Intervju

Aleksandra Jakšić, menadžer Cooper Standarda

Istine i laži o američkoj fabrici u Sremskoj Mitrovici

Осим број­них не­во­ља ко­је пра­те срп­ске рад­ни­ке у тран­зи­ци­ји, сва­ка­ко је и њи­хо­во те­шко на­ви­ка­ва­ње на свет­ски ре­жим ра­да, ка­кав ни­смо по­зна­ва­ли у вре­ме са­мо­у­пра­вља­ња и ква­зи­син­ди­кал­не бри­ге о рад­ни­ци­ма, ко­ја се сво­ди­ла на кром­пир и по­лут­ке. За раз­ли­ку од он­да­шњег вре­ме­на, ка­да су се по на­ло­гу ку­мро­веч­ких ко­ме­са­ра и њи­хо­вих уред­ни­ка, но­ви­не, ра­дио и те­ле­ви­зи­ја про­сто утр­ки­ва­ле у пла­си­ра­њу тек­сто­ва и при­ло­га о про­из­вод­ним ре­кор­ди­ма и при­мер­ним рад­ни­ци­ма, то­га да­нас ви­ше не­ма. Ни­ти се но­ви­на­ри тру­де да до­ђу до ин­фор­ма­ци­ја, ни­ти их у фа­бри­ке че­сто по­зи­ва­ју, сем, кад су у пи­та­њу пра­зни­ци, го­ди­шњи­це и слич­но.
Ку­пер стан­дард у Срем­ској Ми­тро­ви­ци ни­је фа­бри­ка за­тво­ре­на за јав­ност. М но­ви­на­ма је ла­ко по­шло за ру­ком да по­раз­го­ва­ра­ју са ме­на­џе­ром ове аме­рич­ке фа­бри­ке Алек­сан­дром Јак­шић, ко­ја ни­је од­би­ла да нам од­го­во­ри и на де­ли­кат­на пи­та­ња, ко­ја се ти­чу ов­да­шње јав­но­сти.

М НОВИНЕ: Мо­ли­мо Вас да про­ко­мен­та­ри­ше­те на­вод­не тврд­ње да је мар­та прошле го­ди­не до­шло до ма­сов­ног тро­ва­ња хра­ном рад­ни­ка у про­из­вод­њи? Ка­ко су та­да ме­ди­ји из­ве­шта­ва­ли, прет­по­ста­вља се да је реч о по­ква­ре­ној сар­ми ко­ја је до­ста­вље­на из јед­не при­ват­не ке­те­ринг аген­ци­је.
АЛЕКСАНДРА ЈАКШИЋ: Ку­пер стан­дард је опре­де­љен за од­го­вор­но по­сло­ва­ње, на­ши за­по­сле­ни су ме­ђу основ­ним вред­но­сти­ма ком­па­ни­је. На­ши про­грам ши­ром све­та су за­сно­ва­ни на гло­бал­но де­фи­ни­са­ним стан­дар­ди­ма за без­бед­ност, про­из­вод­њу, за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не итд.
Што се ти­че ме­диј­ских из­ве­шта­ја о на­вод­ном ин­ци­дент, мо­же­мо од­го­вор­но да по­твр­ди­мо да тро­ва­ње ни­је би­ло узрок здрав­стве­них про­бле­ма за­по­сле­них. Ка­да се по­ме­ну­та си­ту­а­ци­ја де­си­ла, ком­па­ни­ја је од­мах ре­а­го­ва­ла и по­зва­ла са­ни­тар­ну ин­спек­ци­ју да ура­ди ана­ли­зе и раз­ја­сни шта се де­си­ло. Та­ко­ђе, ка­ко су симп­то­ми би­ли вр­ло слич­ни симп­то­ми­ма тро­ва­ња, кан­ти­на је од­мах би­ла за­тво­ре­на и ор­га­ни­зо­ва­на је до­дат­на дез­ин­фек­ци­ја про­сто­ра.
Ре­зул­та­ти ана­ли­зе са­ни­тар­не ин­спек­ци­је ни­су по­твр­ди­ли на­во­де ме­ди­ја, чи­ње­ни­ца да су иден­тич­не симп­то­ме има­ли и за­по­сле­ни ко­ји ни­су је­ли у кан­ти­ни до­дат­но су по­твр­ди­ли ре­зул­та­те.
До­ка­за­но је да је узрок про­бле­ма би­ла ви­ру­сна ин­фек­ци­ја, ко­ја је би­ла при­сут­на у то вре­ме.
Пред­став­ни­ци ком­па­ни­је су са­ра­ђи­ва­ли са над­ле­жним ин­сти­ту­ци­ја­ма, син­ди­ка­том и ме­ди­ји­ма то­ком це­лог про­це­са, иако ре­зул­та­ти са­ни­тар­не ин­спек­ци­је ни­кад ни­су би­ли об­ја­вље­ни.
Ми смо увек на рас­по­ла­га­њу за пи­та­ња и раз­ме­ну ин­фор­ма­ци­ја, на­дам се да ће­мо ус­по­ста­ви­ти дво­смер­ну ко­му­ни­ка­ци­ју у бу­дућ­но­сти.

На­вод­но је при­су­тан мо­бинг, те се рад­ни­ци жа­ле на на­чин на ко­ји њи­хо­ви над­ре­ђе­ни раз­го­ва­ра­ју и ка­ко се по­на­ша­ју пре­ма њи­ма. Ка­ко Ви то ко­мен­та­ри­ше­те? Да ли до слу­жбе за људ­ске ре­сур­се сти­жу та­ква са­зна­ња? Да ли има­те Син­ди­кат у фир­ми?
Мо­бинг је ду­го­роч­но за­стра­шу­ју­ће по­на­ша­ње усме­ре­но про­тив за­по­сле­ног са на­ме­ром да се ума­њи ње­го­во са­мо­по­што­ва­ње и са­мо­по­у­зда­ње.
Ком­па­ни­ја је ве­о­ма осе­тљи­ва на ову вр­сту по­на­ша­ња и уве­ра­вам Вас да се ми увек од­но­си­мо пре­ма на­шим за­по­сле­ни­ма са по­што­ва­њем.
Као што сам ра­ни­је на­по­ме­ну­ла, на­ши за­по­сле­ни су ве­о­ма ва­жни за нас у сва­кој зе­мљи у ко­јој по­слу­је­мо и ми смо по­све­ће­ни ства­ра­њу окру­же­ња ко­је спре­ча­ва мо­бинг и ре­а­гу­је на ра­не симп­то­ме не­га­тив­ног по­на­ша­ња.
Сви ру­ко­во­ди­о­ци од вр­ха до нај­ни­жег ни­воа су укљу­че­ни у ову те­му и не­ма из­у­зе­та­ка.
Осим то­га, ми ор­га­ни­зу­је­мо раз­ли­чи­те обу­ке за ру­ко­во­ди­о­це у ци­љу по­бољ­ша­ња ко­му­ни­ка­ци­је са за­по­сле­ни­ма.

За­по­сле­ни у про­из­вод­њи се жа­ле на усло­ве ра­да, да због ис­па­ра­ва­ња гу­ме рад­ни­ци па­да­ју у не­свест, и да не до­би­ја­ју ма­ске док ра­де за ма­ши­ном. Мо­лим Вас да ове на­вод­не тврд­ње та­ко­ђе про­ко­мен­та­ри­ше­те?
Ку­пер стан­дард по­слу­је по гло­бал­но де­фи­ни­са­ним стан­дар­ди­ма ко­ји ва­же за све Ку­пе­ро­ве ло­ка­ци­је у све­ту, а ко­ји су ус­по­ста­вље­ни од стра­не нај­е­ми­нент­ни­јих свет­ских ин­сти­ту­ци­ја од­го­вор­них за без­бед­ност и здра­вље на ра­ду.
Здра­вље, без­бед­ност и за­шти­та жи­вот­не сре­ди­не су при­о­ри­те­ти Ку­пер стан­дар­да.
На­рав­но, про­из­вод­ња гу­ме је спе­ци­фич­на као и ри­зи­ци ко­ји су про­це­ње­ни и кон­тро­ли­са­ни. Ми смо у оба­ве­зи да рад­не усло­ве одр­жа­ва­мо у скла­ду са за­кон­ским и кор­по­ра­тив­ним зах­те­ви­ма. Та­ко на при­мер лич­на за­штит­на опре­ма укљу­чу­ју­ћи и ма­ске је обез­бе­ђе­на у скла­ду са зах­те­ви­ма из Ак­та о про­це­ни ри­зи­ка свим на­шим за­по­сле­ни­ма.
Ми на­сто­ји­мо да спре­чи­мо евен­ту­ал­не про­бле­ме и чи­ни­мо све што је у на­шој мо­ћи да обез­бе­ди­мо без­бед­но рад­но окру­же­ње за све на­ше за­по­сле­не.

Шта је са пла­том рад­ни­ка? Ко­ли­ке су пла­те у Ку­пер стан­дар­ду у од­но­су на срп­ски про­сек? Ко­ли­ко има­те рад­ни­ка за­по­сле­них пре­ко Аген­ци­је Аде­ко, а ко­ли­ко рад­ни­ка пла­ту при­ма из Ку­пер стан­дар­да?
Ку­пер стан­дард је до­шао у Ср­би­ју 2013 го­ди­не и ми смо уло­жи­ли ви­ше од 25 ми­ли­о­на еура на срп­ском тр­жи­шту.
Наш план да утро­стру­чи­мо број за­по­сле­них је нај­бо­љи по­ка­за­тељ на­шег стра­те­шког при­сту­па и по­све­ће­но­сти. Ка­да је о за­ра­ди реч, ми смо са Вла­дом Ср­би­је уго­во­ри­ли и оба­ве­зу ве­за­ну за ви­си­ну за­ра­де, за­до­вољ­ство нам је што мо­же­мо да по­твр­ди­мо да ис­пла­ћу­је­мо за­ра­ду ко­ја је из­над про­сеч­не за ин­ду­стри­ју у ко­јој ми ра­ди­мо за 25 од­сто, та­ко­ђе ми за­по­сле­ни­ма ну­ди­мо ор­га­ни­зо­ван пре­воз, кан­ти­ну са то­плим обро­ком, до­дат­не пе­ри­о­дич­не ле­кар­ске пре­гле­де као и спорт­ске ак­тив­но­сти.
Ве­о­ма ма­ли број за­по­сле­них је ан­га­жо­ван пре­ко аген­ци­је, ис­под пет од­сто. Ку­пер стан­дард тре­нут­но за­по­шља­ва 470 за­по­сле­них.
Ауто­мо­бил­ска ин­ду­стри­ја је ве­о­ма спе­ци­фич­на, због то­га ми мо­ра­мо стал­но да се при­ла­го­ђа­ва­мо иза­зов­ном окру­же­њу и про­ме­њи­вим зах­те­ви­ма на­ших ку­па­ца.
При­пре­мио: Вла­ди­мир Ћо­сић

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.