Ekonomija

Investicija nepalske kompanije u Rumi

Fabri­ka za 400 rad­ni­ka

Binod Čau­dri, vla­snik kom­pa­ni­je „Čau­dri grup“ pose­tio je 28. decem­bra rum­sku opšti­nu. Nepal­sku dele­ga­ci­ju je u Grad­skoj kući pri­mio pred­sed­nik rum­ske opšti­ne Sla­đan Man­čić, a posle rad­nog sasta­na­ka ovaj nepal­ski mul­ti­mi­li­jar­der je sa sarad­ni­ci­ma i doma­ći­ni­ma obi­šao gra­di­li­šte svo­je fabri­ke nudli na „Rum­skoj petlji“.
Fabri­ku podi­že „Sino­vejšn gru­pa“ koja je deo Bino­do­ve kom­pa­ni­je. Rum­ska fabri­ka je prva nepal­ska inve­sti­ci­ja u Evro­pi i upra­vo odav­de se pla­ni­ra dalje osva­ja­nje veli­kog evrop­skog trži­šta.
Posle obi­la­ska gra­di­li­šta gde se rado­vi izvo­de utvr­đe­nom dina­mi­kom, Sla­đan Man­čić je izja­vio sa se otva­ra­nje nove fabri­ke na „Rum­skoj petlji“ oče­ku­je kra­jem febru­a­ra.
– Zai­sta nam je veli­ka čast što je ovaj veli­ki kon­glo­me­rat odlu­čio da njiho­va prva inve­sti­ci­ja bude upra­vo kod nas, što je potvr­da sprem­no­sti lokal­ne samo­u­pra­ve da bude pra­vi part­ner inve­sti­to­ri­ma. Kraj rado­va oče­ku­je­mo kra­jem janu­a­ra, kada će kre­nu­ti i prva zapo­šlja­va­nja. U prvoj fazi ova fabri­ka će zapo­sli­ti 409 rad­ni­ka, a taj broj bi, pre­ma pla­no­vi­ma tre­ba­lo da bude 1.200 zapo­sle­nih, što je sva­ka­ko respek­ta­bi­lan poda­tak – rekao je Man­čić.
On je dodao da se na rad­nom sastan­ku u Grad­skoj kući raz­go­va­ra­lo o daljim ula­ga­nji­ma kako u rum­sku opšti­nu, tako i Srbi­ju budu­ći da „Čau­dri gru­pa“ ima razno­vr­sne delat­no­sti.
Binod Čau­dri, vla­snik isto­i­me­ne kom­pa­ni­je je rekao novi­na­ri­ma da je fabri­ka u Rumi kamen teme­ljac za budu­će poslo­va­nje kom­pa­ni­je u Evro­pi.
– Upra­vo odav­de ćemo snab­de­va­ti celu Evro­pu sa našim bren­di­ra­nim „Wai – Wai“ nudla­ma. Naše nudle su za sada pozna­te širom Azi­je i Afri­ke, a ambi­ci­ja nam je da to posta­ne i u Evro­pi. Kada smo se odlu­či­li za ula­zak na evrop­sko trži­šte pri­stu­pi­li smo veo­ma pažlji­vom oda­bi­ru desti­na­ci­je. Ana­li­ze su poka­za­le da nema bolje spo­ne isto­ka i zapa­da od Srbi­je. Srbi­ja i Ruma su pobe­di­le mno­ge zemlje koje su na počet­ku rav­no­prav­no kon­ku­ri­sa­le za našu prvu inve­sti­ci­ju – rekao je Čau­dri i poseb­no ista­kao svo­je zado­volj­stvo dobrom sarad­njom sa lokal­nom samo­u­pra­vom i ali drža­vom Srbi­jom. Odno­se sa pred­stav­ni­ci­ma rum­ske opšti­ne on je opi­sao ne samo kao izu­zet­no poslov­ne, nego i pri­ja­telj­ske.
– Pred­sed­nik Man­čić se svoj­ski potru­dio da ulo­ži­mo svoj kapi­tal baš ovde u novoj rad­noj zoni. Kroz raz­go­vor smo odmah na star­tu izbe­gli sve mogu­će počet­ne pro­ble­me, kakvi se mogu poja­vi­ti kod sva­ke veli­ke inve­sti­ci­je. Sada kada sto­jim ispred nove fabri­ke, čija se izgrad­nja bli­ži kra­ju, vidim da nismo pogre­ši­li. Inve­sti­ra­nje u Rumi nam sigur­no širom otva­ra vra­ta evrop­skog trži­šta – rekao je Čau­dri i dodao da je samo pita­nje vre­me­na kada će Ruma posta­ti evrop­ski pozna­ta baš po njiho­vim „Wai – Wai“ nudla­ma.
Pred­stav­nik izvo­đač rado­va Igor Bje­lić je rekao da je na rado­vi­ma anga­žo­va­no u pro­se­ku 125 rad­ni­ka, naj­vi­še mon­ta­že­ra.
– Rado­vi se pri­vo­de kra­ju, sve je po pla­nu i za mesec dana bi tre­ba­lo da se izvr­ši pri­mo­pre­da­ja objek­ta. Celo­ku­pan obje­kat ima 6.400 kva­drat­nih meta­ra – 6.237 kva­drat­nih meta­ra zau­zi­ma obje­kat 1 – to je pro­iz­vod­na hala i admi­ni­stra­tiv­ni deo, a tu su i kotlar­ni­ca i dve por­tir­ni­ce – kaže Igor Bje­lić.
Kamen teme­ljac za ovu fabri­ku je polo­žen 18. apri­la 2016. godi­ne, na kuplje­nih 9,5 hek­ta­ra gra­đe­vin­skog zemlji­šta na „Rum­skoj petlji“, a plan je da se, u kasni­jim faza­ma, pro­iz­vod­ni pogo­ni pro­ši­re na 18 hek­ta­ra i tako zau­zmu goto­vo ceo blok 4 ove rad­ne zone.
Inve­sti­ci­ja je oko 8,5 mili­o­na evra, a u nared­ne tri godi­ne dosti­ći će ukup­nu vred­nost od oko 13 mili­o­na evra.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.