09.02.2017.
Aktuelno

Nezadovoljni radnici državne apoteke u Sremskoj Mitrovici

Pare ili protest!

Za­po­sle­ni u srem­sko­mi­tro­vač­koj dr­žav­noj apo­te­ci od sep­tem­bra pro­šle go­di­ne ni­su pri­mi­li pla­tu, a zdrav­stve­ne knji­ži­ce su im od ja­nu­a­ra neove­re­ne. Du­go­va­nja apo­te­kar­ske usta­no­ve u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, či­ji je osni­vač lo­kal­na sa­mo­u­pra­va, iz­no­se pre­ko 162 mi­li­o­na di­na­ra, a ra­čun im je od 25. no­vem­bra pro­šle go­di­ne u blo­ka­di. Usta­no­vu je od pro­šlog av­gu­sta do kra­ja 2016. go­di­ne na­pu­sti­lo de­vet di­plo­mi­ra­nih far­ma­ce­u­ta i se­dam far­ma­ce­ut­skih teh­ni­ča­ra, te su zbog manj­ka rad­ni­ka za­tvo­re­ne apo­te­ke u Ma­čvan­skoj Mi­tro­vi­ci, La­ćar­ku, Čal­mi i jed­na apo­te­ka u gra­du.
Upra­vo zbog to­ga su rad­ni­ci dr­žav­ne apo­te­ke u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci održali pro­test­nu šet­nju u uto­rak, 7. fe­bru­ara.
Ka­ko na­vo­di vr­ši­lac du­žno­sti pred­sed­ni­ka Sin­di­ka­ta Apo­te­ke Lji­lja­na Ne­delj­ko­vić, Apo­te­kar­ska usta­no­va Srem­ska Mi­tro­vi­ca se od 2013. go­di­ne na­la­zi u ve­li­kom pro­ble­mu, ka­da su pri­vat­ne apo­te­ke po­če­le da skla­pa­ju ugo­vor sa Re­pu­blič­kim fon­dom za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje u ve­zi sa iz­da­va­njem le­ko­va na re­cept.
– Ima tu si­gur­no i unu­tra­šnjih pro­pu­sta za ko­je obič­ni rad­ni­ci ni­su ni zna­li. Od pro­šlog av­gu­sta uve­de­na je mi­ni­mal­na za­ra­da za sve za­po­sle­ne, ko­ja se re­tro­ak­tiv­no pri­me­nji­va­la od jun­skih pla­ta. Uvo­đe­njem mi­ni­mal­ne za­ra­de ve­li­ki broj rad­ni­ka je na­pu­stio Apo­te­ku, pr­ven­stve­no far­ma­ce­u­ti i far­ma­ce­ut­ski teh­ni­ča­ri. Pre­ko 20 lju­di je oti­šlo. Sad su osta­li sa­mo sta­ri rad­ni­ci, ne­zdrav­stve­na stru­ka i ko baš ne­ma gde da ode. Po­sled­nju pla­tu smo do­bi­li pro­šlog sep­tem­bra, i to sa­mo deo u iz­no­su od 9.500 di­na­ra. Ra­čun Apo­te­ke je u blo­ka­di od no­vem­bra, ta­ko da ne­ma ni­ka­kvih is­pla­ta. Put­ni tro­ško­vi od pro­šlog ma­ja ni­su is­pla­će­ni, kao ni ju­bi­lar­ne na­gra­de i sve ono što po Za­ko­nu o ra­du pri­pa­da rad­ni­ci­ma. Ja ra­dim tri­de­set go­di­na, a ima­mo ko­le­gi­ni­cu ko­ja ra­di 35 go­di­na i pu­tu­je sva­ki dan iz Mi­ša­ra kod Šap­ca bez put­nih tro­ško­va – ka­že Lji­lja­na Ne­delj­ko­vić.
Ona do­da­je da rad­ni­ci Apo­te­ke po­red to­ga što ne pri­ma­ju pla­te, što im ni­su is­pla­će­ni put­ni tro­ško­vi i što ne­ma­ju zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje, ne­ma­ju ni go­di­šnji od­mor, a is­klju­če­ni su im u apo­te­ka­ma in­ter­net, po­slov­ni i fik­sni te­le­fo­ni, jer ra­ču­ni ni­su pla­će­ni.
– Od ja­nu­a­ra nam ni­su ove­re­ne knji­ži­ce, ta­ko da smo mi već me­sec i ne­što da­na bez zdrav­stve­nog osi­gu­ra­nja. Mno­gi lju­di su se po­raz­bo­lje­va­li u tom pe­ri­o­du, vi­še od 10 lju­di je bi­lo u pro­ble­mu zbog neo­ve­re­ne knji­ži­ce. Po­vo­dom sve­ga to­ga, 11. ja­nu­a­ra pre­da­li smo zah­tev gra­do­na­čel­ni­ku Vla­di­mi­ru Sa­na­de­ru da nas pri­mi i da po­raz­go­va­ra­mo o zdrav­stve­nom osi­gu­ra­nju i ot­prem­ni­na­ma za teh­no­lo­ški vi­šak, jer je 23 čo­ve­ka di­rek­tor sta­vio na spi­sak za teh­no­lo­ški vi­šak. Me­đu­tim gra­do­na­čel­nik nas do sa­da ni­je pri­mio, a sa­sta­nak smo odr­ža­li sa na­čel­ni­kom Vo­ji­sla­vom Mir­ni­ćem, ko­ji nas je sa­slu­šao i raz­u­meo na­še pro­ble­me – is­ti­če Ne­delj­ko­vić.
Ka­ko Lji­lja­na Ne­delj­ko­vić tvr­di, zah­te­vi rad­ni­ka su is­pla­ta za­o­sta­lih pla­ta, ove­ra zdrav­stve­nih knji­ži­ca, re­ša­va­nje problema teh­no­lo­škog vi­ška i pot­pi­si­va­nje spo­ra­zu­ma sa do­ba­vlja­či­ma.
U Sr­bi­ji 24 dr­žav­ne apo­te­ke du­gu­ju pre­ko 18,5 mi­li­o­na evra za le­ko­ve i me­di­cin­ska sred­stva. Naj­a­lar­mant­ni­je sta­nje je u Šap­cu, Pan­če­vu, No­vom Sa­du, Bo­ru, Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, Vra­nju i Be­o­gra­du. U ovoj si­tu­a­ci­ji su se na­šle, iz­me­đu osta­log, zbog ni­skih mar­ži, ne­lo­jal­ne kon­ku­ren­ci­je, ali i zbog ne­na­men­skog tro­še­nja nov­ca.
Di­rek­tor Apo­te­ke Dra­gan Bo­žić, ko­ji se na če­lu ove apo­te­kar­ske usta­no­ve na­la­zi od no­vem­bra 2004. go­di­ne iz­ja­vio je da se Apo­te­ka na­la­zi u pat po­zi­ci­ji, jer do­ba­vlja­či vi­še ne da­ju le­ko­ve, Apo­te­ka ne­ma vi­še ade­kvat­ne za­li­he le­ko­va ko­je bi mo­gla da iz­da, Re­pu­blič­ki fond za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje zbog blo­ka­de ra­ču­na ni­je pre­neo svo­ja du­go­va­nja pre­ma Apo­te­ci, a Po­re­ska upra­va zah­te­va pri­nud­nu na­pla­tu zbog ne­iz­mi­re­nja oba­ve­za ve­za­nih za po­rez na do­da­tu vred­nost i ne­iz­mi­re­ne po­re­ze i do­pri­no­se pre­ma za­po­sle­ni­ma.
Je­di­no što mo­že re­gu­li­sa­ti ha­o­tič­no apo­te­kar­sko tr­ži­šte, pre sve­ga su za­kon­ska ogra­ni­če­nja. Mo­ra se ja­sno ogra­ni­či­ti broj apo­te­ka na broj sta­nov­ni­ka, utvr­di­ti pra­vi­la lo­jal­ne kon­ku­ren­ci­je, kao što su ce­na le­ka i mi­ni­mal­na uda­lje­nost jed­ne apo­te­ke od dru­gih, na­vo­de u Apo­te­ci Srem­ska Mi­tro­vi­ca.
Ono što je za­ni­mlji­vo, sva­ka­ko je či­nje­ni­ca da sin­di­kal­ni ak­ti­vi­sti Apo­te­ke za od­go­vor­nost pro­zi­va­ju lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu, dok ni­jed­nom reč­ju ne po­mi­nju di­rek­to­ra Apo­te­ke Dra­gana Bo­ži­ća, ko­ji mo­ra bi­ti od­go­va­ran za sta­nje u ko­jem se ova usta­no­va na­la­zi.
Bi­lja­na Se­la­ko­vić
Sanja Stanetić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.