09.02.2017.
Sport

Mihajlo Matović, šahista iz Šida

Ka­spa­rov sa Ši­di­ne

Mi­haj­lo Ma­to­vić, mla­di i per­spek­tiv­ni ša­hi­sta iz Ši­da pr­ve po­te­ze u ša­hu na­u­čio je sa tri go­di­ne. Pr­vi uči­telj i lju­ti pro­tiv­nik bio mu je de­da ujak Ili­ja La­boš. Ka­sni­je, ka­da je imao de­set go­di­na, po­šao je u ško­lu ša­ha ko­ju je u Ša­hov­skom klu­bu „Rad­nič­ki“ vo­dio Mar­ko Ant­če­vić.
Za­in­te­re­so­vao se Mi­haj­lo za ovu drev­nu igru, pa je pri­o­nuo da što du­blje pro­nik­ne u nje­ne taj­ne, ta­ko se i do­go­di­lo da već u pe­tom raz­re­du osnov­ne ško­le, na ka­det­skom pr­ven­stvu Voj­vo­di­ne, na pr­vom zva­nič­nom tur­ni­ru na kom je uče­stvo­vao, osvo­ji dru­go me­sto. Ka­da je zva­nič­no ob­ja­vlje­no da Mi­haj­lo Ma­to­vić, član ŠK „Rad­nič­ki“ Šid ima naj­ja­či rej­ting u svo­joj ge­ne­ra­ci­ji, 2.206 po­e­na, ve­ći čak i od Mi­la­na Za­ji­ća, ka­det­skog vi­ce­šam­pi­o­na sve­ta, mno­gi su se to­me ču­di­li. Ali ču­đe­nju ne­ma me­sta jer ovaj vun­der kind iz Ši­da na­pre­du­je i pe­nje se u sa­me vi­si­ne ša­hov­skog Olim­pa.
U ma­tič­nom klu­bu, ŠK „Rad­nič­ki“ Šid, igra naj­pre na omla­din­skoj ta­bli, a 2013. pre­la­zi na se­ni­or­sku ta­blu i tu sti­če zva­nje maj­stor­skog kan­di­da­ta.
– Ta­da sam ra­dio sa Sti­pom Der­mi­še­kom, po­zna­tim šid­skim ša­hi­stom. On mi je bio tre­ner i on me je od­veo u ŠK „Bač­ka Pa­lan­ka“. U Bač­koj ima mno­go vi­še ša­hov­skih klu­bo­va ne­go u Sre­mu, igra se kva­li­tet­ni­ji šah. To mi je omo­gu­ći­lo da da­lje na­pre­du­jem, te sam bez ob­zi­ra što u klu­bu igram na omla­din­skoj ta­bli, na otvo­re­nom pr­ven­stvu Bač­ke Pa­lan­ke 2015. go­di­ne osvo­jio pr­vo me­sto – ka­že Mi­haj­lo.
Ve­o­ma br­zo Pa­lan­ča­ni su Mi­haj­la pre­ba­ci­li na se­ni­or­sku ta­blu, i to onu pr­vu gde na­stu­pa­ju naj­bo­lji igra­či. U pr­vih osam ko­la Mi­haj­lo je osvo­jio se­dam po­e­na, u toj dru­goj li­gi Voj­vo­di­ne, gde se tak­mi­či ŠK „Bač­ka Pa­lan­ka“. Sti­pa Der­mi­šek vi­še mu ni­je bio tre­ner, već mu je po­ma­gao sa­mo oko teh­nič­kih stva­ri, pre­voza i osta­lo, a tre­ni­rao je sam pro­u­ča­va­ju­ći te­o­ri­ju ša­hov­ske igre. Za šah Mi­haj­lo ka­že da on kao igra ni­je de­fi­ni­san, a ve­ro­vat­no ni­ka­da ne­će ni bi­ti, i da se kre­će u ra­spo­nu iz­me­đu spor­ta, ra­zo­no­de, na­u­ke i umet­no­sti. Sva­ko ko ga upra­žnja­va u nje­mu na­đe ne­što što ga či­ni za­do­volj­nim.
– Na tur­ni­ru u Be­o­gra­du 2014. go­di­ne po­be­dio sam Go­ra­na Ra­do­vi­ća, ka­pi­te­na ŠK „Par­ti­zan“ iz Be­o­gra­da. Ka­sni­je ka­da smo ana­li­zi­ra­li par­ti­ju po­zvao me je da do­đem u Par­ti­zan, što sam i pri­hva­tio. Od 2015. go­di­ne sam igrač ŠK „Par­ti­zan“ iz Be­o­gra­da – na­vo­di ovaj mla­di ša­hi­sta.
S ob­zi­rom na to da je ro­đen 1999. go­di­ne, kao omla­di­nac ima pra­vo po pra­vi­li­ma Ša­hov­skog sa­ve­za Sr­bi­je, na dvoj­nu re­gi­stra­ci­ju pa ta­ko na­stu­pa za „Par­ti­zan“ i „Bač­ku Pa­lan­ku“. ŠK „Par­ti­zan“ se tak­mi­čio u kva­li­tet­noj li­gi Be­o­gra­da, i 2016. osvo­jio dru­go me­sto i pre­šao u Pre­mi­jer li­gu Be­o­gra­da, što je u stva­ri Dru­ga A li­ga Sr­bi­je. Mi­haj­lo je i ov­de na pr­voj ta­bli.
– U Be­o­gra­du se igra naj­bo­lji šah u Sr­bi­ji. Omo­gu­će­no mi je da da­lje na­pre­du­jem, pa se za me­ne za­in­te­re­so­vao in­ter­na­ci­o­nal­ni maj­stor Pe­tar Ben­ko­vić i od no­vem­bra 2016. on mi je tre­ner. S ob­zi­rom na to da Pe­tar bo­ra­vi u ino­stran­stvu, igra za „Štut­gart“ u Ne­mač­koj i „Ba­zel“ u Švaj­car­skoj, ko­mu­ni­ci­ra­mo pre­ko skaj­pa. Ra­di­mo na te­o­ri­ji otva­ra­nja, ana­li­zi­ra­mo po­je­di­ne par­ti­je, a on mi da­je i za­dat­ke ko­je tre­ba da re­šim – ob­ja­šnja­va na­čin na ko­ji ra­di sa no­vim tre­ne­rom.
Uče­nik je Gim­na­zi­je „Sa­va Šu­ma­no­vić“ u Ši­du, a nje­go­ve sport­ske oba­ve­ze zah­te­va­ju da im po­sve­ti vre­me. Ipak, kao mlad čo­vek sva­ka­ko da že­li da se pro­vo­di sa svo­jim vr­šnja­ci­ma. Uz osmeh ka­že da za sa­da uspe­va sve da po­stig­ne, ima po­dr­šku u po­ro­di­ci i ško­li. Ka­že da će u „Par­ti­za­nu“ usko­ro bi­ti or­ga­ni­zo­van omla­din­ski tur­nir na kom tre­ba da po­sta­ne fi­de­maj­stor. Že­lja mu je da na­kon to­ga po­sta­ne in­ter­na­ci­o­nal­ni i ve­le­maj­stor. Od mar­ta ove go­di­ne Mi­haj­lo Ma­to­vić će zva­nič­no po­sta­ti igrač „Ba­ze­la“ iz Švaj­car­ske.
Z. Mar­ko­vić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.