27.10.2016.
Društvo

Sremska Mitrovica

Iton obez­be­dio po­moć za si­ro­ma­šne

Pe­to­čla­na po­ro­di­ca Spa­so­je­vić iz La­ćar­ka ži­vi u te­škim uslo­vi­ma, a pro­šlog pet­ka, 21. ok­to­bra ima­li su raz­lo­ga za sre­ću, jer su za­hva­lju­ju­ći do­na­ci­ji kom­pa­ni­je Iton elek­trik iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce do­bi­li no­ve kuć­ne apa­ra­te za do­ma­ćin­stvo i ogrev. Spa­so­je­vi­ći ima­ju si­na koji je oboleo od le­u­ke­mi­je i ne­dav­no se vra­tio ku­ći sa bol­nič­kog le­če­nja, a ka­ko mo­ra da bo­ra­vi u to­ploj pro­sto­ri­ji dr­va ko­ja su sti­gla sva­ka­ko će im pu­no zna­či­ti. Ovoj porodici je renovirano i kupatilo.
Kom­pa­ni­ja Iton elek­trik je ovom pri­li­kom još jed­nom do­ka­za­la da je dru­štve­no – od­go­vor­na kom­pa­ni­ja, po­dr­ža­va­ju­ći pro­je­kat Cen­tra za so­ci­jal­ni rad, či­ja je vred­nost 110.000 di­na­ra. Dra­gan Ta­dić, di­rek­tor kom­pa­ni­je Iton elek­trik re­kao je da sva­ke go­di­na ova kom­pa­ni­ja re­a­li­zu­je de­se­tak slič­nih pro­je­ka­ta.
– Mi smo fir­ma ko­ja ra­di glo­bal­no, a de­lu­je lo­kal­no. Sva­ke go­di­ne mi re­a­li­zu­je­mo, u sa­rad­nji sa lo­kal­nom za­jed­ni­com, od 10 do 12 pro­je­ka­ta. Ove go­di­ne Cen­tar za so­ci­jal­ni rad se pri­ja­vio za dva pro­jek­ta ko­ja su odo­bre­na i na­ma je uvek za­do­volj­stvo da sa­ra­đu­je­mo sa nji­ma i po­ma­že­mo dru­štve­noj za­jed­ni­ci – re­kao je Ta­dić.
Ru­ži­ca Spa­so­je­vić maj­ka bo­le­snog de­te­ta iz­ra­zi­la je svo­ju za­hval­nost svi­ma ko­ji su joj po­mo­gli is­ti­ču­ći da bez pri­sti­gle po­mo­ći ne bi mo­gla da obez­be­di neo­p­hod­ne stva­ri za nor­mal­no funk­ci­o­ni­sa­nje nji­ho­ve po­ro­di­ce.
– Mo­ja po­ro­di­ca je pe­to­čla­na, imam tro­je de­ce, Ne­na­da, Dra­ga­na, Du­nju i su­pru­ga Go­ra­na. Me­ni pu­no zna­či što mi je po­mo­gao Iton i ja im se mno­go za­hva­lju­jem. Mno­go mi zna­či i po­moć Cen­tra za so­ci­jal­ni rad ko­ji je po­mo­gao u nekoliko na­vra­ta. Da ni­je bi­lo do­na­ci­ja, ne bi ima­li ni ku­pa­ti­lo ni be­lu teh­ni­ku, sa­mi ni­ka­da to ne bi mo­gli se­bi da obez­be­di­mo. Bi­la sam na ivi­ci su­za kad su do­šli, to je za me­ne bi­lo ve­li­ko iz­ne­na­đe­nje, po­go­to­vo zbog Dra­ga­na. Ce­lu go­di­nu sam se bo­ri­la dok je on bio u bol­ni­ci i za­hval­na sam od sveg sr­ca lju­di­ma ko­ji su nam po­mo­gli – re­kla je Ru­ži­ca Spa­so­je­vić.
Ka­ko je ob­ja­sni­la Sne­ža­na Sta­ni­sa­vlje­vić, di­rek­tor­ka Cen­tra za so­ci­jal­ni rad „Sa­va“ ova po­ro­di­ca do­bi­ja nov­ča­nu so­ci­jal­na po­moć u iz­no­su od 15.500 di­na­ra, deč­ji do­da­tak za tro­je ma­lo­let­ne de­ce u iz­no­su od oko 8.000 di­na­ra, a u to­ku je pri­zna­va­nje pra­va na tu­đu ne­gu i po­moć za bo­le­snog de­ča­ka. Cen­tar je od tre­nut­ka di­jag­no­sti­ko­va­nja bo­le­sti po­mo­gao po­ro­di­ci kroz jed­no­krat­ne nov­ča­ne po­mo­ći u iz­no­su od pre­ko 70.000 di­na­ra.
S. S.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.