09.02.2017.
Poljoprivreda

Saradnja austrijskih i mitrovačkih poljoprivrednika

Bolji kvalitet tovljenika

U Grad­skoj ku­ći u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pro­šlog pet­ka, 3. fe­bru­a­ra odr­žan je sa­sta­nak austrij­skih po­ljo­pri­vred­ni­ka sa pred­stav­ni­ci­ma Aso­ci­ja­ci­je sto­ča­ra „Srem – Ma­čva“ povodom fi­nan­si­ra­nja stra­te­škog pro­gra­ma raz­vo­ja svi­njar­stva u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji. Fi­nan­si­ra­nje pro­gra­ma za­sno­va­no je na ko­o­pe­ra­ci­ji Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de i za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je i Austrij­ske raz­voj­ne agen­ci­je pri Mi­ni­star­stvu spolj­nih po­slo­va Re­pu­bli­ke Austri­je. Sa­stan­ku su pri­su­stvo­va­li mi­ni­star po­ljo­pri­vre­de Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić, ata­še za po­ljo­pri­vre­du u austrij­skoj am­ba­sa­di Kri­sti­jan Bra­venc, Zo­ran Dra­go­sa­vac, di­rek­tor mar­ke­tin­ga Tr­go­vin­skog ode­lje­nja pri Am­ba­sa­di Austri­je, pred­stav­ni­ci Sa­ve­za austrij­skih pro­iz­vo­đa­ča svi­nja, Aso­ci­ja­ci­je sto­ča­ra „Srem – Ma­čva“, direktor Agencije za ruralni razvoj Sremske Mitrovice Petar Samardžić, kao i na­čel­nik Grad­ske upra­ve za po­ljo­pri­vre­du Vla­di­mir Na­sto­vić.
– Raz­vi­ja­mo pro­je­kat ko­ji će slu­ži­ti tran­sfe­ru zna­nja austrij­skih pro­iz­vo­đa­ča svi­nja za upra­vlja­nje pro­ce­som pro­iz­vod­nje i za for­mi­ra­nje po­seb­nog ob­li­ka or­ga­ni­zo­va­nja sto­ča­ra Sre­ma i Ma­čve, ko­je kao kraj­nji ob­lik ima pra­vlje­nje nji­ho­ve za­dru­ge i for­mi­ra­nje re­pro – cen­tra oda­kle bi se do­bio kva­li­te­tan ge­net­ski ma­te­ri­jal za raz­voj sto­čar­stva u Sre­mu i Ma­čvi. Ovo je me­đu­re­gi­o­nal­ni pro­je­kat, ima­mo sa­gla­snost Austrij­ske raz­voj­ne agen­ci­je ko­ja je sprem­na da in­ve­sti­ra, a uklju­či­će se i na­še mi­ni­star­stvo. Ide­ja nam je po­ve­ća­nje pro­iz­vod­nje svi­nja, po­di­za­nje kva­li­te­ta pro­iz­vod­nje i do­no­še­nje pra­vil­ni­ka za me­re­nje kva­li­te­ta me­sa na li­ni­ji kla­nja. To su no­ve pro­ce­du­re ko­je pri­me­nju­ju ne­ki pre­ra­đi­va­či, a mi mo­ra­mo da stan­dar­di­zu­je­mo pra­vi­la igre ka­ko je to pred­vi­đe­no u evrop­skim okvi­ri­ma – re­kao je mi­ni­star Ne­di­mo­vić.
On je is­ta­kao da će ovaj pro­je­kat tra­ja­ti tri go­di­ne i da je osnov­na ide­ja da se za­šti­te ma­li sto­ča­ri, ko­ji ima­ju od 50 do 100 svi­nja.
Kri­sti­jan Bra­venc, ata­še za po­ljo­pri­vre­du i šu­mar­stvo u austrij­skoj am­ba­sa­di re­kao je da su šan­se za srp­sko me­so u Evrop­skoj uni­ji ali i Ru­si­ji, ve­o­ma do­bre, da je po­ten­ci­jal ve­li­ki i da ga tre­ba na pra­vi na­čin is­ko­ri­sti­ti.
– Že­leo bih po­seb­no da is­tak­nem da se ov­de ra­di o ko­o­pe­ra­ci­ji srp­skih i austrij­skih po­ljo­pri­vred­ni­ka ko­ji udru­že­nim ra­dom že­le da us­pe­ju i da na taj na­čin po­mog­nu sred­njim i ma­lim ga­zdin­stvi­ma – do­dao je Bra­venc.
Zo­ran Erić, pred­sed­nik Aso­ci­ja­ci­je sto­ča­ra „Srem – Ma­čva“ ob­ja­snio je da je Aso­ci­ja­ci­ja i osno­va­na s ci­ljem da oku­pi svi­nja­re ka­ko bi za­jed­no bi­li kon­ku­rent­ni na tr­ži­štu i mo­gli da pa­ri­ra­ju ve­ćim pro­iz­vo­đa­či­ma.
– Na ovoj te­ri­to­ri­ji pre­ko 1.000 ga­zdin­sta­va ba­vi se uz­go­jem svi­nja. Svi­ma na­ma je po­treb­no da se pri­pre­mi­mo za no­ve na­či­ne po­slo­va­nja u na­red­nom pe­ri­o­du. Upra­vo zbog to­ga sa­rad­nja sa austrij­skim po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma će nam bi­ti iz­u­zet­no zna­čaj­na, jer kod njih je či­tav pro­ces uz­go­ja svi­nja na jed­nom za­vid­nom ni­vou – re­kao je Erić.
Aso­ci­ja­ci­ja sto­ča­ra „Srem – Ma­čva“ osno­va­na je u fe­bru­a­ru pro­šle go­di­ne i tre­nut­no bro­ji oko 250 čla­no­va.
S. S.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.