24.11.2016.
Aktuelno

Zatvorena fabrika "Juvitana" u Inđiji

Otro­vi u hrani za bebe

Sa­ni­tar­ni in­spek­to­ri Mi­ni­star­stva zdra­vlja na­lo­ži­li su po­čet­kom no­vem­bra po­vla­če­nje sa tr­ži­šta Ju­vi­ta­na ka­ši­ca za be­be kompanije „Svi­sla­jon Ta­ko­vo“ jer je, ka­ko je sa­op­šte­no, u nji­ma na­đen ve­ći broj od­re­đe­nih vr­sta pe­sti­ci­da, ne­go što je do­zvo­lje­no. Ka­ko Blic ne­zva­nič­no sa­zna­je u Mi­ni­star­stvu zdra­vlja, na osno­vu do­bi­je­nih re­zul­ta­ta is­pi­ti­va­nja osta­ta­ka pe­sti­ci­da u deč­joj hra­ni od dve akre­di­to­va­ne i ovla­šće­ne la­bo­ra­to­ri­je, mo­že se za­klju­či­ti da ni­je po­što­va­na do­bra po­ljo­pri­vred­na prak­sa. Ne­do­zvo­lje­ne ko­li­či­ne pe­sti­ci­da na­đe­ne su u 18 pro­iz­vo­da ko­ji se pro­iz­vo­de u fa­bri­ci „Svi­sla­jon Ta­ko­vo“ u In­đi­ji, zbog če­ga je 12. no­vem­bra ova fa­bri­ka ob­u­sta­vi­la pro­iz­vod­nju.
U ka­ši­ca­ma Ju­vi­ta­na na­đen je an­ti­ok­si­dans di­fe­ni­la­min ko­ji je za­bra­njen u Evrop­skoj uni­ji, te opa­sni in­sek­ti­ci­di ace­ta­mi­prid i imi­da­klo­pid. Ka­ko sa­zna­je Blic iz Mi­ni­star­stva zda­vlja u hra­ni za be­be pro­na­đe­ni su i fun­gi­cid ci­pro­di­nil, te in­sek­ti­cid pro­par­git.
Di­fe­ni­la­min, ko­ji slu­ži da što du­že od­lo­ži tru­lje­nje vo­ća, od 2012. go­di­ne je za­bra­njen u EU bu­du­ći da pro­iz­vo­đač ove he­mi­ka­li­je ni­je us­peo do­sta­vi­ti do­ku­men­te ko­ji po­ka­zu­ju da je si­gu­ran za ljud­sko zdra­vlje. Do­ka­za­no je da je pri­li­kom ras­pa­da­nja kan­ce­ro­gen. S dru­ge stra­ne, u no­vom iz­ve­šta­ju Evrop­ske agen­ci­je za si­gur­nost hra­ne utvr­đe­no je da su do­zvo­lje­ni li­mi­ti za ni­vo ace­ta­mi­pri­da i imi­da­klo­pri­da u pro­iz­vo­di­ma su­vi­še li­be­ral­ni.
– Ovi in­sek­ti­ci­di ome­ta­ju nor­ma­lan raz­voj i funk­ci­ju ljud­skog ner­vnog si­ste­ma, mo­gu ošte­ti­ti mo­zak i uti­ca­ti na lo­ši­je pam­će­nje. Mak­si­ma­lan ni­vo ace­ta­mi­pri­da u pro­iz­vo­di­ma mo­ra da se sma­nji za 70 od­sto, a imi­klo­pri­da 25 od­sto jer tre­nut­no pred­sta­vlja­ju zna­čaj­ne zdrav­stve­ne ri­zi­ke, ka­ko u krat­kom ta­ko i dru­gom ro­ku kon­zu­mi­ra­nja – sa­op­šti­li su iz Evrop­ske agen­ci­je za si­gur­nost hra­ne, a pre­no­si Blic.
Iz „Svi­sla­jon Ta­ko­va“ su po­vo­dom ob­u­sta­vlja­nja pro­iz­vod­nje u In­đi­ji sa­op­šti­li da će za­bra­na pro­iz­vod­nje tra­ja­ti dok akre­di­to­va­ne la­bo­ra­to­ri­je ne is­pi­ta­ju zdrav­stve­nu is­prav­nost si­ro­vi­na i go­to­vih pro­iz­vo­da na la­ge­ru u fa­bri­ci. U sa­op­šte­nju kom­pa­ni­je na­vo­di se da će, ako na­laz Mi­ni­star­stva zdra­vlja bu­de ta­čan, bi­ti uni­šte­ne za­li­he spor­nih pro­iz­vo­da, a fa­bri­ka u In­đi­ji bi­će traj­no za­tvo­re­na.
Ta kom­pa­ni­ja je na­gla­si­la i da ne­će do­zvo­li­ti ga­še­nje svog naj­ja­čeg bren­da u pro­iz­vod­nji deč­je hra­ne i da će fa­bri­ka bi­ti iz­me­šte­na ta­mo gde na tr­ži­štu bu­du obez­be­đe­ne zdrav­stve­no is­prav­ne si­ro­vi­ne.
I dok se če­ka­ju su­per­a­na­li­ze, rad­ni­ci kom­pa­ni­je „Svi­sla­jon Ta­ko­vo“ iz In­đi­je, njih če­tr­de­se­tak, stra­hu­ju za svo­je rad­no me­sto. Ka­ko pre­no­si Blic, rad­ni­ci ka­žu da mo­gu, ni kri­vi ni du­žni, osta­ti bez po­sla uko­li­ko se do­ka­že da su Ju­vi­ta­na ka­ši­ce, ko­je su se pro­iz­vo­di­le u nji­ho­vom po­go­nu, pu­ne pe­sti­ci­da.
– Za­bra­ni­li su pro­iz­vod­nju dok tra­ju is­pi­ti­va­nja. Po­sla­li su nas na pri­nud­ni go­di­šnji od­mor, a ne zna­mo ho­će­mo li se ika­da vi­še vra­ti­ti na po­sao. Ni kri­vi ni du­žni is­pa­šta­će­mo, a mi ni­ti smo na­ba­vlja­li si­ro­vi­ne ni­ti smo pra­vi­li re­cep­te. Ra­di­li smo ona­ko ka­ko nam je re­če­no. Zbog ne­či­je ne­mar­no­sti mi će­mo is­pa­šta­ti. Osta­vi­će nas bez hle­ba ni kri­ve ni du­žne – stre­pe rad­ni­ci, ko­ji su iz bo­ja­zni da ne iz­gu­be po­sao mo­li­li da osta­nu ano­nim­ni, pi­še Blic.
Ka­ko na­vo­di Želj­ko Ve­se­li­no­vić, pred­sed­nik Udru­že­nih sin­di­ka­ta Sr­bi­je „Slo­ga“, ne bi ču­di­lo da „Svi­sla­jon“ po­gon u In­đi­ji pre­ba­ci u ne­ku dru­gu ze­mlju.
– „Svi­sla­jon“ je kom­pa­ni­ja ko­ja je pre­ba­ci­la ve­ći deo svo­je pro­iz­vod­nje u Bo­snu i Her­ce­go­vi­nu. Ni­je po­en­ta za­tvo­ri­ti fa­bri­ku da lju­di osta­nu bez po­sla, jer oni ko­ji ra­de ni­su ni­ma­lo kri­vi – iz­ja­vio je za Blic Ve­se­li­no­vić.
On do­da­je da bi pre sve­ga tre­ba­lo da se utvr­di od­go­vor­nost lju­di ko­ji su bi­li za­du­že­ni za kon­tro­lu kva­li­te­ta i spro­vo­đe­nje ce­log po­stup­ka pro­iz­vod­nje.
– Naj­lak­še je za­tvo­ri­ti fa­bri­ku u In­đi­ji, otvo­ri­ti u Tre­bi­nju i na ne­ki na­čin po­be­ći od od­go­vor­no­sti. Ne mo­že se sve sva­li­ti na rad­ni­ke, za­tvo­ri­ti fa­bri­ka, pre­se­li­ti na ne­ko dru­go me­sto, a od­go­vor­nost ne­či­ja da osta­ne po stra­ni. Jer će taj ne­ko na­sta­vi­ti da pro­iz­vo­di ta­kvu vr­stu pro­iz­vo­da u ne­koj dru­goj dr­ža­vi, tru­ju­ći ne­ku dru­gu de­cu – na­gla­ša­va Ve­se­li­no­vić.
U Op­šti­ni In­đi­ja, gde se po­gon „Svi­sla­jo­na“ na­la­zi, za Blic su iz­ja­vi­li da pra­te de­ša­va­nja i da će bi­ti tu da po­mog­nu ko­li­ko je u nji­ho­voj mo­ći.
– Na­da­mo se da ne­će­mo do­ći u si­tu­a­ci­ju da na­ši su­gra­đa­ni osta­nu bez po­sla, ali sa­da sve to za­vi­si od in­spek­ci­je – ob­ja­šnja­va­ju u Op­šti­ni In­đi­ja.
Na ra­fo­vi­ma mno­gih rad­nji u Sr­bi­ji, još uvek se mo­gu pro­na­ći Ju­vi­ta­na ka­ši­ce, ko­je su pro­gla­še­ne opa­snim po zdra­vlje de­ce zbog ne­do­zvo­lje­ne ko­li­či­ne pe­sti­ci­da. Ka­ko je za M no­vi­ne iz­ja­vio na­čel­nik sa­ni­tar­ne in­spek­ci­je za Srem­ski okrug Mi­loš Lu­kić, in­spek­to­ri su na te­re­nu i kon­tro­li­šu po tr­go­vin­skim lan­ci­ma i ma­njim pro­dav­ni­ci­ma da li su spor­ne ka­ši­ce uklo­nje­ne sa ra­fo­va. On je još na­veo da se trenutno vrše su­per­a­na­li­ze, koju je od Mi­ni­star­stva zdra­vlja zatražila kompanija „Svislajon Takovo“, a či­ji se re­zul­ta­ti oče­ku­ju usko­ro. Do za­klju­če­nja ovog bro­ja M no­vi­na (po­ne­de­ljak, 21. no­vem­bar) re­zul­ta­ti su­per­a­na­li­ze ni­su stigli.
To­kom pro­šle ne­de­lje, jav­nost je osta­la zbu­nje­na na­kon što je kom­pa­ni­ja „Svi­sla­jon Ta­ko­vo“ 16. no­vem­bra sa­op­šti­la da su svi nje­ni pro­iz­vo­di zdrav­stve­no is­prav­ni i ura­đe­ni po naj­stro­žim evrop­skim stan­dar­di­ma. Kom­pa­ni­ja tvr­di da su iz­ve­šta­ji su­per­a­na­li­za, ko­je je spro­ve­la akre­di­to­va­na la­bo­ra­to­ri­ja iz Be­če­ja do­sta­vlje­ni Mi­ni­star­stvu zdra­vlja Sr­bi­je. Su­per­a­na­li­za pro­iz­vo­da Ju­vi­ta­ne spro­ve­de­na je u dve akre­di­to­va­ne la­bo­ra­to­ri­je – u SP la­bo­ra­to­ri­ji Be­čej i ma­ke­don­skoj la­bo­ra­to­ri­ji JZS In­sti­tut za jav­no zdra­vlje Sko­plje, sa­op­šta­va­ju iz „Svi­sla­jo­na“. Na­ve­de­no je da se oče­ku­ju iz­ve­šta­ji akre­di­to­va­nih la­bo­ra­to­ri­ja ze­ma­lja u ko­je iz­vo­ze Ju­vi­ta­ni­ni pro­iz­vo­di. Do­da­je se da je su­per­a­na­li­za u Ma­ke­do­ni­ji po­ka­za­la da voć­ne ka­še za de­cu sa­dr­že i do 30 pu­ta ma­nje pe­sti­ci­da od ko­li­či­na ko­je je ob­ja­vi­la in­spek­ci­ja Mi­ni­star­stva zdra­vlja Sr­bi­je, a da ih u ne­kim pro­iz­vo­di­ma uop­šte i ne­ma.
Sa dru­ge stra­ne, SP La­bo­ra­to­ri­ja de­man­to­va­la je da je ura­di­la su­per­a­na­li­zu Ju­vi­ta­ni­nih ka­ši­ca, već, ka­ko tvr­de, is­pi­ti­va­nje pro­iz­vo­da ko­je je u sklo­pu svo­je in­ter­ne kon­tro­le po­slao pro­iz­vo­đač „Svi­sla­jon Ta­ko­vo“.
– Da bi se ne­što zva­lo „su­per­a­na­li­za“ neo­p­hod­no je da se i uzo­rak za ana­li­zu i uzo­rak za „su­per­a­na­li­zu“ uzor­ku­ju od stra­ne slu­žbe­nog li­ca u isto vre­me, da uzor­ci bu­du iden­tič­ni i pro­pi­sno obe­le­že­ni – ob­ja­šnje­no je iz ove la­bo­ra­to­ri­je, ko­ja do­da­je da je „Svi­sla­jon“ sam do­sta­vio uzor­ke se­dam Ju­vi­ta­ni­nih pro­iz­vo­da.
SP La­bo­ra­to­ri­ja je po­zva­la „Svi­sla­jon Ta­ko­vo“ da u ce­li­ni ob­ja­vi iz­ve­šta­je is­pi­ti­va­nja ove la­bo­ra­to­ri­je.
– Po zah­te­vu nad­le­žnih dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja mo­že­mo sta­vi­ti na uvid iz­ve­šta­je o is­pi­ti­va­nju ka­ši­ca Ju­vi­ta­na, ko­je je re­a­li­zo­va­la SP La­bo­ra­to­ri­ja… SP La­bo­ra­to­ri­ja ni­je ovla­šće­na da sa­op­šta­va ili ko­men­ta­ri­še re­zul­ta­te iz­vr­še­nih ana­li­za u jav­no­sti, po­što je tač­ka 4.7.1. Op­štih zah­te­va za kom­pe­tent­nost la­bo­ra­to­ri­ja za is­pi­ti­va­nje i la­bo­ra­to­ri­ja za eta­lo­ni­ra­nje oba­ve­zu­je da is­pi­ti­va­nja spro­vo­di na na­čin ko­ji obez­be­đu­je pot­pu­nu po­ver­lji­vost pre­ma ko­ri­sni­ku – na­vo­di se u sa­op­šte­nju la­bo­ra­to­ri­je, ko­je su pre­ne­li me­di­ji.
Do­da­je se da je pre­ma Pra­vil­ni­ku o zdrav­stve­noj is­prav­no­sti di­je­tet­skih pro­iz­vo­da mak­si­mal­no do­zvo­ljen ni­vo re­zi­dua pe­sti­ci­da u hra­ni za odoj­čad i ma­lu de­cu 0,01mg/kg, a za ne­ke od­re­đe­ne re­zi­due i ni­že.
Mi­ni­star­stvo zdra­vlja Sr­bi­je sa­op­šti­lo je da su­per­a­na­li­za pro­iz­vo­da mo­že bi­ti ura­đe­na sa­mo u akre­di­to­va­nim la­bo­ra­to­ri­ja­ma i na istim uzor­ci­ma na ko­ji­ma su ra­đe­ne pr­vo­bit­ne ana­li­ze.
U ka­ko­fo­ni­ji sa­op­šte­nja, ro­di­te­lji su zbu­nje­ni – i za­ni­ma ih je­di­no od­go­vor na pi­ta­nje – da li je hra­na za be­be bez­bed­na? Za to vre­me, kom­pa­ni­ja „Svi­sla­jon Ta­ko­vo“ že­sto­ko op­tu­žu­je dr­ža­vu, po­sta­vlja­ju­ći pi­ta­nje – da li je u Sr­bi­ji uop­šte mo­gu­će uz­ga­ja­ti vo­će ko­je ni­je pu­no pe­sti­ci­da.
– Da li je kon­ta­mi­ni­ra­no – za­tro­va­no ob­ra­di­vo ze­mlji­šte na te­ri­to­ri­ji Sr­bi­je i da li se na ta­kvom ze­mlji­štu mo­že obez­be­di­ti zdra­va si­ro­vi­na, za zdrav fi­nal­ni pro­iz­vod, za ljud­sku is­hra­nu? – na­vo­di se u sa­op­šte­nju kom­pa­ni­je „Svi­sla­jon Ta­ko­vo“, a pre­no­si N1.
Pri­pre­mi­la
B. Se­la­ko­vić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.