15.12.2016.
Sport

"Indians", Inđija

Če­ti­ri ti­tu­le šam­pi­o­na Sr­bi­je u 2016. go­di­ni

U čak če­ti­ri uz­ra­sne ka­te­go­ri­je Klub američkog fudbala „In­di­ans“ osvo­jio je ti­tu­lu šam­pi­o­na Sr­bi­je, a u če­ti­ri se­lek­ci­je re­pre­zen­ta­ci­je Sr­bi­je na­stu­pi­lo je 14 igra­ča iz re­do­va klu­ba iz In­đi­je.
„In­di­an­si“ su u 2016. go­di­ni osvo­ji­li ti­tu­lu šam­pi­o­na Sr­bi­je u pi­o­nir­skoj (U15) i ka­det­skoj (U17) ka­te­go­ri­ji ame­rič­kog fud­ba­la, a zlat­ne me­da­lje osvo­ji­li su i pi­o­ni­ri i se­ni­o­ri u bes­kon­takt­noj ver­zi­ji ame­rič­kog fud­ba­la. Za­hva­lju­ju­ći us­pe­si­ma u po­me­nu­tim na­ci­o­nal­nim li­ga­ma, „In­di­an­si“ su da­li vi­še re­pre­zen­ta­tiv­nih igra­ča i tre­ne­ra ko­ji su to­kom je­se­ni na­stu­pa­li na evrop­skim i do­ma­ćim tur­ni­ri­ma, oda­kle su do­ne­li no­ve pe­ha­re i pri­zna­nja.
Be­o­grad je u av­gu­stu bio do­ma­ćin pr­vog evrop­skog šam­pi­o­na­ta u fleg fud­ba­lu u ka­te­go­ri­ji pi­o­ni­ra (U15). U kon­ku­ren­ci­ji se­dam ze­ma­lja, Sr­bi­ja je ostva­ri­la isto­rij­ski uspeh, osvo­jiv­ši bron­za­no od­lič­je, a svoj do­pri­nos ovom re­zul­ta­tu da­li su Ste­fan Za­rić, Alek­san­dar Ži­va­no­vić i Mar­ko Ba­bić. Ivan Pr­ska­lo, pro­sla­vlje­ni tr­kač „In­di­an­sa“ i po­vre­me­ni re­pre­zen­ta­ti­vac Sr­bi­je, na­šao se u ulo­zi po­moć­ni­ka glav­nog tre­ne­ra, a Ste­fan Za­rić i Mar­ko Ba­bić iza­bra­ni su u ide­a­lan tim Pr­ven­stva Evro­pe.
Na Evrop­skom pr­ven­stvu u Ita­li­ji u sep­tem­bru ove go­di­ne na­stu­pi­la je se­ni­or­ska re­pre­zen­ta­ci­ja Sr­bi­je. Na ovom kon­ti­nen­tal­nom tak­mi­če­nju dres re­pre­zen­ta­ci­je Sr­bi­je obu­klo je tro­je igra­ča „In­di­an­sa“: Alek­san­dar Bla­žić, Dar­ko Kla­san i Go­ran Zec, a na ši­rem spi­sku re­pre­zen­ta­ci­je na­šli su se i Ste­fan Bor­ko­vić, Ivan Kr­ko­vić i Ivan Pr­ska­lo.
U ju­ni­or­skoj re­pre­zen­ta­ci­ji Sr­bi­je (U19), ko­ja je osvo­ji­la ti­tu­lu pr­va­ka Bal­ka­na na Bal­kan Bo­u­lu kra­jem ok­to­bra u Som­bo­ru, na­stu­pi­lo je če­tvo­ro igra­ča ti­ma iz In­đi­je: Alek­san­dar Bor­ko­vić, Mi­loš Ka­tić, Ra­de Vlat­ko­vić i Sta­ni­slav Ni­če­tin, dok su se u struč­nom šta­bu na­ci­o­nal­nog ti­ma na­šli Go­ran Zec i Ivan Kr­ko­vić.
Na istom pr­ven­stvu i se­ni­or­ska fleg re­pre­zen­ta­ci­ja Sr­bi­je oki­ti­la se zla­tom, a dres na­ci­o­nal­nog ti­ma u ovoj ka­te­go­ri­ji obu­kli su Ste­fan Bor­ko­vić, Go­ran Zec, Ne­ma­nja Đor­đe­vić i Og­njen Zur­kić. Ivan Pr­ska­lo, do­ka­za­ni eks­pert fleg fud­ba­la u Sr­bi­ji, pred­vo­dio je na­ci­o­nal­ni tim do tro­na kao glav­ni tre­ner.
Na Pr­ven­stvu Bal­ka­na na­stu­pio je i „ol starr“ tim Sa­ve­za ame­rič­kog fud­ba­la Voj­vo­di­ne (SAFV) u tri uz­rast­no – rod­ne ka­te­go­ri­je. „In­di­an­si“ su i tu na­šli svo­je me­sto, i to u pi­o­nir­skoj se­lek­ci­ji (U15), u ko­joj su na­stu­pi­li Jo­van Da­vi­do­vić i Lu­ka Vin­čić, i u se­ni­or­skom fleg ti­mu ko­ji je bro­jao pe­to­ri­cu In­di­an­sa: Alek­san­dra Bla­ži­ća, Mi­la­na Jef­ti­ća, Ra­do­mi­ra Ni­ko­li­ća i Vla­di­mi­ra Ikra­ša kao igra­če, i Va­su Vor­ka­pi­ća kao glav­nog tre­ne­ra.
Na­ro­či­ti uspeh „In­di­an­sa“ u omla­din­skim ka­te­go­ri­ja­ma do­kaz je du­go­go­di­šnjeg te­melj­nog i struč­nog ra­da, ula­ga­nja u mla­de sna­ge, kao osno­ve za da­lji raz­voj klu­ba i spor­ta uop­šte. Tim re­zul­ta­tom, sa­svim ne­skrom­no, ma­lo ko­ji klub mo­že da se po­di­či, a po­red sve­ga, „In­di­an­si“ su do­ka­za­li da ima­ju naj­bo­lju ško­lu ame­rič­kog fud­ba­la u Sr­bi­ji.
Pred­sed­nik KAF „In­di­ans“ In­đi­ja Va­sa Vor­ka­pić iz­ja­vio je da je po­no­san na sve čla­no­ve klu­ba, za­hva­liv­ši se svi­ma ko­ji su do­pri­ne­li ostva­re­nju ve­li­kih re­zul­ta­ta.
– Uspeh ko­ji je na­ša eki­pa na­pra­vi­la go­to­vo je ne­ve­ro­va­tan. Če­ti­ri šam­pi­on­ske ti­tu­le, za­dr­ža­ni sta­tus pr­vo­li­ga­ša i ve­li­ki broj re­pre­zen­ta­ti­va­ca, ne­što je či­me se ma­li broj sport­skih ko­lek­ti­va u Sr­bi­ji mo­že po­hva­li­ti. Iskre­no sam po­no­san na sve čla­no­ve klu­ba, na igra­če svih na­ših se­lek­ci­ja, ko­ji su omo­gu­ći­li „In­di­an­si­ma“ ova­ko uspe­šnu se­zo­nu – iz­ja­vio je Va­sa Vor­ka­pić, is­ta­kav­ši da ne že­li da iz­dva­ja po­je­din­ce i za­hva­liv­ši se svim oni­ma ko­ji su naj­vi­še ve­ro­va­li u klub i bez ko­jih ova se­zo­na ne bi bi­la ta­ko uspe­šna.
– Iskre­no se za­hva­lju­jem Op­šti­ni In­đi­ja ko­ja nam da­je neo­gra­ni­če­nu po­dr­šku, na­šem ge­ne­ral­nom spon­zo­ru i svim osta­lim pri­ja­te­lji­ma klu­ba ko­ji su nam omo­gu­ći­li od­lič­ne pred­u­slo­ve za ova­ko ne­za­bo­rav­nu se­zo­nu – po­ru­čio je pred­sed­nik KAF „In­di­ans“.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.