26.01.2017.
Društvo

Nakon pisanja M novina

Stižu bolji dani za korisnike Narodne kuhinje?!

Na te­ri­to­ri­ji Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca ukup­no je 532 ko­ri­sni­ka Na­rod­ne ku­hi­nje. To su, uglav­nom, čla­no­vi sta­rač­kih do­ma­ćin­sta­va, pen­zi­o­ne­ri sa naj­ni­žim pri­ma­nji­ma i sa­mo­hra­ni ro­di­te­lji. Obro­ci se de­le na če­ti­ri punk­ta, od ko­jih su tri u sa­mom gra­du, a je­dan u La­ćar­ku i sva­ki ko­ri­snik do­bi­ja po po­la ki­lo­gra­ma hle­ba i po­la li­tre ku­va­nog obro­ka.
U pro­šlom bro­ju M no­vi­na ob­ja­vljen je raz­go­vor sa ko­ri­sni­ci­ma Na­rod­ne ku­hi­nje u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, ko­ji su go­vo­ri­li o kva­li­te­tu hra­ne i pro­sto­ru gde im se obro­ci de­le po sne­gu i hlad­no­ći. Na­kon ob­ja­vlje­nog tek­sta, či­ji je na­slov „Ko­ri­sni­ci vi­ken­dom glad­ni“ re­a­go­va­li su pred­stav­ni­ci lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i obe­ća­li če­šće kon­tro­le i po­bolj­ša­nje kva­li­te­ta obro­ka.
Na­čel­nik Grad­ske upra­ve za zdrav­stve­nu i so­ci­jal­nu za­šti­tu Vo­ji­slav Mir­nić je ob­i­šao pro­šle sre­de, 18. ja­nu­a­ra ko­ri­sni­ke Na­rod­ne ku­hi­nje i uve­rio se da je ono što pi­šu M no­vi­ne, ko­je su iz­gle­da mno­gi­ma u ovom gra­du trn u oku, isti­na.
Da ne iz­mi­šlja­mo, po­tvr­di­le su re­či ko­ri­sni­ka i ovo­ga pu­ta. Oni su na­čel­ni­ku, ko­ji bri­ne o si­ro­ma­šnim i bo­le­snim gra­đa­ni­ma, re­kli da je od obro­ka naj­u­ku­sni­ji pa­sulj, a da su osta­la je­la blju­ta­va i da bi tre­ba­lo po­ra­di­ti na kva­li­te­tu. Ko­ri­sni­ci is­ti­ču da je pro­blem i to što se hra­na ne de­li vi­ken­dom, te da su ta dva da­na glad­ni.
Zbog hlad­nih i sne­žnih da­na po­de­la obro­ka je pre­ba­če­na u pro­sto­ri­je Udru­že­nja Ko­lo­mej­ka, na adre­si Ar­se­ni­ja Čar­no­je­vi­ća 45. Ta­ko su za 308 ko­ri­sni­ka ko­ji su po ku­va­ni obrok do­la­zi­li u Cr­ve­ni krst, obez­be­đe­ni do­ne­kle bo­lji uslo­vi. Obe­ća­no je i da će za oko dva me­se­ca sti­ći kon­tej­ner, te da će se obro­ci ta­da de­li­ti u za­tvo­re­nim pro­sto­ri­ja­ma i da se gra­đa­ni ne­će smr­za­va­ti na mi­nu­su dok če­ka­ju to­plo je­lo, ko­je se do­du­še mno­gi­ma i ohla­di dok ne stig­nu do ku­će.
Na me­ni­ju su pri­li­kom na­še po­se­te Na­rod­noj ku­hi­nji na no­voj adre­si bi­le ma­ka­ro­ne u saf­tu. Pri­zor dok im se hra­na si­pa u (ne)či­ste pla­stič­ne kan­ti­ce ni­je bio ni ma­lo pri­ja­tan, kao ni mi­ris ko­ji se ši­rio. Da bi kao olak­ša­li ko­ri­sni­ci­ma, kom­bi sa hra­nom su ute­ra­li u nat­kri­ve­no dvo­ri­šte, te se stvo­ri­la ve­li­ka gu­žva, pa je do­sta ko­ri­sni­ka ne­go­do­va­lo zbog to­ga. Za njih su ot­klju­ča­li i pro­sto­ri­je udru­že­nja, ali šta vre­di ka­da je unu­tra hlad­no, jer ne­ma gre­ja­nja, ta­ko da im je sve­jed­no da li će hra­nu če­ka­ti na­po­lju ili unu­tra.
A evo i ne­kih od ko­men­ta­ra ko­ri­sni­ka:

Tre­ba da se po­bolj­ša hra­na, jer ne­ma uku­sa, ni­je do­bra i ni­sam za­do­volj­na. Je­de­mo dži­ge­ri­cu i ma­ka­ro­ne, gra­šak sa ma­lo me­sa, ni to­kom pra­zni­ka ni­je bi­lo bo­lje. Do­bi­li smo pa­ket sa ma­ka­ro­na­ma, dve tri kon­zer­ve i ulje. Vi­še ne­go be­da. To­pli su obro­ci, ali ni­su uku­sni. Je­di­no pa­sulj le­po sku­va­ju. One ma­ka­ro­ne i dži­ge­ri­ce ker ne bi po­jeo. Obro­ci tre­ba da su ma­lo obil­ni­ji. (Ljiljana Zubović)

Hra­na je uža­sna, je­di­no što va­lja je­ste pa­sulj i be­li pi­ri­nač. (Divna Grastić)

Ni­je da se ne je­de, ali ni­je bog zna šta. Vi­ken­dom ne do­bi­ja­mo ni­šta. Ne­ka bu­de ma­lo bo­lja hra­na. (Jovan Nićetić i Stanoje Gavrić)

Iz bu­dže­ta Gra­da za po­tre­be Na­rod­ne ku­hi­nje iz­dva­ja se pet mi­li­o­na di­na­ra za tri me­se­ca, a de­set osnov­nih na­mir­ni­ca za osta­lih de­vet me­se­ci obez­be­đu­je dr­ža­va. Ni­je ma­la su­ma nov­ca u pi­ta­nju, te se sa raz­lo­gom po­sta­vlja pi­ta­nje zbog če­ga su obro­ci lo­šeg kva­li­te­ta, ne­u­ku­sni ili ka­ko ka­žu ko­ri­sni­ci „blju­ta­vi“.
Na­ša ra­ču­ni­ca ka­že da ako se za 90 da­na, od­no­sno tri me­se­ca, ko­li­ko Grad pla­ća rad Na­rod­ne ku­hi­nje ukup­no iz­dvo­ji pet mi­li­o­na di­na­ra, to je on­da po da­nu 55.555 di­na­ra, od­no­sno 104 di­na­ra po ko­ri­sni­ku dnev­no. Pro­seč­na če­tvo­ro­čla­na po­ro­di­ca sa 416 di­na­ra mo­že da spre­mi uku­san ru­čak sa me­som. Od­no­sno za 416 di­na­ra mo­že se ku­pi­ti ne­što ma­nje od ki­lo­gram me­sa, što je do­volj­no za kva­li­te­tan obrok za če­tvo­ro­čla­nu po­ro­di­cu. Zbog če­ga se on­da ko­ri­sni­ci­ma spre­ma, ka­ko oni tvr­de, lo­ša hra­na?.
Se­kre­tar­ka Cr­ve­nog kr­sta Srem­ska Mi­tro­vi­ca Ta­tja­na Jo­van­če­vić, za M no­vi­ne ka­že da ko­ri­sni­ci sva­ko­dnev­no do­bi­ja­ju i me­so u obro­ku, spre­mlje­no na raz­li­či­te na­či­ne, pre­ma nor­ma­ti­vi­ma ko­je je utvr­dio Cr­ve­ni krst Sr­bi­je. Na kon­sta­ta­ci­ju da se ko­ri­sni­ci ža­le na kva­li­tet hra­ne i to što vi­ken­dom osta­ju glad­ni, se­kre­tar­ka na­vo­di da se njoj ni­ko ni­je ža­lio.
– Što se ti­če po­de­le hra­ne, od 1992. go­di­ne, od ka­ko po­sto­ji Na­rod­na ku­hi­nja, ku­va­ni obro­ci se de­le rad­nim da­nom, njih spre­ma­ju rad­ni­ci Hi­dro­gra­đe­vi­na­ra, ko­ji ne ra­de vi­ken­dom, sto­ga se ni hra­na ne ku­va vi­ken­dom. To je na­sle­đe­no sta­nje, ali sva­ka­ko uko­li­ko se ko­ri­sni­ci po­ža­le na­ma po­sto­ji mo­guć­nost da pet­kom do­bi­ju ve­ću ko­li­či­nu hra­ne – na­vo­di Jo­van­če­vić.
I eto, po­što ne­ma ko da ku­va vi­ken­dom, naj­si­ro­ma­šni­ji gra­đa­ni osta­ju glad­ni su­bo­tom i ne­de­ljom. Me­đu­tim, zna­ju li lju­di iz Crev­nog kr­sta i Gra­da da sto­mak ne zna šta je vi­kend?
Na kra­ju, još je­dan­put po­ru­ka go­spo­đi ko­ja se ža­li­la na loš kva­li­tet hra­ne, ali ni­je že­le­la da pri­ča za no­vi­ne, jer ci­ti­ra­mo nju „no­vi­ne ne mo­gu ni­šta da im po­mog­nu“: Gra­do­na­čel­nik i na­čel­nik Mir­nić su ver­ni či­ta­o­ci M no­vi­na, ta­ko da će mo­žda i pred­u­ze­ti ne­što ka­ko bi hra­na ko­ju do­bi­ja­te bi­la uku­sni­ja.
A mi će­mo kao i do sa­da na­sta­vi­ti da uka­zu­je­mo na pro­ble­me gra­đa­na Srem­ske Mi­tro­vi­ce, jer da ni­je bi­lo pi­sa­nja M no­vi­na, čel­ni­ci Gra­da ne bi se upo­zna­li sa pro­ble­mi­ma ko­ri­sni­ka Na­rod­ne ku­hi­nje.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.