Sport

Šidski osnovci

Fud­bal sa mi­gran­ti­ma

Na sta­di­o­nu „Ze­le­ni po­jas“ u Ši­du pro­šle sre­de, 5. ok­to­bra, odr­ža­na je pri­ja­telj­ska fud­bal­ska utak­mi­ca iz­me­đu uče­ni­ka Osnov­ne ško­le „Bran­ko Ra­di­če­vić“ iz Ši­da i mi­gra­na­ta ko­ji su sme­šte­ni u šid­skim pri­hvat­nim cen­tri­ma.
Ka­ko su is­ta­kli u Ko­me­sa­ri­ja­tu za iz­be­gli­ce, ide­ja je bi­la da se lo­kal­no sta­nov­ni­štvo pri­bli­ži mi­gran­ti­ma.
– Pr­vi ko­rak je na­či­njen ka­da su sred­njo­škol­ci po­če­li or­ga­ni­zo­va­no da do­la­ze u pri­hvat­ne cen­tre i da nam po­ma­žu u is­po­ru­ci obro­ka mi­gran­ti­ma. Po­sle to­ga do­šli smo na ide­ju da or­ga­ni­zu­je­mo jed­nu fud­bal­sku utak­mi­cu sa osnov­ci­ma, a sve u ci­lju da mi­gran­te pri­bli­ži­mo lo­kal­nom sta­nov­ni­štvu, pa ta­ko i mla­đoj po­pu­la­ci­ji – is­ta­kao je is­pred Ko­me­sa­ri­ja­ta za iz­be­gli­ce Sa­va Ra­kić.
A sa­ma ide­ja po­te­kla je od pro­svet­nih rad­ni­ka Osnov­ne ško­le „Bran­ko Ra­di­če­vić“.
– Ka­da smo na ča­su ode­ljen­skog sta­re­ši­ne pred­la­ga­li ne­ke ak­tiv­no­sti za Deč­ju ne­de­lje ka­ko bi na ne­ki na­čin obo­ga­ti­li sa­dr­žaj, spon­ta­no smo kroz di­sku­si­ju do­šli na ide­ju da or­ga­ni­zu­je­mo ovu utak­mi­cu. Že­le­la bih da po­hva­lim na­šu de­cu što ima­ju to­li­ku ši­ri­nu uma i to­li­ko sr­ce i do­bru vo­lju da uče­stvu­ju u ovom sport­skom nad­me­ta­nju – iz­ja­vi­la je pe­da­go­gi­ca u OŠ „Bran­ko Ra­di­če­vić“ Je­le­na Živ­ko­vić.
Sport­sko dru­že­nje mi­gra­na­ta sa de­com osnov­ne ško­le po­dr­žao je i Cr­ve­ni krst Šid.
– Ovo je za­i­sta jed­no le­po dru­že­nje u Deč­joj ne­de­lje ka­da re­a­li­zu­je­mo ak­tiv­no­sti i sa na­šom de­com od šest go­di­na do sred­njo­škol­skog uz­ra­sta, kao i sa de­com ko­ja se na­la­ze u pri­hvat­nim cen­tri­ma u šid­skoj op­šti­ni – is­ta­kla je se­kre­tar­ka Cr­ve­nog kr­sta Šid Du­ši­ca Po­le­tan.
Po­red ovog sport­skog do­ga­đa­ja u okvi­ru obe­le­ža­va­nja Deč­je ne­de­lje, u Ši­du je na fud­bal­skom te­re­nu „Jed­no­ta“ odr­ža­na i Tr­ka za sreć­ni­je de­tinj­stvo na ko­joj su po pr­vi put uče­stvo­va­la i de­ca mi­gran­ti iz pri­hvat­nog cen­tra u Ši­du.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.