Sport

Futsal turnir u Sremskoj Mitrovici

Pri­ja­ve do 17. de­cem­bra

Od 22. de­cem­bra u Po­slov­no – sport­skom cen­tru „Pin­ki“ u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci igra­će se utak­mi­ce u okvi­ru 29. po re­du Me­đu­na­rod­nog fut­sal tur­ni­ra. Pri­ja­ve eki­pa za uče­šće na tur­ni­ru tra­ju do su­bo­te, 17. de­cem­bra, a iz­vla­če­nje pa­ro­va za­ka­za­no je za ne­de­lju, 18. de­cem­bar u fo­a­jeu PSC „Pin­ki“.
Di­rek­tor Sport­skog cen­tra Va­silj Še­vo je odr­ža­va­nje 29. Me­đu­na­rod­nog fut­sal tur­ni­ra oka­rak­te­ri­sao kao kru­nu svih sport­skih de­ša­va­nja to­kom go­di­ne u PSC „Pin­ki“.
– Ono što Po­slov­no sport­ski cen­tar „Pin­ki“ nu­di uče­sni­ci­ma tur­ni­ra i gle­da­o­ci­ma je­ste sa­vr­še­nu or­ga­ni­za­ci­ju i mak­si­mal­nu po­kri­venost tu­rni­ra pu­tem na­šeg saj­ta, ali i dru­štve­nih mre­ža. Ono što ne mo­že­mo da po­nu­di­mo, to je na ža­lost stal­ni ras­po­red odr­ža­va­nja utak­mi­ca, jer će­mo utak­mi­ce u okvi­ru tur­ni­ra mo­ra­ti da uskla­di­mo sa ras­po­re­dom utak­mi­ca „Me­ga Lek­sa“. Tra­ja­nje tur­ni­ra sva­ka­ko će za­vi­si­ti od to­ga, ali i od sa­mog bro­ja pri­ja­vlje­nih eki­pa – re­kao je Še­vo.
To­mi­slav Jan­ko­vić, pred­sed­nik Or­ga­ni­za­ci­o­nog od­bo­ra tur­ni­ra na­gla­sio je da je tur­nir i ove go­di­ne me­đu­na­rod­nog ka­rak­te­ra.
Što se ti­če ka­te­go­ri­ja, njih kao i pro­šle go­di­ne ima šest i či­ne ih: pi­o­ni­ri (2002. go­di­šte i mla­đi), ka­de­ti (2000. go­di­šte i mla­đi), omla­din­ci (1998. go­di­šte i mla­đi), se­ni­o­ri, mla­đi ve­te­ra­ni (1981. go­di­šte i sta­ri­ji), sta­ri­ji ve­te­ra­ni (1971. go­di­šte i sta­ri­ji). Jan­ko­vić je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re, ko­ja je odr­ža­na 2. de­cem­bra, re­kao da oče­ku­je uče­šće pre­ko 100 eki­pa na tur­ni­ru, ka­ko iz Sr­bi­je, ta­ko i iz Re­pu­bli­ke Srp­ske.
Nov­ča­ne na­gra­de bi­će do­de­lje­ne za osvo­je­no pr­vo me­sto u svim ka­te­go­ri­ja­ma, sem pi­o­ni­ra. U svim ka­te­go­ri­ja­ma bi­će do­de­lje­ni i pe­ha­ri za naj­bo­ljeg igra­ča, strel­ca, gol­ma­na. Nov­ča­na na­gra­da za osvo­je­no pr­vo me­sto u kon­ku­ren­ci­ji se­ni­o­ra je 600.000 di­na­ra.
Ce­na dnev­ne ula­zni­ce iz­no­si­će 100 di­na­ra, dok je ce­na ula­zni­ce za sve da­ne tur­ni­ra 1.500 di­na­ra.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.