26.01.2017.
Intervju

Aleksandra Jakšić, menadžer Cooper Standarda

Istine i laži o američkoj fabrici u Sremskoj Mitrovici

Osim broj­nih ne­vo­lja ko­je pra­te srp­ske rad­ni­ke u tran­zi­ci­ji, sva­ka­ko je i nji­ho­vo te­ško na­vi­ka­va­nje na svet­ski re­žim ra­da, ka­kav ni­smo po­zna­va­li u vre­me sa­mo­u­pra­vlja­nja i kva­zi­sin­di­kal­ne bri­ge o rad­ni­ci­ma, ko­ja se svo­di­la na krom­pir i po­lut­ke. Za raz­li­ku od on­da­šnjeg vre­me­na, ka­da su se po na­lo­gu ku­mro­več­kih ko­me­sa­ra i nji­ho­vih ured­ni­ka, no­vi­ne, ra­dio i te­le­vi­zi­ja pro­sto utr­ki­va­le u pla­si­ra­nju tek­sto­va i pri­lo­ga o pro­iz­vod­nim re­kor­di­ma i pri­mer­nim rad­ni­ci­ma, to­ga da­nas vi­še ne­ma. Ni­ti se no­vi­na­ri tru­de da do­đu do in­for­ma­ci­ja, ni­ti ih u fa­bri­ke če­sto po­zi­va­ju, sem, kad su u pi­ta­nju pra­zni­ci, go­di­šnji­ce i slič­no.
Ku­per stan­dard u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci ni­je fa­bri­ka za­tvo­re­na za jav­nost. M no­vi­na­ma je la­ko po­šlo za ru­kom da po­raz­go­va­ra­ju sa me­na­dže­rom ove ame­rič­ke fa­bri­ke Alek­san­drom Jak­šić, ko­ja ni­je od­bi­la da nam od­go­vo­ri i na de­li­kat­na pi­ta­nja, ko­ja se ti­ču ov­da­šnje jav­no­sti.

M NOVINE: Mo­li­mo Vas da pro­ko­men­ta­ri­še­te na­vod­ne tvrd­nje da je mar­ta prošle go­di­ne do­šlo do ma­sov­nog tro­va­nja hra­nom rad­ni­ka u pro­iz­vod­nji? Ka­ko su ta­da me­di­ji iz­ve­šta­va­li, pret­po­sta­vlja se da je reč o po­kva­re­noj sar­mi ko­ja je do­sta­vlje­na iz jed­ne pri­vat­ne ke­te­ring agen­ci­je.
ALEKSANDRA JAKŠIĆ: Ku­per stan­dard je opre­de­ljen za od­go­vor­no po­slo­va­nje, na­ši za­po­sle­ni su me­đu osnov­nim vred­no­sti­ma kom­pa­ni­je. Na­ši pro­gram ši­rom sve­ta su za­sno­va­ni na glo­bal­no de­fi­ni­sa­nim stan­dar­di­ma za bez­bed­nost, pro­iz­vod­nju, za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne itd.
Što se ti­če me­dij­skih iz­ve­šta­ja o na­vod­nom in­ci­dent, mo­že­mo od­go­vor­no da po­tvr­di­mo da tro­va­nje ni­je bi­lo uzrok zdrav­stve­nih pro­ble­ma za­po­sle­nih. Ka­da se po­me­nu­ta si­tu­a­ci­ja de­si­la, kom­pa­ni­ja je od­mah re­a­go­va­la i po­zva­la sa­ni­tar­nu in­spek­ci­ju da ura­di ana­li­ze i raz­ja­sni šta se de­si­lo. Ta­ko­đe, ka­ko su simp­to­mi bi­li vr­lo slič­ni simp­to­mi­ma tro­va­nja, kan­ti­na je od­mah bi­la za­tvo­re­na i or­ga­ni­zo­va­na je do­dat­na dez­in­fek­ci­ja pro­sto­ra.
Re­zul­ta­ti ana­li­ze sa­ni­tar­ne in­spek­ci­je ni­su po­tvr­di­li na­vo­de me­di­ja, či­nje­ni­ca da su iden­tič­ne simp­to­me ima­li i za­po­sle­ni ko­ji ni­su je­li u kan­ti­ni do­dat­no su po­tvr­di­li re­zul­ta­te.
Do­ka­za­no je da je uzrok pro­ble­ma bi­la vi­ru­sna in­fek­ci­ja, ko­ja je bi­la pri­sut­na u to vre­me.
Pred­stav­ni­ci kom­pa­ni­je su sa­ra­đi­va­li sa nad­le­žnim in­sti­tu­ci­ja­ma, sin­di­ka­tom i me­di­ji­ma to­kom ce­log pro­ce­sa, iako re­zul­ta­ti sa­ni­tar­ne in­spek­ci­je ni­kad ni­su bi­li ob­ja­vlje­ni.
Mi smo uvek na ras­po­la­ga­nju za pi­ta­nja i raz­me­nu in­for­ma­ci­ja, na­dam se da će­mo us­po­sta­vi­ti dvo­smer­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju u bu­duć­no­sti.

Na­vod­no je pri­su­tan mo­bing, te se rad­ni­ci ža­le na na­čin na ko­ji nji­ho­vi nad­re­đe­ni raz­go­va­ra­ju i ka­ko se po­na­ša­ju pre­ma nji­ma. Ka­ko Vi to ko­men­ta­ri­še­te? Da li do slu­žbe za ljud­ske re­sur­se sti­žu ta­kva sa­zna­nja? Da li ima­te Sin­di­kat u fir­mi?
Mo­bing je du­go­roč­no za­stra­šu­ju­će po­na­ša­nje usme­re­no pro­tiv za­po­sle­nog sa na­me­rom da se uma­nji nje­go­vo sa­mo­po­što­va­nje i sa­mo­po­u­zda­nje.
Kom­pa­ni­ja je ve­o­ma ose­tlji­va na ovu vr­stu po­na­ša­nja i uve­ra­vam Vas da se mi uvek od­no­si­mo pre­ma na­šim za­po­sle­ni­ma sa po­što­va­njem.
Kao što sam ra­ni­je na­po­me­nu­la, na­ši za­po­sle­ni su ve­o­ma va­žni za nas u sva­koj ze­mlji u ko­joj po­slu­je­mo i mi smo po­sve­će­ni stva­ra­nju okru­že­nja ko­je spre­ča­va mo­bing i re­a­gu­je na ra­ne simp­to­me ne­ga­tiv­nog po­na­ša­nja.
Svi ru­ko­vo­di­o­ci od vr­ha do naj­ni­žeg ni­voa su uklju­če­ni u ovu te­mu i ne­ma iz­u­ze­ta­ka.
Osim to­ga, mi or­ga­ni­zu­je­mo raz­li­či­te obu­ke za ru­ko­vo­di­o­ce u ci­lju po­bolj­ša­nja ko­mu­ni­ka­ci­je sa za­po­sle­ni­ma.

Za­po­sle­ni u pro­iz­vod­nji se ža­le na uslo­ve ra­da, da zbog is­pa­ra­va­nja gu­me rad­ni­ci pa­da­ju u ne­svest, i da ne do­bi­ja­ju ma­ske dok ra­de za ma­ši­nom. Mo­lim Vas da ove na­vod­ne tvrd­nje ta­ko­đe pro­ko­men­ta­ri­še­te?
Ku­per stan­dard po­slu­je po glo­bal­no de­fi­ni­sa­nim stan­dar­di­ma ko­ji va­že za sve Ku­pe­ro­ve lo­ka­ci­je u sve­tu, a ko­ji su us­po­sta­vlje­ni od stra­ne naj­e­mi­nent­ni­jih svet­skih in­sti­tu­ci­ja od­go­vor­nih za bez­bed­nost i zdra­vlje na ra­du.
Zdra­vlje, bez­bed­nost i za­šti­ta ži­vot­ne sre­di­ne su pri­o­ri­te­ti Ku­per stan­dar­da.
Na­rav­no, pro­iz­vod­nja gu­me je spe­ci­fič­na kao i ri­zi­ci ko­ji su pro­ce­nje­ni i kon­tro­li­sa­ni. Mi smo u oba­ve­zi da rad­ne uslo­ve odr­ža­va­mo u skla­du sa za­kon­skim i kor­po­ra­tiv­nim zah­te­vi­ma. Ta­ko na pri­mer lič­na za­štit­na opre­ma uklju­ču­ju­ći i ma­ske je obez­be­đe­na u skla­du sa zah­te­vi­ma iz Ak­ta o pro­ce­ni ri­zi­ka svim na­šim za­po­sle­ni­ma.
Mi na­sto­ji­mo da spre­či­mo even­tu­al­ne pro­ble­me i či­ni­mo sve što je u na­šoj mo­ći da obez­be­di­mo bez­bed­no rad­no okru­že­nje za sve na­še za­po­sle­ne.

Šta je sa pla­tom rad­ni­ka? Ko­li­ke su pla­te u Ku­per stan­dar­du u od­no­su na srp­ski pro­sek? Ko­li­ko ima­te rad­ni­ka za­po­sle­nih pre­ko Agen­ci­je Ade­ko, a ko­li­ko rad­ni­ka pla­tu pri­ma iz Ku­per stan­dar­da?
Ku­per stan­dard je do­šao u Sr­bi­ju 2013 go­di­ne i mi smo ulo­ži­li vi­še od 25 mi­li­o­na eura na srp­skom tr­ži­štu.
Naš plan da utro­stru­či­mo broj za­po­sle­nih je naj­bo­lji po­ka­za­telj na­šeg stra­te­škog pri­stu­pa i po­sve­će­no­sti. Ka­da je o za­ra­di reč, mi smo sa Vla­dom Sr­bi­je ugo­vo­ri­li i oba­ve­zu ve­za­nu za vi­si­nu za­ra­de, za­do­volj­stvo nam je što mo­že­mo da po­tvr­di­mo da is­pla­ću­je­mo za­ra­du ko­ja je iz­nad pro­seč­ne za in­du­stri­ju u ko­joj mi ra­di­mo za 25 od­sto, ta­ko­đe mi za­po­sle­ni­ma nu­di­mo or­ga­ni­zo­van pre­voz, kan­ti­nu sa to­plim obro­kom, do­dat­ne pe­ri­o­dič­ne le­kar­ske pre­gle­de kao i sport­ske ak­tiv­no­sti.
Ve­o­ma ma­li broj za­po­sle­nih je an­ga­žo­van pre­ko agen­ci­je, is­pod pet od­sto. Ku­per stan­dard tre­nut­no za­po­šlja­va 470 za­po­sle­nih.
Auto­mo­bil­ska in­du­stri­ja je ve­o­ma spe­ci­fič­na, zbog to­ga mi mo­ra­mo stal­no da se pri­la­go­đa­va­mo iza­zov­nom okru­že­nju i pro­me­nji­vim zah­te­vi­ma na­ših ku­pa­ca.
Pri­pre­mio: Vla­di­mir Ćo­sić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.