27.10.2016.
Društvo

Šid

Mi­grant­ska kri­za raz­voj­na šan­sa

Op­šti­nu Šid po­se­ti­li su pro­šlog pet­ka, 21. ok­to­bra, stal­na ko­or­di­na­tor­ka Uje­di­nje­nih na­ci­ja u Sr­bi­ji i pred­stav­ni­ca pro­gra­ma Uje­di­nje­nih na­ci­ja za raz­voj (UNDP) Ire­na Vo­jač­ko­va So­lo­ra­no i pr­vi se­kre­tar Am­ba­sa­de Ja­pa­na u Sr­bi­ji Ma­sa­jo­ši Ja­ma­to.
U okvi­ru ši­re fi­nan­sij­ske po­dr­ške Vla­de Ja­pa­na u vred­no­sti od 1.095.000 do­la­ra, UNDP po­ma­že op­šti­na­ma u Sr­bi­ji sa ve­li­kim bro­jem mi­gra­na­ta i iz­be­gli­ca ka­ko bi oja­ča­li za­jed­ni­štvo, po­bolj­ša­li jav­ne, ko­mu­nal­ne uslu­ge i in­fra­struk­tu­ru i to na obo­stra­nu do­bro­bit do­ma­ćeg sta­nov­ni­štva i mi­gra­na­ta.
S ob­zi­rom na to da je šid­ska op­šti­na tre­nut­no dom za oko 2.000 mi­gra­na­ta, usled če­ga su do­dat­no op­te­re­će­ni op­štin­ski pru­ža­o­ci jav­nih i ko­mu­nal­nih uslu­ga, UNDP je do sa­da pru­žio po­dr­šku op­šti­ni kroz ne­ko­li­ko ak­tiv­no­sti. Ta­ko su u ju­nu ove go­di­ne ob­no­vlje­ni te­re­ni za fud­bal i ko­šar­ku u Osnov­noj ško­li „Vuk Ka­ra­džić“ u Ada­šev­ci­ma, iz­ra­đen je ge­ne­ral­ni pro­je­kat i pret­hod­na stu­di­ja oprav­da­no­sti vo­do­snab­de­va­nja na­se­lje­nih me­sta u op­šti­ni Šid u vred­no­sti od 14.500 do­la­ra, sa kraj­njim ci­ljem da se po­bolj­ša kva­li­tet i kon­ti­nu­i­tet snab­de­va­nja vo­dom. Iz­ra­đe­na je i teh­nič­ka do­ku­men­ta­ci­ja za pro­je­kat iz­vo­đe­nje re­kon­struk­ci­je ras­kr­sni­ce uli­ca Ka­ra­đor­đe­ve, La­ze Ko­sti­ća i Tr­ga Re­pu­bli­ke u Ši­du či­ja je vred­nost 13.500 do­la­ra, sa ci­ljem da se po­bolj­ša jav­ni sa­o­bra­ćaj, sma­nje gu­žve i omo­gu­ći po­la­ga­nje vo­zač­kih is­pi­ta u šid­skoj op­šti­ni. Teh­nič­ka do­ku­men­ta­ci­ja dva na­ve­de­na pro­jek­ta, uru­če­na je 21. ok­to­bra pred­sed­ni­ku Op­šti­ne Šid Pre­dra­gu Vu­ko­vi­ću, na sve­ča­no­sti upri­li­če­noj u sa­li Skup­šti­ne op­šti­ne Šid, gde su pre­zen­to­va­ni pro­jek­ti i stu­di­je iz­vo­dlji­vo­sti.
Obra­ća­ju­ći se pri­sut­ni­ma, Ire­na Vo­jač­ko­va So­lo­ra­no iz­ra­zi­la je svo­je za­do­volj­stvo zbog po­se­te šid­skoj op­šti­ni, is­ti­ču­ći da su ovi po­klo­ni šid­skoj op­šti­ni, sa­mo je­dan ma­li vid po­mo­ći u ime za­hval­no­sti za sve ono što je ova srem­ska op­šti­na ura­di­la to­kom mi­grant­ske kri­ze.
– Mi is­pred UNDP-a smo sreć­ni što smo op­šti­ni Šid pre­da­li pro­jekt­nu do­ku­men­ta­ci­ju za pro­jek­te iz­grad­nje kru­žnog to­ka i vo­do­snab­de­va­nje, ko­ji su ura­đe­ni uz po­dr­šku Vla­de Ja­pa­na. Na­da­mo se da će ova do­ku­men­ta­ci­ja bi­ti im­ple­men­ti­ra­na, kao i da će do­pri­ne­ti odr­ži­vo­sti i raz­vo­ju op­šti­ne Šid. Bi­će­mo sa va­ma i u na­red­nom pe­ri­o­du, jer ste vi op­šti­na ko­ja je za pri­mer mno­gi­ma i bi­će­mo uvek tu da vam pru­ži­mo neo­p­hod­nu po­moć – is­ta­kla je Ire­na Vo­jač­ko­va.
UNDP na­sta­vlja sa pru­ža­njem po­dr­ške op­šti­na­ma ko­je su se su­o­či­le sa pri­li­vom mi­gra­na­ta, sa ci­ljem da se una­pre­di vi­tal­nost lo­kal­nih za­jed­ni­ca u uslo­vi­ma po­ve­ća­ne tra­žnje za lo­kal­nim uslu­ga­ma. Ve­li­ku po­dr­šku do sa­da pru­ži­la je i Vla­da Ja­pa­na, a pr­vi se­kre­tar Am­ba­sa­de Ja­pa­na u Sr­bi­ji, iz­ra­zio je za­do­volj­stvo što mo­že da pri­su­stvu­je pri­mo­pre­da­ji dva va­žna pro­jek­ta.
– S ob­zi­rom da se mi­grant­ska kri­za odu­ži­la, Vla­da Ja­pa­na sma­tra da je iz­u­zet­no va­žno po­dr­ža­ti lo­kal­ne za­jed­ni­ce ko­je već od­re­đe­no vre­me pri­hva­ta­ju mi­gran­te. Za­to je Ja­pan od­lu­čio da pru­ži po­moć upra­vo tim op­šti­na­ma ko­je su pod di­rekt­nim uti­ca­jem mi­grant­ske kri­ze i u tom smi­slu Ja­pan pru­ža po­moć u po­bolj­ša­nju jav­nih uslu­ga i in­fra­struk­tu­re. Mi­slim da je to ja­ko va­žno, po­seb­no za gra­đa­ne, ali i za lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve ko­je su pod uda­rom mi­grant­ske kri­ze – iz­ja­vio je Ma­sa­jo­ši Ja­ma­to.
Pri­mo­pre­da­ji teh­nič­ke do­ku­men­ta­ci­je Op­šti­ni Šid pri­su­stvo­va­li su i Ma­ri­ja Pe­ru­ni­čić, sa­vet­ni­ca u Mi­ni­star­stvu dr­žav­ne upra­ve i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i Vla­di­mir Cu­cić, ko­me­sar za iz­be­gli­ce i mi­gra­ci­je Re­pu­bli­ke Sr­bi­je.
– Ovaj skup je do­kaz da ve­o­ma te­ška si­tu­a­ci­ja kao što je mi­grant­ska kri­za, u ne­ku ru­ku mo­že bi­ti i raz­voj­na šan­sa za ne­ke sre­di­ne. Ko­me­sa­ri­jat za iz­be­gli­ce po­dr­ža­va sve što će do­pri­ne­ti da de­ci i na­ro­du Ši­da, kao i svi­ma ko­ji su iz­ne­li sa na­ma je­dan te­žak i od­go­vo­ran po­sao, bu­de bo­lje. Jer ako po­bolj­ša­mo uslo­ve nji­ma, do­brim de­lom je to vra­ća­nje du­ga ko­ji svi mi ima­mo pre­ma Ši­du. Ja sam po­seb­no po­no­san na pre­ko 40 mo­ma­ka i de­vo­ja­ka iz Ši­da, ko­ji ra­de na pro­sto­ru pri­hvat­nih cen­ta­ra, ali ne sa­mo ov­de ne­go i u Be­o­gra­du, Ki­kin­di, Su­bo­ti­ci i gde god da ih po­ša­lje­mo oni nam osve­tla­ju obraz. Za­to će­mo i ubu­du­će po­dr­ža­ti sva­ki ko­rak ko­ji će zna­či­ti raz­voj­nu šan­su za ovu op­šti­nu i za Srem, ko­ji je u sva­koj si­tu­a­ci­ji a bi­lo ih je do­sta ka­ko to­kom ra­ta, ta­ko to­kom po­pla­va, u pro­te­klih 25 go­di­na ozbilj­no „po­te­gao“. Za­to je na­ma ne sa­mo oba­ve­za ne­go i za­do­volj­stvo i čast da ra­di­mo s lju­di­ma kao što su Srem­ci – re­kao je Vla­di­mir Cu­cić.
Is­pred lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, go­sti­ma se na do­sa­da­šnjim do­na­ci­ja­ma za­hva­lio pred­sed­nik Op­šti­ne Šid Pre­drag Vu­ko­vić.
– Pra­vo je za­do­volj­stvo ima­ti ova­kve pri­ja­te­lje i ima­ti ova­kvu po­dr­šku. Moj tim i ja smo us­pe­li da mi­grant­sku kri­zu pre­tvo­ri­mo u raz­voj­nu šan­su Ši­da i na to smo ve­o­ma po­no­sni. Ovo je ve­li­ka stvar za nas. Ka­ko pro­je­kat kru­žnog to­ka, ta­ko i pro­je­kat vo­do­snab­de­va­nja. Mi će­mo na­sto­ja­ti da iz­na­đe­mo još sred­sta­va ko­ja su neo­p­hod­na da bi pro­jek­te re­a­li­zo­va­li do kra­ja. Šid se vi­še ne­će vra­ća­ti na ono što je ne­ka­da bio i si­gu­ran sam da će se u nje­mu mno­go bo­lje i kva­li­tet­ni­je ži­ve­ti – is­ta­kao je Vu­ko­vić.
De­le­ga­ci­je UNDP-a i ja­pan­ske am­ba­sa­de su pre sa­stan­ka u Ši­du, ob­i­šli i Osnov­nu ško­lu „Vuk Ka­ra­džić“ u Ada­šev­ci­ma, gde su se to­ga da­na od­i­gra­le dve re­vi­jal­ne utak­mi­ce u ko­ji­ma su uče­stvo­va­li uče­ni­ci ško­le i de­ca mi­gra­na­ta.
M. N.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.