Kultura

Sremska Mitrovica

Lir­ski zapi­si u čast Sir­mi­ju­ma

U Grad­skoj ku­ći u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci 29. no­vem­bra odr­ža­na je pro­mo­ci­ja Go­di­šnja­ka Knji­žev­ne za­jed­ni­ce Srem­ska Mitro­vi­ca. Ovo je še­sti po re­du Go­di­šnjak edi­ci­je „Sirm“, a su­i­zda­vač je Knji­žev­na za­jed­ni­ca Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Izda­vač godi­šnja­ka je AM gra­fik Laća­rak.
– Knji­žev­na za­jed­ni­ca Srem­ska Mi­tro­vi­ca pro­mo­vi­še še­sti po re­du go­di­šnjak, u kojem je pred­sta­vlje­no jed­nim de­lom ono što ra­de pi­sci Knji­žev­ne za­jed­ni­ce Srem­ska Mi­tro­vi­ca, a ujed­no i pi­sci ko­ji ni­su čla­no­vi Knji­žev­ne za­jed­ni­ce, a ostva­ri­li su zna­čaj­ne knji­žev­ne uspe­he. Broj čla­no­va Knji­žev­ne za­jed­ni­ce se po­ve­ća­va iz da­na u dan i tre­nut­no ima­mo 65 čla­no­va. Ono što je div­no, to je da se sve vi­še pod­mla­đu­je Knji­žev­na za­jed­ni­ca, a mi u zna­čaj­noj me­ri po­ma­že­mo mla­dim pi­sci­ma da ob­ja­ve svo­ju pr­vu knji­gu. Zna­čaj­nu po­dr­šku daje­mo i čla­no­vi­ma Knji­žev­ne za­jed­ni­ce, a ima­mo i iz­da­vač­ku de­lat­nost – ka­že Mir­ja­na Mar­ko­vić, pred­sed­ni­ca Knji­žev­ne za­jed­ni­ce Srem­ska Mi­tro­vi­ca.
U Go­di­šnja­ku, po­red pesa­ma čla­no­va Knji­žev­ne za­jed­ni­ce Srem­ske Mi­tro­vi­ce, sto­ji i pe­sma Mi­lo­ja Po­po­vi­ća, auto­ra ču­ve­ne pe­sme „Marš na Dri­nu“, zatim pi­sa­ca ko­ji su go­sto­va­li u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, a ko­ji su iz dru­gih gra­do­va, Ru­me, Ši­da, Be­o­gra­da, Ni­ša, Roter­da­ma, Vrba­sa, Novog Sada, Šibe­ni­ka…
– Ni­je pro­blem da li ljudi či­ta­ju ili ne či­ta­ju, već je vi­še pro­blem u to­me šta se či­ta i šta se po­pu­la­ri­še. Na­ža­lost, mi ima­mo po­pu­la­ri­sa­nje i re­kla­mi­ra­nje ne­kih knji­žev­nih sa­dr­ža­ja ko­ji ni­su baš ne­što zna­čaj­ni u tom knji­žev­nom sve­tu, a po­ne­kad bu­du za­po­sta­vlje­ne pra­ve knji­žev­ne vred­no­sti. Vre­me je to koje po­ka­že da knji­žev­na de­la ko­ja su zna­čaj­na na­đu svoj put i bu­du pre­po­zna­ta – do­da­je Mar­ko­vić.
Pro­mo­ci­ju godi­šnja­ka upot­pu­ni­li su tam­bu­ra­ši, čla­no­vi Tam­bu­ra­škog orke­stra „Srem­ska ban­da“, kao i Kul­tur­no – umet­nič­ko dru­štvo „Iri­da“.
Kul­tur­ni mi­lje Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca u zna­čaj­noj me­ri upot­pu­nju­je de­lat­nost Knji­žev­ne za­jed­ni­ce. Pi­sci, čla­no­vi Knji­žev­ne za­jed­ni­ce Srem­ska Mi­tro­vi­ca u Go­di­šnja­ku za 2016. go­di­nu svo­jom po­e­zi­jom i lir­skim za­pi­si­ma sla­ve ovaj grad i be­le­že sa­vre­me­no vre­me.
Za­hva­lju­ju­ći po­dr­šci Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Grad­ske upra­ve za kul­tu­ru, sport i omla­di­nu, Usta­no­va kul­tu­re, Cr­kve­ne op­šti­ne i lo­kal­nih me­di­ja pi­sci Knji­žev­ne za­jed­ni­ce Srem­ska Mi­tro­vi­ca uspe­va­ju da ostva­re deo svo­jih ak­tiv­no­sti, kaže se u še­stom Go­di­šnja­ku Knji­žev­ne za­jed­ni­ce Srem­ska Mi­tro­vi­ca.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.