Poljoprivreda

Krčedin

Ame­rič­ka teh­no­lo­gi­ja za ve­ću ušte­du ener­gi­je

U pro­sto­ru fir­me „Be­ška agrar“ u Kr­če­di­nu pro­šle sre­de, 30. no­vem­bra sve­ča­no je pu­šten u rad naj­mo­der­ni­ji si­stem skla­di­šte­nja ži­ta­ri­ca ame­rič­ke kom­pa­ni­je „Ka­na­mer“. Reč je o si­ste­mu pu­tem ko­jeg se mo­bil­nim te­le­fo­nom mo­že pra­ti­ti me­re­nje vla­ge i upra­vlja­ti sa­mim skla­di­štem. No­vi si­stem u rad su sve­ča­no pu­sti­li pred­sed­nik Op­šti­ne In­đi­ja Vla­di­mir Gak i pred­stav­nik ame­rič­ke am­ba­sa­de u na­šoj ze­mlji Ro­bert Dan­ti. Tom pri­li­kom pr­vi čo­vek in­đij­ske lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve iz­ra­zio je za­do­volj­stvo što je po­me­nu­ti si­stem us­po­sta­vljen na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne In­đi­ja, tač­ni­je u Kr­če­di­nu i to po pr­vi put u na­šoj ze­mlji.
– Za­i­sta je za­do­volj­stvo vi­de­ti jed­no po­stro­je­nje ko­je de­set pu­ta sma­nju­je tro­ško­ve su­še­nja ži­ta­ri­ca, a sa­mim tim se mon­ti­ra za sa­mo tri do če­ti­ri da­na i sprem­no je za upo­tre­bu. Još jed­na va­žna stvar je da je po­stro­je­nje ko­je smo vi­de­li, mak­si­mal­no mo­bil­no što zna­či da da­nas mo­že bi­ti ov­de, a već za par da­na na dru­gom me­stu – ka­že Gak.
U po­me­nu­tom po­stro­je­nju, ka­ko su is­ta­kli pred­stav­ni­ci ame­rič­ke kom­pa­ni­je „Ka­na­mer“, mo­že da se su­ši i skla­di­šti do 1.500 to­na ži­ta­ri­ca uz mak­si­mal­nu ušte­du ener­gi­je i vre­me­na.
– Raz­voj po­ljo­pri­vre­de je ap­so­lut­no ne­mo­guć bez ino­va­ci­ja i no­vih teh­no­lo­gi­ja. Kon­kret­no u ovom slu­ča­ju, sva­ki po­ljo­pri­vred­nik ko­ji ima ova­kav si­stem ne mo­ra od­mah da pro­da­je ži­ta­ri­ce već da ih skla­di­šti i če­ka bo­lju ce­nu. Br­zo se mon­ti­ra­ju i za nji­ho­vu grad­nju ni­je po­treb­na gra­đe­vin­ska do­zvo­la ta­ko da sam ube­đen da će ova­kav si­stem za­ži­ve­ti na ce­loj te­ri­to­ri­ji Re­pu­bli­ke Sr­bi­je – is­ta­kao je pred­sed­nik Op­šti­ne In­đi­ja Vla­di­mir Gak bo­ra­ve­ći u Kr­če­di­nu i do­dao da se Op­šti­na In­đi­ja za­la­že za sve mo­gu­će vi­do­ve ušte­da, te su ovi si­ste­mi upra­vo ono što nam je neo­p­hod­no.
– Mi će­mo u bu­dže­tu za na­red­nu go­di­nu pla­ni­ra­ti vi­še sred­sta­va za raz­voj po­ljo­pri­vre­de i pa­o­ri će uvek ima­ti mak­si­mal­nu po­dr­šku lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve – iz­ja­vio je Gak.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.