09.02.2017.
Poljoprivreda

Opština Inđija pomaže stočarima

Sred­stva za ve­štač­ko ose­me­nja­va­nje

U pro­sto­ri­ja­ma Agen­ci­je za ru­ral­ni raz­voj op­šti­ne In­đi­ja (AR­RI) u sre­du, 1. fe­bru­a­ra pot­pi­sa­ni su ugo­vo­ri sa 23 sto­ča­ra za bes­po­vrat­na sred­stva po kon­kur­su za re­gres za re­pro­duk­tiv­ni ma­te­ri­jal (ve­štač­ko ose­me­nja­va­nje) u 2016. go­di­ni. U po­sled­njem ci­klu­su do­de­lje­no je ukup­no 420.617 di­na­ra za tu na­me­nu, sto­ča­ri­ma ko­ji su zah­te­ve pod­ne­li u pro­šloj go­di­ni.
– Sto­čar­stvom se ba­vim de­set go­di­na i imam 230 gr­la, od to­ga 90 kra­va. Bes­po­vrat­na sred­stva ko­ja sam do­bio na kon­kur­su za ve­štač­ko ose­me­nja­va­nje su do­bro­do­šla – ka­že Mar­ko Mi­lo­sa­vlje­vić, sto­čar iz No­vih Kar­lo­va­ca i do­da­je da će i ove go­di­ne uče­stvo­va­ti na kon­kur­si­ma za do­de­lu bes­po­vrat­nih sred­sta­va ko­je je opre­de­li­la lo­kal­na sa­mo­u­pra­va za pod­sti­caj agra­ru.
Istog mi­šlje­nja je i Ni­ko­la Ka­ra­ma­ta iz No­vog Slan­ka­me­na ko­ji ka­že da je i u 2015. go­di­ni uče­stvo­vao na op­štin­skom kon­kur­su za re­gres za ve­štač­ko ose­me­nja­va­nje.
– U da­na­šnje vre­me ka­da smo u ve­o­ma lo­šem po­lo­ža­ju i ka­da je ce­na mle­ka iz­u­zet­no ni­ska, ova­kav vid po­mo­ći je za nas zna­ča­jan. Za­hva­lju­je­mo se Agen­ci­ji za ru­ral­ni raz­voj i Op­šti­ni In­đi­ja na sred­stvi­ma ko­ja su mo­žda za ne­kog sim­bo­lič­na, ali na­ma sva­ka­ko zna­če – ka­že Ka­ra­ma­ta.
Za­ključ­no sa 1. fe­bru­a­rom po kon­kur­su za do­de­lu bes­po­vrat­nih sred­sta­va za re­gres za re­pro­duk­tiv­ni ma­te­ri­jal u 2016. go­di­ni is­pla­će­no je 1.709.118 di­na­ra.
– Ve­li­ko in­te­re­so­va­nje po­ljo­pri­vred­ni­ka i sto­ča­ra vla­da­lo je u pro­šloj go­di­ni za sve kon­kur­se Agen­ci­je za ru­ral­ni raz­voj. Pod­ne­to je ukup­no 117 zah­te­va i oče­ku­je­mo da će u 2017. bi­ti i vi­še s ob­zi­rom na to da su pred­vi­đe­na ve­ća sred­stva za pod­sti­caj po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vod­nje na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne In­đi­ja – is­ta­kla je Iva­na Pe­jo­vić Še­vrt, di­rek­tor­ka AR­RI.
Ta ve­ća sred­stva pla­ni­ra­na su u iz­no­su od 24 mi­li­o­na di­na­ra, za če­ti­ri mi­li­o­na vi­še u od­no­su na pro­šlu go­di­nu.
– U to­ku je pri­pre­ma kon­kur­sa za ovu go­di­nu i nji­ho­vo ras­pi­si­va­nje oče­ku­je­mo već u mar­tu. Ove go­di­ne iz agrar­nog bu­dže­ta bi­će do­de­lje­na bes­po­vrat­na sred­stva za ve­štač­ko ose­me­nja­va­nje, sub­ven­ci­je pri ka­ma­ti, za ku­po­vi­nu me­ha­ni­za­ci­je i po pr­vi put, sub­ven­ci­o­ni­sa­će­mo deo tro­ško­va osi­gu­ra­nja – re­kao je Mar­ko Ga­šić, po­moć­nik pred­sed­ni­ka Op­šti­ne In­đi­ja.
Pre­ko Agen­ci­je za ru­ral­ni raz­voj, lo­kal­na sa­mo­u­pra­va u pro­šloj go­di­ni is­pla­ti­la je ukup­no 8,7 mi­li­o­na di­na­ra na osno­vu če­ti­ri kon­kur­sa. Po­red sred­sta­va za na­bav­ku re­pro­duk­tiv­nog ma­te­ri­ja­la, re­a­li­zo­va­ni su i kon­kur­si za na­bav­ku no­ve pri­ključ­ne me­ha­ni­za­ci­je, pče­li­njih dru­šta­va i no­ve opre­me za pče­lar­stvo, no­ve opre­me za mu­žu i opre­me za skla­di­šte­nje mle­ka.
M. Đ.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.