24.11.2016.
Društvo

Sremska Mitrovica

109 studenata nagra­đe­no za svoj uspeh

Ugo­vo­ri o sti­pen­di­ja­ma i sub­ven­ci­o­ni­sa­nom pre­vo­zu uru­če­ni su pro­šle subo­te, 19. novem­bra u mitro­vač­koj Grad­skoj kući stu­den­ti­ma sa teri­to­ri­je Gra­da Srem­ska Mitro­vi­ca. Sti­pen­di­ja­ma je nagra­đe­no 109 naj­u­spe­šni­jih stu­de­na­ta, dok će 13 stu­de­na­ta kori­sti­ti sub­ven­ci­o­ni­san pre­voz na rela­ci­ji Srem­ska Mitro­vi­ca – uni­ver­zi­tet­ski cen­tar.
Ovo je već jeda­na­e­sta godi­na zaredom kako mitro­vač­ka lokal­na samo­u­pra­va sti­pen­di­ra naj­bo­lje stu­den­te. Stu­den­ti na osnov­nim i master stu­di­ja­ma koji su u dosa­da­šnjem ško­lo­va­nju ima­li pro­sek devet pri­ma­će sti­pen­di­ju u izno­su od 10.500 dina­ra, dok će stu­den­ti sa osnov­nih stru­kov­nih i spe­ci­ja­li­stič­kih stu­di­ja viso­kih teh­nič­kih i mašin­skih ško­la, čija je pro­seč­na oce­na tokom stu­di­ra­nja 9,5 dobi­ja­ti sti­pen­di­ju u izno­su od 7.000 dina­ra.
Ugo­vo­re o sti­pen­di­ja­ma i pre­vo­zu na sve­ča­no­sti u Grad­skoj kući su uru­či­li načel­ni­ca Grad­ske upra­ve za obra­zo­va­nje Mir­ja­na Pje­vac i gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mitro­vi­ce Vla­di­mir Sana­der.
Kako je tom pri­li­kom ista­kao mitro­vač­ki gra­do­na­čel­nik, Grad je smo­gao sna­ge da obez­be­di skrom­na nov­ča­na sred­stva za potre­be naj­bo­ljih stu­de­na­ta.
– Nadam se da će vam sti­pen­di­je pomo­ći tokom stu­di­ra­nja i da ćete se tru­di­ti kao i do sada da bude­te što bolji stu­den­ti, da sa fakul­te­ta pone­se­te što više zna­nja, a naš posao ovde biće da vam omo­gu­ći­mo da osta­ne­te u svom gra­du i da ovde nađe­te svo­je zapo­sle­nje, jer to je ono zbog čega mi želi­mo da što više vas stu­di­ra i ima viso­ko obra­zo­va­nje. Inte­res sva­ke lokal­ne samo­u­pra­ve je da vaše zna­nje pre­to­či­mo u korist i za dobro­bit svih gra­đa­na – nagla­sio je Vla­di­mir Sana­der.
Među ovo­go­di­šnjim sti­pen­di­sti­ma Gra­da Srem­ska Mitro­vi­ca su stu­den­ti medi­ci­ne Sne­ža­na Ubi­pa­rip i Ste­fan Ljubi­čić.
Ste­fan pri­ma mitro­vač­ku sti­pen­di­ju od dru­ge godi­ne stu­di­ja, a tre­nut­no je na petoj godi­ni Medi­cin­skog fakul­te­ta u Novom Sadu i njego­va pro­seč­na oce­na tokom stu­di­ja je 9,93.
– Puno mi zna­či sti­pen­di­ja, jer mi poma­že oko pod­mi­ri­va­nja dodat­nih tro­ško­va, kao što je struč­na lite­ra­tu­ra – rekao je Ste­fan Ljubi­čić iz Srem­ske Mitro­vi­ce.
Sne­ža­na Ubi­pa­rip iz Laćar­ka, je stu­dent­ki­nja šeste godi­ne Medi­cin­skog fakul­te­ta u Beo­gra­du.
– Moja pro­seč­na oce­na tokom stu­di­ra­nja je 9,60, a ovo je prvi put da sam sti­pen­di­sta Gra­da Srem­ska Mitro­vi­ca, do sada sam dobi­ja­la beo­grad­sku sti­pen­di­ju. Sti­pen­di­ja mi tako­đe zna­či mno­go, poseb­no u posled­njoj godi­ni. Sada sam na kra­ju stu­di­ra­nja, ima puno izda­ta­ka i uz pomoć nje ću to uspe­ti da isfi­nan­si­ram. Plan mi je da osta­nem u Srbi­ji i da ovde poku­šam da se zapo­slim – izja­vi­la je Sne­ža­na.
Naj­bo­ljih 109 stu­de­na­ta nared­nih deset mese­ci će pri­ma­ti sti­pen­di­ju kao nagra­du za visok pro­sek tokom stu­di­ra­nja.
B. Sela­ko­vić
Foto: Ž. Petras

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.