Društvo

Crveni krst Ruma

Obro­ci za naj­u­gro­že­ni­je

Na­rod­na ku­hi­nja pri Cr­ve­nom kr­stu Ru­ma po­sto­ji već 23 go­di­ne i za mno­ge so­ci­jal­no ugro­že­ne po­je­din­ce ili ce­le po­ro­di­ce nje­ni obro­ci su je­di­ni ku­va­ni to­pli obro­ci ko­je ovi lju­di mo­gu se­bi pri­u­šti­ti.
Tre­nut­no 655 Ru­mlja­na ko­ri­sti ovaj vid po­mo­ći, pet rad­nih da­na u ne­de­lji.
U mi­nu­loj go­di­ni za njih je ukup­no pri­pre­mlje­no i di­stri­bu­i­ra­no 144.350 obro­ka i po­de­lje­no 45.455 vek­ni hle­ba.
Ka­ko sa­zna­je­mo od Bra­ni­sla­va Jo­va­no­vi­ća, se­kre­ta­ra rum­skog Cr­ve­nog kr­sta re­al­no po­sto­ji, pre­ma pod­ne­tim zah­te­vi­ma, po­tre­ba za pri­pre­ma­njem 750 to­plih obro­ka, a ta raz­li­ka se na­do­me­šta ta­ko što se iz­da­ju lanč pa­ke­ti.
Ina­če, po­red ku­va­nih obro­ka, još ima 1.800 li­ca u rum­skoj op­šti­ni, ko­ja do­bi­ja­ju jed­nom me­seč­no lanč pa­ke­te ko­ji sa­dr­že kon­zer­vi­ra­nu hra­nu, po­tom na­mir­ni­ce kao što su pa­sulj, bra­šno, ulje, a ko će ih do­bi­ja­ti za­vi­si od pro­ce­ne Cen­tra za so­ci­jal­ni rad ko­ji sa­sta­vlja li­ste ko­ri­sni­ka Na­rod­ne ku­hi­nje.
Ovaj hla­dan zim­ski ta­las je uslo­vio da i ne­ki od ko­ri­sni­ka ko­ji su sla­bi­je po­kret­ni ili bo­le­sni ni­su mo­gli do­ći do di­stri­bu­tiv­nih punk­to­va ali su mo­gli da se ja­ve Cr­ve­nom kr­stu ta­ko da su nji­ma obro­ci do­no­še­ni ku­ći.
– Ta­ko­đe, ima­mo 20 edu­ko­va­nih vo­lon­te­ra ko­ji nam po­ma­žu pri ta­kvoj di­stri­bu­ci­ji obro­ka, ali i po­ma­žu sta­ri­jim i bo­le­snim li­ci­ma kod na­bav­ke osnov­nih ži­vot­nih na­mir­ni­ca ili ku­po­vi­ne le­ko­va – ka­že Bra­ni­slav Jo­va­no­vić.
Je­dan od du­go­go­di­šnjih ko­ri­sni­ka Pe­tar Vu­ka­šin ka­že da po hra­nu do­la­zi sva­ki dan.
– Bi­lo mi je te­ško da do­la­zim po ovim ni­skim tem­pe­ra­tu­ra­ma, ali šta mo­gu ka­da mo­ram. Već de­se­tak go­di­na sam ko­ri­snik Na­rod­ne ku­hi­nje i za­do­vo­ljan sam onim što spre­ma­ju – ka­že Pe­tar.
Obro­ci Na­rod­ne ku­hi­nje se di­stri­bu­i­ra­ju na če­ti­ri punk­ta u gra­du, a u ku­hi­nji Cr­ve­nog kr­sta se pri­pre­ma sva­ki dan i pe­de­se­tak obro­ka za rom­ski vr­tić ko­ji se na­la­zi u OŠ „Ivo Lo­la Ri­bar“.
Sred­stva za pri­pre­mu obro­ka Cr­ve­ni krst do­bi­ja od nad­le­žnog Mi­ni­star­stva za rad, za­po­šlja­va­nje, bo­rač­ka i so­ci­jal­na pi­ta­nja, rum­ske op­šti­ne, po­kra­jin­skih rob­nih re­zer­vi, ali i do­na­to­ra. Reč je o pri­vred­ni­ci­ma i to ne sa­mo sa te­ri­to­ri­je rum­ske op­šti­ne.
– Ima­mo ko­rekt­nu sa­rad­nju sa lo­kal­nom sa­mo­u­pra­vom, ko­ja je po­red Mi­ni­star­stva, ključ­na za naš rad. Ove go­di­ne smo za rad Na­rod­ne ku­hi­nje do­bi­li isto kao i pro­šle go­di­ne, ali je la­ne do­šlo do po­ve­ća­nja vi­si­ne sred­sta­va pri­li­kom re­ba­lan­sa bu­dže­ta, pa je taj ni­vo sred­sta­va do­bi­jen i ove go­di­ne – ka­že se­kre­tar Cr­ve­nog kr­sta Bra­ni­slav Jo­va­no­vić.
U prav­cu bo­ljeg ra­da Na­rod­ne ku­hi­nje ide i no­va opre­ma ko­ju je rum­ski Cr­ve­ni krst ove go­di­ne do­bio od nad­le­žnog Mi­ni­star­stva – reč je o no­vom ve­li­kom ka­za­nu, ras­hlad­noj vi­tri­ni i pro­fe­si­o­nal­nom kom­bi­no­va­nom šted­nja­ku.
– Mi smo je­di­na or­ga­ni­za­ci­ja ko­ja ima soft­ver za evi­den­ci­ju ko­ri­sni­ka Na­rod­ne ku­hi­nje, od­no­sno sva­ki od njih ima svo­ju kar­ti­cu, ka­da se iz­da obrok to auto­mat­ski ula­zi u si­stem. Na ovaj na­čin se po­ve­ća­va efi­ka­snost ra­da, ali i sma­nju­je mo­guć­nost zlo­u­po­tre­ba. Isto to va­ži i za iz­da­va­nje lanč pa­ke­ta – ka­že Bra­ni­slav Jo­va­no­vić.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.