19.01.2017.
Društvo

ŠID

Sti­pen­di­je za naj­bo­lje stu­den­te

Pred­sed­nik Opšti­ne Šid Pre­drag Vuko­vić, u uto­rak 10. janu­a­ra, pot­pi­sao je ugo­vo­re o dode­li sti­pen­di­ja za ukup­no 55 stu­de­na­ta sa pod­ruč­ja šid­ske opšti­ne. Tokom škol­ske 2016/2017. godi­ne, Opšti­na Šid sti­pen­di­ra­će stu­den­te sa naj­bo­ljim pro­se­kom oce­na, a meseč­ni iznos sti­pen­di­je u ovoj aka­dem­skoj godi­ni izno­si­će 7.500 dina­ra. Broj stu­de­na­ta je ove godi­ne znat­no manji, ali iznos sti­pen­di­je je dale­ko viši u odno­su na pro­šle godi­ne. Pre­ma reči­ma prvog čove­ka Opšti­ne Šid, pre­vas­hod­ni cilj im je bio da nagra­de uspe­šne mla­de ljude i moti­vi­šu ih da se nakon zavr­šet­ka ško­lo­va­nja vra­te u svoj grad.
– Veo­ma sam sre­ćan i veli­ka mi je čast što sam pred­sed­nik jed­ne opšti­ne u kojoj živi ovo­li­ki broj vred­ne, talen­to­va­ne i mar­lji­ve dece. Ovo je veli­ka pomoć za rodi­te­lje ali sva­ka­ko i mla­dim ljudi­ma, kako bi shva­ti­li da njihov napo­ran rad ume neko da pre­po­zna i da im na ovaj način, daje­mo samo još veći pod­sti­caj za njiho­vo dalje zala­ga­nje. Ovi mla­di ljudi tre­ba da budu ponos ovom gra­du i našoj zemlji. Iskre­no se nadam da će ovi ljudi posta­ti uspe­šni, dobri i pošte­ni, što je nama i naj­va­žni­je – ista­kao je pred­sed­nik Opšti­ne Šid Pre­drag Vuko­vić.
Ove godi­ne Opšti­na Šid je pro­me­ni­la kri­te­ri­ju­me za sti­pen­di­ra­nje stu­de­na­ta i po prvi put se sti­pen­di­ra­ju naj­bo­lji stu­den­ti.
– To pod­ra­zu­me­va da je pro­sek za stu­den­te prve godi­ne morao biti iznad 4,50, a za stu­den­te dru­ge, tre­će i četvr­te godi­ne i nared­nih godi­na pro­sek je morao da bude 8. Iznos sti­pen­di­je nika­da nije bio veći, tako da ove godi­ne ima­mo manji broj stu­de­na­ta, ali veći iznos. Iz godi­ne u godi­nu taj iznos će se pove­ća­va­ti – rekla je izvr­ši­lac za poslo­ve deči­jeg dodat­ka i kul­tu­re Jova­na Lakić.
O zna­ča­ju sti­pen­di­je za dalje ško­lo­va­nje, izja­sni­li su se i sami stu­den­ti.
– Ova sti­pen­di­ja moram da pri­znam, za raz­li­ku od pro­šlih godi­na, može da pod­sti­če nas stu­den­te da osta­ne­mo u ovoj opšti­ni, a ne da beži­mo iz nje. Ovo­li­ki iznos sti­pen­di­je jasno govo­ri da je naša opšti­na ozbilj­no shva­ti­la nas kao mla­de umo­ve, kao i to da tre­ba da ula­že u nas. Ovo je samo pod­sti­caj više da bude­mo još bolji, da radi­mo na sebi, zbog naše buduć­no­sti ali i ove opšti­ne, jer ćemo jed­nog dana mi biti ti koji će radi­ti ovde i dati svoj dopri­nos kako bi nam svi­ma bilo bolje – rekla je Ruži­ca Živ­ko­vić, stu­dent­ki­nja četvr­te godi­ne Teh­no­lo­škog fakul­te­ta u Novom Sadu.
– Izu­zet­no sam zado­vo­ljan što sam dobio sti­pen­di­ju Opšti­ne Šid. Želim da se zahva­lim svo­joj opšti­ni što mi je omo­gu­ći­la da una­pre­dim svo­je obra­zo­va­nje. Nadam se da ću uspe­ti ovaj novac da isko­ri­stim za uče­nje stra­nih jezi­ke ili za zavr­še­tak još nekih kur­se­va koji su važni za moj smer, odno­sno za jav­ne finan­si­je – ista­kao je Bojan Gre­bić, stu­dent tre­će godi­ne Voj­ne aka­de­mi­je na sme­ru jav­ne finan­si­je.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.