09.02.2017.
Intervju

Tomislav Janković, predsednik Skupštine Grada Sremska Mitrovica

Imam podr­šku mitro­vač­kog SNS-a

Skup­šti­na Gra­da Srem­ska Mitro­vi­ca u novom sazi­vu do sada je zase­da­la jeda­na­est puta, done­to je ukup­no 68 odlu­ka, od kojih su 44 direkt­no veza­ne za pro­gra­me poslo­va­nja jav­nih pred­u­ze­ća i usta­no­va. Done­to je 155 reše­nja koja se tiču izbo­ra i ime­no­va­nja, pet zaklju­ča­ka i sedam izve­šta­ja o poslo­va­nju.
Ovo je ukrat­ko rezi­me rada lokal­nog par­la­men­ta u pret­hod­nih sedam mese­ci, koli­ko se na njego­vom čelu nala­zi Tomi­slav Jan­ko­vić. O radu par­la­men­ta, čestim medij­skim napa­di­ma, stran­ci čiji je član govo­rio je za M novi­ne.

M NOVI­NE: Pro­šlo je sedam mese­ci i 11 sed­ni­ca Skup­šti­ne Gra­da Srem­ska Mitro­vi­ca u novom sazi­vu. Koli­ko ste zado­volj­ni radom par­la­men­ta na čijem ste čelu?
TOMI­SLAV JAN­KO­VIĆ: Tru­dim se da svoj posao radim mak­si­mal­no odgo­vor­no i korekt­no. U svom prvom obra­ća­nju odbor­ni­ci­ma Skup­šti­ne gra­da sam rekao da će efi­ka­snost rada zavi­si­ti pre sve­ga od njiho­vog odno­sa pre­ma lokal­nom par­la­men­tu. Koli­ko ću ja taj posao dobro radi­ti pre sve­ga zavi­si od njih, koli­ko će biti koo­pe­ra­tiv­ni i koli­ko se pri­dr­ža­va­ju poslov­ni­ka. Sed­ni­ce u pro­se­ku tra­ju sat i po, do dva i mislim da je to dovolj­no vre­me­na da se sve tač­ke dnev­nog reda raz­mo­tre. Sma­tram da takvom radu Skup­šti­ne u veli­koj meri dopri­no­si i to što mi sko­ro pred sva­ku sed­ni­cu ima­mo sastan­ke sa šefo­vi­ma odbor­nič­kih gru­pa. To su sastan­ci koji tra­ju do sat vre­me­na, pro­di­sku­tu­je­mo o tema­ma koje će se naći na sed­ni­ci, ali se bavi­mo i tema­ma koje nisu veza­ne za rad par­la­men­ta. Veru­jem da i ti sastan­ci dopri­no­se efi­ka­snom i brzom radu Skup­šti­ne Gra­da Srem­ska Mitro­vi­ca. Isto tako ja sam odbor­ni­ci­ma i osta­lim gra­đa­ni­ma dostu­pan sva­ko­dnev­no, tako da veli­ki broj tema i pita­nja može­mo i u hodu da pokre­ne­mo. U prin­ci­pu sam zado­vo­ljan radom par­la­men­ta, ali bih želeo da čujem mišlje­nje onih koji sede pre­ko puta mene. Mislim da su odbor­ni­ci ti koji su mero­dav­ni­ji da kažu da li su zado­volj­ni radom par­la­men­ta. Mi smo ovde da radi­mo posao u inte­re­su gra­đa­na.

Da li se na te sastan­ke oda­zi­va­ju svi šefo­vi odbor­nič­kih gru­pa?
Uglav­nom se svi oda­zi­va­ju. Odbor­ni­ci opo­zi­ci­je su veo­ma aktiv­ni na tim sastan­ci­ma. Pred­lo­zi koje daje vla­da­ju­ća koa­li­ci­ja pred­sta­vlja­ju zajed­nič­ki stav i oni kao takvu idu na skup­šti­nu. Opo­zi­ci­ja je ta koja izno­si svo­je pri­med­be, kri­ti­ke, često i pohva­le odre­đe­ne odlu­ke. Po meni ti sastan­ci ima­ju efek­ta. Pri­hva­ta­mo suge­sti­je da nešto tre­ba da se popra­vi, da može bolje i kva­li­tet­ni­je da se radi. Pozi­ti­van pri­mer je i nedav­na pose­ta kom­pa­ni­ji Mitros, kada su se pred­stav­ni­ci svih stra­na­ka u par­la­men­tu oda­zva­li pozi­vu menadž­men­ta kom­pa­ni­je.

Pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­je su Vas neko­li­ko puta jav­no pohva­li­li, jer im se odgo­vo­ri na odbor­nič­ka pita­nja dosta­vlja­ju na vre­me. Među­tim, na posled­njoj sed­ni­ci odbor­nik Alek­san­dar Pro­da­no­vić Vam je skre­nuo pažnju da posto­je pita­nja na koja još uvek nije dobio odgo­vor?
Pove­re­nje u par­la­ment je nešto što je zna­čaj­no. Odno­si izme­đu poli­tič­kih par­ti­ja u gra­du uti­ču na rej­ting tog gra­da. Lokal­ni parlamenti u koji­ma su sed­ni­ce mara­ton­ske, u koji­ma posto­je eks­ce­si, šalju ružnu sli­ku o toj lokal­noj samo­u­pra­vi. Jezi­kom tole­ran­ci­je i među­sob­nog pošto­va­nja može­mo i mora­mo da komu­ni­ci­ra­mo. To je naša oba­ve­za pre­ma gra­đa­ni­ma koje pred­sta­vlja­mo, ali i gra­du i drža­vi. Tru­dim se da pred sva­ku sed­ni­cu sa sekre­ta­rom i zame­ni­kom sekre­ta­ra pro­đem sve one tač­ke koje su na dnev­nom redu, a odbor­nič­ka pita­nja su vrlo bit­na. Oni koji­ma su upu­će­na ta pita­nja su dužni da dosta­ve odgo­vo­re na ista, ali ja ne ula­zim u kva­li­tet i sadr­žaj tih odgo­vo­ra. Pod­se­ća­mo ih da tre­ba da odgo­vo­re i to će biti prak­sa i u budu­će. Odgo­vor na odbor­nič­ko pita­nje po poslov­ni­ku ne mora­ju da dobi­ju odgo­vor na prvoj sle­de­ćoj sed­ni­ci, ali sva­ka­ko da odbor­nič­ka pita­nja ne sme­ju da osta­nu u fio­ka­ma i bez odgo­vo­ra.

Skup­štin­ska govor­ni­ca se kori­sti za pred­iz­bor­ne aktiv­no­sti kako vla­sti tako i opo­zi­ci­je. Nama pred­sto­je pred­sed­nič­ki izbo­ri, ali i u godi­na­ma koje nisu bile izbor­ne, skup­štin­ska govor­ni­ca se često zlo­u­po­tre­blja­va­la.
Moram da se slo­žim sa vama. Oče­ku­jem da će se i na sed­ni­ca­ma koje su pred nama, s obzi­rom na to da je ovo izbor­na godi­na, i pred same izbo­re i posle izbo­ra, za govor­ni­com govo­ri­ti o tema­ma koje nisu direkt­no veza­ne za rad Skup­šti­ne. S obzi­rom na to da ljudi koji na takav način da kažem zlo­u­po­tre­blja­va­ju govor­ni­cu su vešti, isku­sni poli­ti­ča­ri, pa se tokom svog izla­ga­nja delom dotak­nu i dnev­nog reda. Mislim da tre­ba čuti glas svih ljudi. Tru­dim se da takvo pona­ša­nje mak­si­mal­no isto­le­ri­šem. Do sada nije bilo potre­be da izda­jem opo­me­ne. Sva­ko kre­i­ra svo­ju poru­ku bira­či­ma i što se mene tiče, ja ću i u nared­nom peri­o­du biti tole­ran­tan, jer mislim da ne tre­ba odbor­ni­ci­ma uskra­ći­va­ti ele­men­tar­no pra­vo da kažu svo­je mišlje­nje, pa i ako budu malo van teme, sve je to život.

Član ste Srp­ske napred­ne stran­ke od osni­va­nja, 2008. godi­ne. Bili ste nedav­no na tri­bi­ni u Beškoj koju je orga­ni­zo­vao SNS i na kojoj je govo­rio Vese­lin Šlji­van­ča­nin. Tamo se dogo­dio inci­dent, što su poje­di­ni „pla­će­nič­ki“ lokal­ni por­ta­li jedva doče­ka­li kako bi Vas dis­kre­di­to­va­li. Zbog čega ste Vi glav­na tema por­ta­la, a ne neki dru­gi čla­no­vi SNS u Srem­skoj Mitro­vi­ci?
Srp­ska napred­na stran­ka je nasta­la 2008. godi­ne i ima bli­zu 500.000 čla­no­va. Ne može­te u tako veli­koj stran­ci da sku­pi­te sve ljude koji ima­ju ista raz­mi­šlja­nja. U samoj grad­skoj orga­ni­za­ci­ji čla­no­vi se vode istom ide­o­lo­gi­jom, ali pogle­di na odre­đe­ne pro­ble­me i njiho­vo reša­va­nje nisu isti. Danas nije lako biti član SNS, s obzi­rom na poli­ti­ku koja se vodi na držav­nom vrhu, koja je po meni isprav­na poli­ti­ka koja daje rezul­ta­te. To je poli­ti­ka koja je pri­zna­ta ne samo među gra­đa­ni­ma Srbi­je, već dobi­ja sve veću podr­šku u regi­o­nu i u sve­tu. Posto­ji gru­pa ljudi koja iz raznih raz­lo­ga poku­ša­va da sta­vi mrlju na takvu poli­ti­ku, poseb­no na ono što radi pre­mi­jer, pred­sed­nik Srbi­je, mini­stri u vla­di i svi pred­stav­ni­ci SNS, da ih na odre­đen način dis­kva­li­fi­ku­ju, ali to više govo­ri o njima. Ne komen­ta­ri­šem rad nijed­nog novi­na­ra, mislim da to nije moje, ne oba­zi­rem se na takve stva­ri. Ne želim da komen­ta­ri­šem one koji na takav način pišu i izno­se nei­sti­ne o meni.

Ipak, mora da Vas dotak­ne to što ste Vi glav­na tema i što se o Vama pišu nei­sti­ne. Kako to da Vaši šefo­vi ne rea­gu­ju?
Tru­dim se da svoj posao radim mak­si­mal­no korekt­no i odgo­vor­no i dokle god budem tako radio, a tre­nut­no oba­vljam funk­ci­ju pred­sed­ni­ka Skup­šti­ne gra­da, sma­tram da imam podr­šku Grad­skog odbora Srp­ske napred­ne stran­ke Srem­ska Mitro­vi­ca. To je moj odgo­vor na čita­vu ovu pri­ču.
Bilja­na Sela­ko­vić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.