24.11.2016.
Aktuelno

Gradi se fabrika u Dobrincima

Sa­la­te za evrop­sko tr­ži­šte

Ka­men te­me­ljac za no­vu fa­bri­ku u rum­skoj op­šti­ni po­lo­žen je 15. no­vem­bra u Do­brin­ci­ma. U ovom se­lu će se gra­di­ti pr­vi pro­iz­vod­ni po­gon u Sr­bi­ji po­zna­te ita­li­jan­ske kom­pa­ni­je „La Li­nea Ver­de“ ko­ji bi tre­ba­lo da se za­vr­ši do ma­ja na­red­ne go­di­ne, a u na­red­ne tri go­di­ne upo­sli ukup­no 150 rad­ni­ka. Vred­nost in­ve­sti­ci­je iz­no­si osam mi­li­o­na evra, a obje­kat će za­u­zi­ma­ti oko 5.600 kva­drat­nih me­ta­ra.
Reč je o grin­fild in­ve­sti­ci­ji, iz­grad­nji fa­bri­ke za pro­iz­vod­nju i pre­ra­du po­vr­ća, tač­ni­je obrok sa­la­ta­ma i opra­nim sa­la­ta­ma sprem­nim za kon­zu­ma­ci­ju. Na­ja­vlje­no je i po­di­za­nje pla­ste­ni­ka na po­vr­ši­ni od oko 20 hek­ta­ra u bli­zi­ni ove fa­bri­ke.
„La Li­nea Ver­de“ je po­zna­ta po pre­ra­di vo­ća i po­vr­ća i pro­iz­vod­nji go­to­vih obro­ka i po to­me je jed­na od naj­po­zna­ti­jih kom­pa­ni­ja u Ita­li­ji, dok je Di­mi­di­Si je­dan od zna­čaj­ni­jih bren­do­va ove kom­pa­ni­je sa pre­ko 270 pro­iz­vo­da. Gru­pa­ci­ja po­se­du­je pro­iz­vod­ne po­go­ne u Ita­li­ji i Špa­ni­ji, uz pre­ko 1.000 za­po­sle­nih i tre­nut­ni dnev­ni ka­pa­ci­tet je mi­li­on pa­ko­va­nja.
U po­go­nu ko­ji se gra­di u Do­brin­ci­ma pro­iz­vod­nja će se od­vi­ja­ti po naj­no­vi­jim stan­dar­di­ma u Ita­li­ji i Evrop­skoj uni­ji, pri­me­nom teh­no­lo­gi­ja ko­je da­ju zdrav­stve­no bez­be­dan pro­iz­vod.
Oku­plje­nim go­sti­ma – pred­stav­ni­ci­ma pri­vre­de i no­si­o­ci­ma funk­ci­ja svih ni­voa vla­sti se pr­vo obra­tio ko­mer­ci­jal­ni di­rek­tor Đo­ko Đo­kić ko­ji je is­ta­kao da je, po­sle pet po­go­na „La Li­nea Ver­de“ u Ita­li­ji i Špa­ni­ji, ovo nji­hov še­sti po­gon i pr­vi u Sr­bi­ji.
– Ovo je za nas stra­te­ški va­žno ne sa­mo zbog tr­ži­šta Sr­bi­je, već će­mo se odav­de ši­ri­ti na no­va tr­ži­šta is­toč­ne Evro­pe. Spe­ci­fič­nost na­ših po­go­na je što smo mi jed­nom no­gom u po­ljo­pri­vre­di, a jed­nom u in­du­stri­ji. Na­ma su po­treb­ni i ko­o­pe­ran­ti, da­kle po­ten­ci­jal­no sva­ko ga­zdin­stvo mo­že bi­ti naš part­ner, ga­ran­tu­je­mo ce­ne i ot­kup, ali ula­že­mo i u edu­ka­ci­ju i tran­sfer zna­nja. Za­to pri­pre­ma­mo i iz­grad­nju jed­nog mo­der­nog edu­ka­tiv­nog cen­tra ko­ji će bi­ti na ras­po­la­ga­nju svim na­šim bu­du­ćim ko­o­pe­ran­ti­ma. Pra­vi be­ne­fit za sve nas je po­di­za­nje po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vod­nje na je­dan vi­ši ni­vo. Mi će­mo bi­ti pre­te­žno iz­vo­zno ori­jen­ti­sa­na fa­bri­ka, a kon­cept se za­sni­va na ap­so­lut­no do­ma­ćoj pro­iz­vod­nji, da­kle sva­ki naš pro­iz­vod će bi­ti „Mejd in Sr­bi­ja“. Ta­ko će­mo i mi da­ti svoj do­pri­nos po­ve­ća­nju do­ma­ćeg BDP kao i kon­ku­rent­no­sti do­ma­ćih pro­iz­vo­da na stra­nim tr­ži­šti­ma – re­kao je Đo­ko Đo­kić i iz­ra­zio za­do­volj­stvo sa­rad­njom ka­ko sa lo­kal­nom sa­mo­u­pra­vom, ta­ko i na re­pu­blič­kom ni­vou.
Sla­đan Man­čić, pred­sed­nik Op­šti­ne Ru­ma je is­ta­kao da se lo­kal­na vlast tru­di da svim gra­đa­ni­ma omo­gu­ći da ra­de i da ra­dom obez­be­de svo­jim po­ro­di­ca­ma bo­lji ži­vot.
– U tom ci­lju je i po­če­tak grad­nje ove no­ve fa­bri­ke u Do­brin­ci­ma. Va­žno je što će ov­de po­sao do­bi­ti 150 rad­ni­ka iz Do­bri­na­ca i okol­nih se­la i to nas ve­o­ma ra­du­je. Me­đu­tim, zna­čaj ove in­ve­sti­ci­je se ogle­da i u to­me što će ona omo­gu­ći­ti ma­lim po­ljo­pri­vred­nim ga­zdin­stvi­ma da po­sta­nu ko­o­pe­ran­ti ove kom­pa­ni­je i ostva­re pri­hod kroz pla­ste­nič­ku i dru­gu pro­iz­vod­nju. Ovo je ozbilj­na in­ve­sti­ci­ja na ozbilj­nom me­stu, jer je rum­ska op­šti­na po­ljo­pri­vred­ni kraj. Ru­ma je u ovom tre­nut­ku jed­no ve­li­ko gra­di­li­šte. Po­red ove fa­bri­ke u po­od­ma­kloj fa­zi je iz­grad­nja još če­ti­ri pro­iz­vod­na po­go­na. To zna­či da se stva­ra po­volj­na kli­ma da se sma­nju­je ne­za­po­sle­nost u na­šoj op­šti­ni i mi smo u pro­te­kle tri go­di­ne upo­sli­li oko 2.000 lju­di. Že­li­mo da rav­no­mer­no raz­vi­ja­mo ka­ko grad, ta­ko i se­la rum­ske op­šti­ne i ovo je pra­vi pri­mer za to – re­kao je Sla­đan Man­čić.
Dra­gan Ste­va­no­vić, dr­žav­ni se­kre­tar u Mi­ni­star­stvu pri­vre­de iz­ra­zio je za­do­volj­stvo ka­ko se po­ve­ća­va broj in­ve­sti­ci­ja u rum­skoj op­šti­ni i otva­ra­ju no­va rad­na me­sta, kao i da rum­ska op­šti­na mo­že i da­lje ra­ču­na­ti na po­dr­šku Vla­de Sr­bi­je za ta­kav rad.
– Rum­ska op­šti­na u man­da­tu ove lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve pre­mi­je­ra Vu­či­ća po­sta­la naj­a­trak­tiv­ni­ja in­ve­sti­ci­o­na zo­na u Sr­bi­ji. Sva­ki moj do­la­zak u Ru­mi u pret­hod­ne tri go­di­ne je bio ili zbog po­la­ga­nja ka­me­na te­melj­ca ili pre­se­ca­nja vrp­ci i po­čet­ka ra­da no­vih fa­bri­ka i na to­me tre­ba če­sti­ta­ti čel­ni­ci­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve. Ako go­vo­ri­mo u broj­ka­ma, u Ru­mu je od 2013. go­di­ne in­ve­sti­ra­no oko 35 mi­li­o­na evra. U tih 35 mi­li­o­na evra udeo Mi­ni­star­stva pri­vre­de je de­vet mi­li­o­na evra, či­me smo do­pri­ne­li otva­ra­nju oko 1.100 rad­nih me­sta – re­kao je Ste­va­no­vić i na­po­me­nuo da će Mi­ni­star­stvo na­sta­vi­ti sa fi­nan­sij­skom po­dr­škom in­fra­struk­tur­nom opre­ma­nju rad­nih zo­na u Ru­mi u ko­je je i do sa­da do­sta ula­ga­lo.
Ne­nad Ka­ta­nić, po­moć­nik mi­ni­stra po­ljo­pri­vre­de i ži­vot­ne sre­di­ne je is­ta­kao zna­čaj ove ve­li­ke in­ve­sti­ci­je u po­ljo­pri­vre­di ko­ja je ve­o­ma zna­čaj­na ne sa­mo za Ru­mu, već i ce­lu Sr­bi­ju.
– Sa­mo udru­že­ni na­ši po­ljo­pri­vred­ni­ci mo­gu bi­ti kon­ku­rent­ni na do­ma­ćem, evrop­skom i svet­skom tr­ži­štu. Ve­zu­ju­ći na­še lju­de u ko­o­pe­ra­tiv­ni od­nos, sa ga­ran­to­va­nom ce­nom, sa si­gur­nim ugo­vo­ri­ma, kao i ot­ku­pom ovo je in­ve­sti­ci­ja sa du­go­roč­nim po­zi­tiv­nim efek­tom za po­vr­tar­stvo – re­kao je Ne­nad Ka­ta­nić.
Ka­men te­me­ljac su, u pri­su­stvu broj­nih go­sti­ju, pri­vred­ni­ka i funk­ci­o­ne­ra sa svih ni­voa vla­sti, po­lo­ži­li Dra­gan Ste­va­no­vić, dr­žav­ni se­kre­tar u Mi­ni­star­stvu pri­vre­de, ge­ne­ral­ni di­rek­tor „La Li­nea Ver­de“ u Sr­bi­ji Bra­ni­slav Ig­nja­to­vić i Sla­đan Man­čić, pred­sed­nik rum­ske op­šti­ne.
Smi­lja Dža­ku­la

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.