13.10.2016.
Društvo

Potpredsednica SNS Marija Obradović

Sta­ra Pa­zo­va pri­mer osta­lim op­šti­na­ma

Pot­pred­sed­ni­ca Srp­ske na­pred­ne stran­ke Ma­ri­ja Ob­ra­do­vić, po­se­ti­la je u pe­tak, 7. ok­to­bra, Op­štin­ski od­bor SNS-a u Sta­roj Pa­zo­vi, za­jed­no sa Da­mi­rom Zo­be­ni­com, pot­pred­sed­ni­kom iz­vr­šnog od­bo­ra SNS-a. Ovom pri­li­kom, go­sti­ma iz vr­ha stran­ke, kroz pre­zen­ta­ci­ju je pri­ka­za­no ka­kvo je bi­lo za­te­če­no sta­nje na­kon po­be­de na iz­bo­ri­ma 2012. go­di­ne, za­tim kroz šta je sve pro­šao, šta je ura­dio i ka­kav je de­ta­ljan plan bu­du­ćih ak­tiv­no­sti i pro­je­ka­ta ko­je za po­tre­be svih gra­đa­na spro­vo­di Op­štin­ski od­bor SNS Sta­ra Pa­zo­va.

Pot­pred­sed­ni­ci SNS-a obi­la­ze sve op­štin­ske i grad­ske od­bo­re stran­ke, a Ma­ri­ja Ob­ra­do­vić pa­žlji­vo će ana­li­zi­ra­ti rad i re­zul­ta­te ra­da ukup­no 45 od­bo­ra u Voj­vo­di­ni, me­đu ko­ji­ma i OO Sta­ra Pa­zo­va. Is­ti­če da je za sa­da uti­sak sa te­re­na iz­u­zet­no po­zi­ti­van, i to ne sa­mo na stra­nač­koj in­fra­struk­tu­ri, već na ozbilj­no­sti i po­sve­će­no­sti lju­di ko­ji vo­de od­bo­re. O čel­nim lju­di­ma ko­ji vo­de Op­štin­ski od­bor SNS Sta­ra Pa­zo­va ima­la je sa­mo re­či hva­le i is­ta­kla da ovaj Op­štin­ski od­bor mo­že da po­slu­ži kao pri­mer dru­gi­ma.
Pot­pred­sed­nik iz­vr­šnog od­bo­ra SNS-a Da­mir Zo­be­ni­ca, ko­ji je ta­ko­đe za­du­žen za bri­gu o funk­ci­o­ni­sa­nju od­bo­ra u Voj­vo­di­ni, is­ti­če da če­sto OO SNS Sta­ra Pa­zo­va uzi­ma kao je­dan od od­bo­ra na ko­je bi dru­gi tre­ba­li da se ugle­da­ju i da je oba­ve­za svih od­bo­ra da do­no­se naj­bo­lje re­zul­ta­te za bo­lji ži­vot gra­đa­na kao i da ve­li­ko po­ve­re­nje ima­ju u pred­sed­ni­ka sta­ro­pa­zo­vač­kog od­bo­ra Đor­đa Ra­di­no­vi­ća.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.