01.12.2016.
Poljoprivreda

Davanje u zakup državnog zemljišta

Nji­ve bez „pa­pi­ri­ja­de“

Upra­va za po­ljo­pri­vred­no ze­mlji­šte Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de i za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne u sa­rad­nji sa Ne­mač­kom or­ga­ni­za­ci­jom za me­đu­na­rod­nu sa­rad­nju GIZ or­ga­ni­zo­va­la je u Grad­skoj ku­ći u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pro­šlog po­ne­delj­ka, 28. no­vem­bra sa­sta­nak po­vo­dom pred­sta­vlja­nja pro­jek­ta „Una­pre­đe­nje upra­vlja­nja ze­mlji­šta na lo­kal­nom ni­vou u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji“. Ak­ce­nat je sta­vljen na pre­zen­ta­ci­ju jed­nog od naj­va­žni­jih re­zul­tat pro­jek­ta, a to je Ge­o­graf­ski in­for­ma­ci­o­ni si­stem (GIS), ko­ji ima za cilj da po­jed­no­sta­vi da­va­nje u za­kup po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta u dr­žav­nom vla­sni­štvu, kao i da omo­gu­ći bo­lje pla­ni­ra­nje i kon­tro­lu ko­ri­šće­nja.
Sa­stan­ku su pri­su­stvo­va­li pred­stav­ni­ci svih je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve Voj­vo­di­ne.
– Ži­vi­mo u 21. ve­ku i pot­pu­no je nor­mal­no da ko­ri­sti­mo in­for­ma­ci­o­ne teh­no­lo­gi­je za upra­vlja­nje re­sur­si­ma. Ne­ma va­žni­jeg re­sur­sa za ovu dr­ža­vu, u de­lu po­ljo­pri­vre­de, ne­go što je dr­žav­no po­ljo­pri­vred­no ze­mlji­šte. Elek­tron­ski si­stem slu­ži­će za ko­mu­ni­ci­ra­nje je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i Upra­ve za po­ljo­pri­vred­no ze­mlji­šte. Na taj na­čin ima­će­mo sve ono što je neo­p­hod­no da na kva­li­te­tan na­čin mo­že­mo da iz­da­mo po­ljo­pri­vred­no ze­mlji­šte i ka­ko bi su­zi­li mo­guć­nost za even­tu­al­ne zlo­u­po­tre­be. Ide­ja nam je da in­for­ma­ci­o­ni si­stem pot­pu­no za­me­ni mo­guć­nost ljud­ske gre­ške i na ovaj na­čin su­ža­va­mo mo­guć­nost za ko­rup­ci­ju – re­kao je mi­ni­star po­ljo­pri­vre­de i za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić.
Mi­tro­vač­ki gra­do­na­čel­nik Vla­di­mir Sa­na­der is­ta­kao je da je da­va­nje u za­kup po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta u dr­žav­noj svo­ji­ni po­sao ko­ji ra­di lo­kal­na sa­mo­u­pra­va pu­tem go­di­šnjeg pro­gra­ma.
– Ovaj si­stem za­i­sta tre­ba da omo­gu­ći da na je­dan tran­spa­ren­tan na­čin ko­ri­sni­ci po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta u dr­žav­noj svo­ji­ni sa te­ri­to­ri­je Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca mo­gu u sva­kom mo­men­tu da ima­ju uvid u to šta se nji­ma nu­di, ko­ja ze­mlja, ka­kva i gde – krat­ko je re­kao srem­sko­mi­tr­o­vač­ki gra­do­na­čel­nik Sa­na­der i do­dao da je u Mi­tro­vi­ci za­vr­šen pr­vi krug li­ci­ta­ci­je da­va­nja u za­kup dr­žav­nog po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta ko­ji je uklju­čio i ze­mlju ko­ja je u pret­hod­nom pe­ri­od vra­će­na.
Pro­je­kat „Una­pre­đe­nje upra­vlja­nja ze­mlji­šte na lo­kal­nom ni­vou u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji“ pred­vi­đe­no je da tra­je tri go­di­ne. Bu­džet od tri mi­li­o­na evra za nje­go­vu re­a­li­za­ci­ju obez­be­đu­je Mi­ni­star­stvo za pri­vred­nu sa­rad­nju i raz­voj Sa­ve­zne Re­pu­bli­ke Ne­mač­ke.
S. S.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.