19.01.2017.
Kultura

Kulturni centar Ruma

Bogat kul­tur­ni pro­gram i u ovoj godi­ni

Rum­ski Kul­tur­ni cen­tar neko­li­ko godi­na una­zad, u okvi­ru svog pozo­ri­šnog pro­gra­ma, za rum­sku publi­ku obez­be­di sva­kog mese­ca gosto­va­nje jed­ne pozna­te pred­sta­ve, a veli­ka pozo­ri­šna sala, koja ima 700 mesta, goto­vo uvek bude puna.
Reč je, uglav­nom, o pred­sta­va­ma reno­mi­ra­nih beo­grad­skih pozo­ri­šnih kuća – „Ate­ljea 212“, JDP, Narod­nog pozo­ri­šta, „Zve­zda­ra tea­tra“…
Osim toga, tu su i redov­ni muzič­ki pro­gra­mi – poseb­no je poznat i dobro pri­hva­ćen „Čaj u 8“, muzič­ki festi­va­li, a potom izlo­žbe, kao i bio­skop­ske pro­jek­ci­je.
Direk­tor­ka Kul­tur­nog cen­tra Tanja Slep­če­vić kaže za naše novi­ne da je izu­zet­no zado­volj­na inte­re­so­va­njem rum­ske publi­ke, ima i onih koji dola­ze iz osta­lih srem­skih gra­do­va, jer je sve pro­gra­me ove kul­tur­ne usta­no­ve tokom pro­te­kle godi­ne pose­ti­lo oko 50.000 ljudi. Naj­vi­še pro­ble­ma ima sa radom bio­sko­pa, jer je tu manje pose­ti­la­ca, ali kada se pri­ka­zu­je neki zai­sta hit film, raste i broj gle­da­la­ca. Ove godi­ne je i novi­na da će se fil­mo­vi pri­ka­zi­va­ti i nede­ljom.
Tanja Slep­če­vić isti­če da posto­ji potre­ba za obna­vlja­njem bio­skop­ske opre­me i to je pri­o­ri­tet u nared­nom peri­o­du.
– Pro­šle godi­ne smo uče­stvo­va­li na kon­kur­su Film­skog cen­tra Srbi­je za pred­di­gi­ta­li­za­ci­ju bio­sko­pa i dobi­li smo sred­stva sa koji­ma zapo­či­nje­mo pro­ces pred­di­gi­ta­li­za­ci­je i digi­ta­li­za­ci­je male bio­skop­ske dvo­ra­ne. I u vre­me naj­ve­će kri­ze mi smo se nala­zi­li u gru­pi tri­de­se­tak gra­do­va koji su uspe­li da zadr­že svo­je bio­sko­pe – isti­če direk­tor­ka Slep­če­vić.
Ovo­go­di­šnja pozo­ri­šna sezo­na u Kul­tur­nom cen­tru je zapo­če­la kult­nom balet­skom pred­sta­vom beo­grad­skog Narod­nog pozo­ri­šta „Ko to tamo peva“ koja je nasta­la po pred­lo­šku po mno­gi­ma, našeg naj­bo­ljeg fil­ma „Ko to tamo peva“ reži­se­ra Slo­bo­da­na Šija­na. Ova balet­ska pred­sta­va je, bar po apla­u­zi­ma zado­volj­ne publi­ke, sigur­no bila pogo­dak. Zani­mlji­vo je, to je prvi put bila prak­sa pro­šle godi­ne, da su ovog mese­ca veza­ne dve pred­sta­ve – pa kupo­vi­nom jed­ne kar­te ima­te moguć­nost da pogle­da­te dve – pored već pome­nu­te „Ko to tamo peva“ i pred­sta­vu „Bela kafa“, u izvo­đe­nju glu­ma­ca Narod­nog pozo­ri­šta.
Ljubi­te­lji pozo­ri­šta će ove godi­ne sva­ka­ko uži­va­ti jer su u pro­gram uvr­šte­ne zai­sta odlič­ne pred­sta­ve – pome­ni­mo „Jese­nju sona­tu“ i „Decu rado­sti“ pozo­ri­šta „Ate­lje 212“, potom pred­sta­ve „Hamlet“ i „Pod žrv­njem“ JDP-a, „Iva­nov“ i „Rodo­ljup­ci“ Narod­nog pozo­ri­šta, kao i „Pasiv­no puše­nje“ i „Pali­lul­ski roman“ Zve­zda­ra tea­tra. Iz Narod­nog pozo­ri­šta Kikin­da sti­že pred­sta­va „Kau­bo­ji“ u reži­ji Koka­na Mla­de­no­vi­ća. Pome­nu­li smo neke od pred­sta­va, ali će biti i dodat­nih u okvi­ru Rum­skog kul­tur­nog leta, kao i pred­sta­ve za decu.
U muzič­kom pro­gra­mu pred­vi­đe­na je i jed­na oper­ska i balet­ska pred­sta­va, a potom osam kon­ce­ra­ta u okvi­ru „Čaja u 8“.
Ovaj pro­gram je rum­ska publi­ka zai­sta dobro pri­hva­ti­la, pa sva­ki nastup u pro­se­ku gle­da oko 150 gle­da­la­ca. Oče­ku­ju se, izme­đu osta­lih, nastu­pi „Haba­ne­ra kvar­te­ta“, Đino Maljo­ko­vić kvar­te­ta, Vasi­la Hadži­ma­no­va, Gospel hora, kao i Novo­sad­skog džez orek­stra.
Ne tre­ba izo­sta­vi­ti ni likov­ni pro­gram – biće orga­ni­zo­va­no deset izlo­žbi, potom izlo­žba rum­skih foto­gra­fa, izlo­žba pobed­ni­ka pro­šlo­go­di­šnjeg Rum­skog likov­nog salo­na, a na kra­ju godi­ne, u decem­bru, pono­vo tra­di­ci­o­nal­ni Rum­ski likov­ni salon.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.