Društvo

Migranti na niskim temperaturama

Nena­vik­nu­ti na mraz

Sa hlad­nim tala­som i veo­ma niskim tem­pe­ra­tu­ra­ma pret­hod­nih nede­lja po prvi put su suo­če­ni i migran­ti sme­šte­ni u pri­hvat­nim cen­tri­ma na pod­ruč­ju šid­ske opšti­ne. Mno­gi od njih nisu navi­kli na ova­ko izra­zi­to niske tem­pe­ra­tu­re, pa hlad­nu zimu teško pod­no­se. Šiđa­ni ih često mogu sre­sti na uli­ca­ma, gde šeta­ju ogr­nu­ti ćeba­di­ma. U jed­nom od pri­hvat­nih cen­ta­ra koji se nala­zi u nepo­sred­noj bli­zi­ni žele­znič­ke sta­ni­ce u Šidu, tre­nut­no je sme­šte­no 637 ljudi. Oko 250 sama­ca, 76 malo­let­ni­ka bez prat­nje i oko 280 čla­no­va poro­di­ca. Sme­šte­ni su u neko­li­ko obje­ka­ta u kam­pu gde im je obez­be­đe­no gre­ja­nje na stru­ju, pelet i naf­tu. Tokom dana dobi­ja­ju tri obro­ka, od kojih je jedan kuva­ni. I pored toga, kako kažu, ove hlad­ne dane teško pod­no­se.
– Veo­ma mi je hlad­no. Poseb­no noću, ali ni pre­ko dana nije bolje. Imam dovolj­no svo­je tople ode­će, ali to nije pro­blem. Nisam navi­kao na ova­ko niske tem­pe­ra­tu­re, ali poku­ša­vam neka­ko da se uto­plim i da se manje kre­ćem. Uglav­nom pre­ko dana samo jedem i spa­vam i tako pro­vo­dim vre­me tokom ove hlad­ne zime. Želim da što pre odem u Austri­ju da radim i da ne gubim vre­me ovde, a što se osta­lih uslo­va živo­ta u kam­pu tiče ja sam zado­vo­ljan – kaže 22. godi­šnji Džavid Han iz Avga­ni­sta­na.
Među mno­go­broj­nim migran­ti­ma, raz­go­va­ra­li smo i sa Babu Hanom iz Paki­sta­na. Zapao nam je za oko, jer je kroz kamp šetao bos u papu­ča­ma.
– Nije mi toli­ko hlad­no. Ne šetam ina­če bos, ali sam kre­nuo na tuši­ra­nje. U kam­pu nije baš toli­ko toplo, jer često iska­ču osi­gu­ra­či i onda pre­sta­nu da rade gre­ja­li­ce. Onda nam bude jako hlad­no. Ja sam i navi­kao s obzi­rom na to da i u Paki­sta­nu tokom zime bude hlad­no pa čak i do minus 18 ste­pe­ni, tako da mi ovi hlad­ni zim­ski dani i ne pada­ju toli­ko teško – kaže Babu Han.
U jed­noj od spa­va­o­ni­ca sme­šte­no je od 150 do 160 sama­ca, koji spa­va­ju u kre­ve­ti­ma na sprat. Svi oni ima­ju ćebad i toplu ode­ću, ali to nekad nije dovolj­no za ove hlad­ne dane.
– Više od pet mese­ci sam u Srbi­ji. Po prvi put se suo­ča­vam sa ova­ko hlad­nom zimom. U Ban­gla­de­šu oda­kle dola­zim, nije ova­ko hlad­no i tem­pe­ra­tu­re nika­da nisu ispod minu­sa. Što se tiče uslo­va živo­ta u pri­hvat­nim cen­tri­ma, zado­vo­ljan sam. Ima­mo dovolj­no tople ode­će i sve­ga osta­log što nam je potreb­no, ali nisam sigu­ran da i dru­gi dele moje mišlje­nje. Mislim da je veći broj onih koji teško pod­no­se zimu, zato ja jedva čekam da odem Špa­ni­ju kod bra­ta i iskre­no se nadam da će to biti u sko­ri­je vre­me – kaže Rahel Ahmed iz Ban­gla­de­ša.
Jedan od neza­do­volj­nih je Muha­med Bešir iz Avga­ni­sta­na, koji za sebe kaže da jako teško pod­no­si hlad­no­ću.
– Više od tri mese­ca sam u Šidu. Veo­ma mi je hlad­no. Svi­ma nam je teško ovde i ima­mo pro­ble­ma zbog hlad­no­će, zato i ima dosta bole­snih. Kada sam došao nije bila zima, a sada mi je pre­hlad­no jer ja ne pod­no­sim hlad­no­ću. Imam dovolj­no ode­će, kapa, čara­pa, ruka­vi­ca, ali ne poma­že, ne mogu se zagre­ja­ti. Još jedan od pro­ble­ma je što ovde kupa­ti­la nisu dovolj­na za sve i onda mora­mo dugo čeka­ti. A možda bi bilo lak­še da i za veče­ru dobi­je­mo pone­kad topao obrok, a ne kon­zer­ve kao što sada dobi­ja­mo – kaže Muha­med.
Naj­za­do­volj­ni­ji su naj­mla­đi. Veli­ki broj dece dane pro­vo­di u deč­jem kut­ku sa svo­jim vas­pi­ta­či­ca­ma i maj­ka­ma. Uz pre­gršt igra­ča­ka u toploj pro­sto­ri­ji, igra­ju se i tako pro­vo­de ove hlad­ne zim­ske dane. U jed­noj od pro­sto­ri­ja, zate­kli smo i naj­mla­đeg čla­na pri­hvat­nog cen­tra u Šidu, novo­ro­đe­nu bebu, sta­ru tek neko­li­ko dana. U toploj sobi spa­va­la je u naruč­ju svo­je suna­rod­nja­ki­nje.
Pre­ma infor­ma­ci­ja­ma koje smo dobi­li u Kome­sa­ri­ja­tu za izbe­gli­ce, za migran­te je obez­be­đe­no dovolj­no ogre­va i toplih odev­nih pred­me­ta. Pro­ble­ma ima jedi­no kada dođe do opte­re­će­no­sti snab­de­va­nja stru­jom, pa se često desi da iska­ču osi­gu­ra­či. No i pored toga, pro­sto­ri­ji su uglav­nom tople i svim migran­ti­ma je obez­be­đe­na topla gar­de­ro­ba. Ali i pored toga, svi se oni nada­ju da ovaj hlad­ni zim­ski talas neće još dugo potra­ja­ti i da će topli dani ubr­zo doći, a uglav­nom im je svi­ma isti cilj doći do zema­lja Evrop­ske uni­je, Špa­ni­je, Irske, Ita­li­je i tamo zapo­če­ti novi život.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.