08.11.2016.
Poljoprivreda

Licitacija za državno zemljište u Rumi

Sla­bo inte­re­so­va­nje selja­ka

Dru­gi krug lici­ta­ci­je za uzi­ma­nje u zakup poljo­pri­vred­nog zemlji­šta u držav­noj svo­ji­ni u Rumi okon­čan je 30. novem­bra. U ovom kru­gu je izli­ci­ti­ra­no dodat­nih 173,2 hek­ta­ra, pored već izli­ci­ti­ra­nih 86,7 hek­ta­ra u prvom kru­gu. Ukup­no je ove godi­ne u rum­skoj opšti­ni za lici­ta­ci­ju (pre­o­sta­lo posle dava­nja zemlji­šta po pra­vu pre­čeg zaku­pa) bilo 457,7 hek­ta­ra.
I u dru­gom kru­gu lici­ta­ci­je je bilo malo ponu­da, sve­ga 29 za 373 hek­ta­ra, a cene su bile za 20 odsto niže nego u prvom kru­gu.
Naj­vi­ša cena je bila na poje­di­nim šifra­ma nad­me­ta­nja u Rumi i Putin­ci­ma, gde je počet­na cena izno­si­la 34.429 dina­ra po hek­ta­ru, dok je sa dru­ge stra­ne na jed­noj par­ce­li u Gra­bov­ci­ma počet­na cena bila sve­ga 3.513 dina­ra. Naj­vi­še izli­ci­ti­ra­nog zemlji­šta je oti­šlo po počet­nim cena­ma.
– U ovom dru­gom kru­gu sve one šifre nad­me­ta­nja koje su bile name­nje­ne za voć­nja­ke smo dali u zakup – u Gra­bov­ci­ma je reč o 25 hek­ta­ra gde su stran­ke lici­ti­ra­le, i od 25.634 dina­ra ovo zemlji­šte izli­ci­ti­ra­no za čak 51.634 dina­ra po hek­ta­ru, a u Ste­ja­nov­ci­ma tri šifre nad­me­ta­nja za voć­nja­ke su izli­ci­ti­ra­ne po počet­nim cena­ma. Ima­li smo još dve šifre nad­me­ta­nja gde smo zabe­le­ži­li veće cene od počet­nih – u Buđa­nov­ci­ma sa 31.000 dina­ra dosti­gli smo cenu od 42.000 dina­ra i u Gra­bov­ci­ma sa 19.000 na 27.000 dina­ra. Misli­mo da je raz­log ovog malog bro­ja ponu­da upra­vo viso­ka počet­na cena i to je uzro­ko­va­lo da nije bilo veli­kog inte­re­so­va­nja poljo­pri­vred­ni­ka, ni u prvom a ni u ovom dru­gom kru­gu, kada su cene uma­nje­ne za 20 pro­ce­na­ta – ista­kla je Tanja Dro­bac, zame­ni­ca pred­sed­ni­ka Kom­si­i­je za dava­nje u zakup držav­nog poljo­pri­vred­nog zemlji­šta.
Nad­le­žna Komi­si­ja je već kre­nu­la u pro­gram pri­pre­me zemlji­šta za dava­nje u zakup za nared­nu godi­nu.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.