­ni sli­kar, za­vi­snik od umet­no­sti i za­lju­blje­nik u ži­vot, do­dat­ne in­for­ma­ci­je do­stup­ne su na fej­sbuk stra­ni­ci „Li­kov­na ra­di­o­ni­ca by Ma­jus“.
M. Đ.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.