Aktuelno

Industrijska zona u Kranjaševcima

Iz­grad­nja ve­li­kog kom­plek­sa tra­fo­sta­ni­ce

Ин­фра­струк­тур­но и ко­му­нал­но опре­ма­ње по­сто­је­ћих ин­ду­стриј­ских зо­на на те­ри­то­ри­ји оп­шти­не Ста­ра Па­зо­ва је­дан је од нај­зна­чај­ни­јих по­ду­хва­та, ка­да је у пи­та­њу при­вла­че­ње до­ма­ћих и стра­них ин­ве­сти­то­ра.
По­ред из­град­ње при­ступ­них са­о­бра­ћај­ни­ца, во­до­вод­не, ка­на­ли­за­ци­о­не и га­сне мре­же, од из­у­зет­ног зна­ча­ја за раз­вој при­вре­де и бо­љи ква­ли­тет жи­во­та гра­ђа­на је обез­бе­ђи­ва­ње нео­п­ход­них елек­трич­них ин­ста­ла­ци­ја и аде­кват­ног на­па­ја­ња.
Ни­је не­по­зна­ни­ца да је кључ­ни фак­тор у од­лу­чи­ва­њу ин­ве­сти­то­ра при из­бо­ру ме­ста свог по­сло­ва­ња – по­вољ­но окру­же­ње за ула­га­ње ка­пи­та­ла. На пр­вом ме­сту, услов је да ло­кал­на са­мо­у­пра­ва, оп­шти­на или град, има­ју ква­ли­тет­но опре­мље­не ин­ду­стриј­ске зо­не, уз до­ступ­ност и аде­ква­тан ка­па­ци­тет свих нео­п­ход­них енер­ге­на­та и пра­те­ћу ко­му­нал­ну ин­фра­струк­ту­ру.
У ин­ду­стриј­ској зо­ни у Кр­ње­шев­ци­ма, тзв. Ју­жној рад­ној зо­ни, ко­ја има по­вр­ши­ну од око 630 хек­та­ра на­ме­ње­них за из­град­њу и функ­ци­о­ни­са­ње роб­но – тран­спорт­них цен­та­ра и при­вред­них ком­плек­са, тре­нут­но послујe око 20 до­ма­ћих и стра­них ком­па­ни­ја европ­ског ре­но­меа.

Пре ме­сец да­на у овој зо­ни по­че­ла је из­град­ња пр­ве ета­пе ком­плек­са тра­фо­ста­ни­це, ко­ја ће за го­ди­ну да­на, елек­трич­ном енер­ги­јом на­па­ја­ти ве­ли­ки број фир­ми у две ин­ду­стриј­ске зо­не и до­ма­ћин­ства у на­се­љи­ма, не са­мо у Кр­ње­шев­ци­ма, већ и у су­сед­ним Ши­ма­нов­ци­ма.
За Оп­шти­ну Ста­ра Па­зо­ва и њен да­љи при­вред­ни раз­вој, ова ин­ве­сти­ци­ја ЕПС Ди­стри­бу­ци­је од ви­ше­стру­ког је зна­ча­ја, јер ће ре­зул­ти­ра­ти ши­ре­њем ове рад­не зо­не, на­по­ме­нуо је пред­сед­ник Оп­шти­не Ста­ра Па­зо­ва Ђор­ђе Ра­ди­но­вић, на­кон про­шло­не­дељ­ног оби­ла­ска ра­до­ва.
– За раз­вој при­вре­де ве­о­ма је ва­жна енер­ги­ја. Тра­фо­ста­ни­ца ко­ја се ов­де гра­ди има ве­ли­ки зна­чај, не са­мо за при­вре­ду на­ше оп­шти­не, већ и су­сед­не, пе­ћи­нач­ке. Ње­ном из­град­њом зна­чај­но ће се рас­те­ре­ти­ти тра­фо­ста­ни­ца у Но­вој Па­зо­ви, чи­ји ка­па­ци­те­ти ће се пре­у­сме­ри­ти на пре­о­ста­ле три ин­ду­стриј­ске зо­не, ко­је су за­хва­љу­ју­ћи ви­ше­го­ди­шњем ква­ли­тет­ном ра­ду ло­кал­не са­мо­у­пра­ве у ве­ли­кој екс­пан­зи­ји. Оп­шти­на Ста­ра Па­зо­ва је за из­град­њу ове тра­фо­ста­ни­це обез­бе­ди­ла зе­мљи­ште и све што је од ин­фра­струк­ту­ре по­треб­но за град­њу ка­ко би, и на овај на­чин обез­бе­ди­ли све нео­п­ход­но за бу­ду­ће за­ин­те­ре­со­ва­не ин­ве­сти­то­ре, ти­ме обез­бе­ди­ли но­ва рад­на ме­ста, али и ство­ри­ли усло­ве за да­ље ши­ре­ње по­ме­ну­тих ин­ду­стриј­ских зо­на – на­гла­сио је пред­сед­ник Ра­ди­но­вић.
Овај обје­кат, сна­ге 30 ме­га­ва­ти, ко­ји се гра­ди у Кр­ње­шев­ци­ма из­у­зет­но је зна­ча­јан за по­бољ­ша­ње ни­воа ква­ли­те­та услу­га ко­је ЕПС пру­жа, ка­ко по­сто­је­ћим, та­ко и бу­ду­ћим ко­ри­сни­ци­ма.
– У пи­та­њу је ве­ли­ка ин­ве­сти­ци­ја и на­да­мо се да ће ра­до­ви би­ти окон­ча­ни већ кра­јем иду­ће го­ди­не. Про­је­кат је по­др­жа­ла и по­кра­јин­ска и ре­пу­блич­ка вла­да – из­ја­вио је ди­рек­тор огран­ка ЕПС Ди­стри­бу­ци­ја Ру­ма Дра­ган Ма­рин.
Вред­ност ове ин­ве­сти­ци­је, ко­ја ће умно­го­ме по­мо­ћи да­љем при­вред­ном раз­во­ју ста­ро­па­зо­вач­ке оп­шти­не, је око 2,5 ми­ли­о­на евра, не ра­чу­на­ју­ћи из­град­њу при­кључ­ног да­ле­ко­во­да. За овај про­је­кат ра­ђе­на је де­таљ­на Сту­ди­ја оправ­да­но­сти, а нео­п­ход­не до­зво­ле, ко­је су мо­ра­ле да бу­ду уса­гла­ше­не, ефи­ка­сно су обез­бе­ди­ле све над­ле­жне по­кра­јин­ске ин­сти­ту­ци­је и ад­ми­ни­стра­ци­ја Оп­шти­не Ста­ра Па­зо­ва.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.