06.10.2016.
Društvo

Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici

Gra­đa­ni ve­ru­ju po­li­ci­ji

Na­čel­nik Po­li­cij­ske upra­ve Srem­ska Mi­tro­vi­ca vi­ši po­li­cij­ski sa­vet­nik Đu­ra Man­dić je sa svo­jim sa­rad­ni­ci­ma po­sled­njeg sep­tem­bar­skog da­na pred­sta­vio re­zul­ta­te ra­da Po­li­cij­ske upra­ve za pr­vih osam me­se­ci ove go­di­ne.
Ka­ko is­ti­če pr­vi čo­vek srem­ske po­li­ci­je nji­ho­va te­žnja je da se po­li­ci­ja što vi­še pri­bli­ži gra­đa­ni­ma, da po­sta­ne što tran­spa­rent­ni­ja, ka­ko bi se gra­đa­ni bla­go­vre­me­no oba­ve­sti­li o sve­mu ono­me što po­li­ci­ja ra­di, pre sve­ga ra­di nji­ho­ve bez­bed­no­sti.
– Sta­nje bez­bed­no­sti na pod­ruč­ju Sre­ma mo­že­mo oce­ni­ti kao vr­lo za­do­vo­lja­va­ju­će. Ka­da to ka­žem, pre sve­ga mi­slim da je oču­va­nje sta­nja jav­ne bez­bed­no­sti u pro­te­klom pe­ri­o­du, či­ta­ve 2016. go­di­ne bi­lo u vr­lo slo­že­nim, go­to­vo van­red­nim okol­no­sti­ma, pre sve­ga ima­ju­ći u vi­du či­nje­ni­ce ko­je su u zna­čaj­noj me­ri op­te­re­ći­va­le rad Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va u ce­li­ni, a pre svih Po­li­cij­sku upra­vu u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. Po­seb­no je va­žno na­po­me­nu­ti da re­zul­ta­ti ra­da ko­ji su ostva­re­ni u to­ku osam me­se­ci ove go­di­ne osli­ka­va­ju se kao ne­pre­ki­dan kon­ti­nu­i­tet u smi­slu da se po­ve­ća­va­ju ak­tiv­no­sti po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka, a sma­nju­je se broj bez­bed­no­sno zna­čaj­nih po­ja­va i do­ga­đa­ja. Taj kon­ti­nu­i­tet ni­je pro­iz­vod ne­ke slu­čaj­no­sti ili sre­će, već je pro­iz­vod jed­nog plan­skog, or­ga­ni­zo­va­nog, vr­lo na­por­nog ra­da svih pri­pad­ni­ka MUP-a. Broj­ke po­tvr­đu­ju mo­je na­vo­de, ima­ju­ći u vi­du či­nje­ni­cu da je sa 2.458 kri­vič­nih de­la iz­vr­še­nih u pro­šloj go­di­ni, ove go­di­ne taj broj sma­njen za 421 de­lo i iz­no­si 2.037 kri­vič­nih de­la, od ko­jih uglav­nom pre­o­vla­da­va­ju kri­vič­na de­la imo­vin­skog ka­rak­te­ra. Pro­ce­nat ra­sve­tlja­va­nja kri­vič­nih de­la i efi­ka­snost u ra­du po­li­ci­je je zna­čaj­no po­pra­vljen za ne­kih 12,84 od­sto, što sva­ka­ko uli­va jed­nu si­gur­nost i po­ve­re­nje gra­đa­na u rad po­li­ci­je – na­vo­di Man­dić.
On je iz­ra­zio za­do­volj­stvo zbog či­nje­ni­ce da je u zna­čaj­noj me­ri sma­njen broj pre­kr­ša­ja iz obla­sti jav­nog re­da i mi­ra i da on iz go­di­ne u go­di­nu kon­ti­nu­i­ra­no opa­da.
– Mi­slim da smo pre­ven­tiv­nim ak­tiv­no­sti­ma, pre sve­ga po­li­ci­je op­šte nad­le­žno­sti, us­pe­li da ostva­ri­mo je­dan od pri­o­ri­tet­nih za­da­ta­ka ko­ji smo po­sta­vi­li se­bi, a to je po­bolj­ša­nje am­bi­jen­ta i sta­nja bez­bed­no­sti u či­ta­vom Sre­mu – na­gla­ša­va na­čel­nik Đu­ra Man­dić.
To­kom go­di­ne pri­pad­ni­ci Po­li­cij­ske upra­ve su re­a­li­zo­va­li ne­ko­li­ko zna­čaj­nih kam­pa­nja iz obla­sti bez­bed­no­sti sa­o­bra­ća­ja, sa ci­ljem da se pre sve­ga za­šti­te naj­mla­đi uče­sni­ci u sa­o­braćaju. Ta­ko da u bli­zi­ni ško­la ni­jed­no de­te uče­snik u sa­o­bra­ća­ju ni­je po­vre­đe­no.
– Svi ovi re­zul­ta­ti ni­su do­šli sa­mi od se­be, oni su pre sve­ga pro­iz­vod jed­nog ozbilj­nog i od­go­vor­nog ra­da, pu­nog lič­nog en­tu­zi­ja­zma i že­lje za do­ka­zi­va­njem. Je­dan čo­vek ne mo­že da ura­di sve, ali sa ti­mom po­sve­će­nih lju­di ima­mo zna­čaj­no pra­vo i raz­log da se na­da­mo da ostva­re­ni re­zul­ta­ti mo­gu bi­ti po­tvr­đe­ni i oprav­da­ni – ka­že na­čel­nik Po­li­cij­ske upra­ve Srem­ska Mi­tro­vi­ca Đu­ra Man­dić i is­ti­če do­bru sa­rad­nju sa me­di­ji­ma.
– Na­kon va­ših ini­ci­ja­ti­va i in­te­re­so­va­nja ve­za­no za gu­žve pri­li­kom iz­ra­de lič­nih iden­ti­fi­ka­ci­o­nih do­ku­me­na­ta pred­u­ze­li smo me­re da se če­ka­nja i re­do­vi u Po­li­cij­skoj upra­vi zna­čaj­no sma­nje, što sa­mo go­vo­ri da ta in­ter­ak­ci­ja iz­me­đu sred­sta­va jav­nog in­for­mi­sa­nja, nji­ho­vo in­te­re­so­va­nje i na­še an­ga­žo­va­nje u tom po­lju ni­je osta­lo bez od­go­vo­ra – za­klju­ču­je Man­dić.
Po­li­cij­ska upra­va Srem­ska Mi­tro­vi­ca po ve­li­či­ni spa­da u pr­vih šest PU u Sr­bi­ji, ra­ču­na­ju­ći broj bez­bed­no­snih do­ga­đa­ja, de­mo­graf­ski fak­tor, kao i spe­ci­fi­čan ge­o­graf­ski po­lo­žaj.
O obla­sti kri­mi­na­li­te­ta go­vo­rio je na­čel­nik Ode­lje­nja kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je, po­li­cij­ski sa­vet­nik Zo­ran Obre­no­vić, ko­ji je is­ta­kao da su pro­jek­to­va­ni za­da­ci za ovu go­di­nu bi­li da se po­dig­ne broj ot­kri­ve­nih kri­vič­nih de­la iz obla­sti pri­vred­nog kri­mi­na­li­te­ta, da se po­ve­ća broj ot­kri­ve­nih kri­vič­nih de­la sa tam­nom broj­kom, pre sve­ga se to od­no­si na kri­vič­na de­la iz obla­sti nar­ko­ti­ka, ile­gal­nog po­se­do­va­nja oruž­ja, fal­si­fi­ka­ta i slič­no, da se po­dig­ne efi­ka­snost u ra­sve­tlja­va­nju kri­vič­nih de­la sa ne­po­zna­tim iz­vr­ši­o­cem i da se sma­nji broj kri­vič­nih de­la sa ne­po­zna­tim iz­vr­ši­o­cem.
– U pr­vih osam me­se­ci 2016. go­di­ne, re­gi­stro­va­no je 2.037 kri­vič­nih de­la, ma­nje za 17,13 od­sto ne­go u istom pe­ri­o­du 2015, ka­da je re­gi­stro­va­no 2.458 kri­vič­nih de­la. Re­gi­stro­va­no je 1.814 kri­vič­nih de­la op­šteg kri­mi­na­li­te­ta, ma­nje za 19,81 od­sto ne­go u istom pe­ri­o­du 2015. ka­da je re­gi­stro­va­no 2.262 kri­vič­nih de­la. Broj kri­vič­nih de­la sa ne­po­zna­tim iz­vr­ši­o­cem ma­nji je za 29,67 od­sto, ne­go u istom pe­ri­o­du 2015. go­di­ne – na­vo­di Obre­no­vić.
Ka­ko se mo­glo ču­ti, po­ve­ćan je pro­ce­nat ra­sve­tlja­va­nja kri­vič­nih de­la. Ot­kri­ve­no je 188 kri­vič­nih de­la pri­vred­nog kri­mi­na­li­te­ta, za 14,63 od­sto vi­še ne­go u istom pe­ri­o­du 2015. Pod­ne­to je 145 kri­vič­nih pri­ja­va pro­tiv 157 iz­vr­ši­la­ca. U istom pe­ri­o­du 2015. pod­ne­to je 111 kri­vič­nih pri­ja­va pro­tiv 128 iz­vr­ši­la­ca. Ono što is­ti­ču iz PU Srem­ska Mi­tro­vi­ca, u pr­vih osam me­se­ci 2016. go­di­ne, ne­ma po­ra­sta te­ških kri­vič­nih de­la sa ele­men­ti­ma na­si­lja. Ni­je re­gi­stro­va­no ni­jed­no kri­vič­no de­lo si­lo­va­nja.
– U od­no­su na pr­vih osam me­se­ci 2015. go­di­ne, sma­njen je broj kra­đa za 42,43 od­sto, te­ških kra­đa za 27,62 od­sto i raz­boj­ni­šta­va za 48 od­sto. Ta­ko­đe je sma­njen i broj iz­nu­da i neo­vla­šće­nog ko­ri­šće­nja tu­đeg vo­zi­la. U pr­vih osam me­se­ci 2016. go­di­ne ot­kri­ve­na su 54 kri­vič­na de­la ne­do­zvo­lje­na pro­iz­vod­nja, dr­ža­nje, no­še­nje i pro­met oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja, dok je u istom pe­ri­o­du 2015. ot­kri­ve­no 50 tih kri­vič­nih de­la. U pr­vih osam me­se­ci 2016. go­di­ne, ma­lo­let­ni­ci su iz­vr­ši­li 130 kri­vič­nih de­la, ma­nje za 16,12 od­sto ne­go 2015. ka­da su iz­vr­ši­li 155 kri­vič­nih de­la. Re­gi­stro­va­no je 136 kri­vič­nih de­la na­si­lja u po­ro­di­ci – iz­neo je na­čel­nik Ode­lje­nja kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je Zo­ran Obre­no­vić.
Što se za­ple­ne dro­ge ti­če, u pr­vih osam me­se­ci 2016. go­di­ne, na pod­ruč­ju Po­li­cij­ske upra­ve u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci re­a­li­zo­va­ne su 82 za­ple­ne opoj­nih dro­ga i ot­kri­ve­na 93 kri­vič­na de­la u ve­zi sa dro­gom. Za­ple­nje­no je 85.100 gra­ma i 1.603 ko­ma­da opoj­ne dro­ge, naj­vi­še ma­ri­hu­a­ne – 81.333 gra­ma, 2996,49 gra­ma he­ro­i­na i 269,53 gra­ma ha­ši­ša. Ot­kri­ve­ne su če­ti­ri la­bo­ra­to­ri­je sa opre­mom za uz­ga­ja­nje.
Re­a­li­zo­va­no je 67 za­ple­na du­va­na i ci­ga­re­ta. Od­u­ze­to je 1.015 ki­lo­gra­ma re­za­nog du­va­na, 19.489 ki­lo­gra­ma du­va­na u li­stu i 28.891 boks ci­ga­re­ta bez ak­ci­znih mar­ki­ca. Ra­di po­re­đe­nja MUP Sr­bi­je je za osam me­se­ci za­ple­nio 120.000 bok­so­va ci­ga­re­ta, što zna­či da je sva­ki če­tvr­ti boks ci­ga­re­ta za­ple­njen na pod­ruč­ju PU Srem­ska Mi­tro­vi­ca, a po­sto­ji 27 po­li­cij­skih upra­va na te­ri­to­ri­ji Sr­bi­je. Ukup­na vred­nost za­ple­nje­nog du­va­na i ci­ga­re­ta iz­no­si 71.151.235 di­na­ra. Ta­ko­đe je za­ple­nje­no 2.550 li­ta­ra kri­jum­ča­re­ne naf­te u vred­no­sti 340.000 di­na­ra.
Na­čel­nik Ode­lje­nja po­li­ci­je, po­li­cij­ski sa­vet­nik Dra­gan Sto­ja­nac na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re je is­ta­kao da je broj re­gi­stro­va­nih pre­kr­ša­ja u obla­sti jav­nog re­da i mi­ra sma­njen za 17,55 od­sto. U to­ku ove go­di­ne re­gi­stro­van je 601 pre­kr­šaj pro­tiv jav­nog re­da i mi­ra, a pro­šle go­di­ne 729.
– Po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci po­li­ci­je op­šte nad­le­žno­sti su obez­be­di­li je 1.511 jav­nih sku­po­va odr­ža­nih na otvo­re­nom i za­tvo­re­nom pro­sto­ru, ko­ji­ma je pri­su­stvo­va­lo 407.844 gra­đa­na, i 1.164 sport­ske pri­red­be na ko­ji­ma ni­je bi­lo na­ru­ša­va­nja jav­nog re­da i mi­ra u ve­ćem obi­mu ko­je bi uz­ne­mi­ri­le jav­nost. Spro­ve­de­no je 97 ra­ci­ja u ugo­sti­telj­skim objek­ti­ma, a zbog pre­kr­ša­ja pro­tiv jav­nog re­da i mi­ra za­dr­ža­no je 46 li­ca – ka­že na­čel­nik Dra­gan Sto­ja­nac.
Pri­pad­ni­ci po­li­ci­je op­šte nad­le­žno­sti su od sep­tem­bra 2015. go­di­ne pa sve do da­nas an­ga­žo­va­ni i u prat­nji mi­gra­na­ta i us­po­sta­vlja­nju po­volj­nog sta­nja jav­ne bez­bed­no­sti za gra­đa­ne ko­ji ži­ve na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Šid.
Što se bez­bed­no­sti sa­o­bra­ća­ja ti­če, na te­ri­to­ri­ji PU Srem­ska Mi­tro­vi­ca u pr­vih osam me­se­ci 2016. go­di­ne re­gi­stro­va­no je 775 sa­o­bra­ćaj­nih ne­zgo­da u ko­ji­ma je po­gi­nu­lo 27 oso­ba, po­vre­đe­no 528 oso­ba. Ot­kri­ve­no je 26.159 sa­o­bra­ćaj­nih pre­kr­ša­ja.
B. Se­la­ko­vić
Fo­to: U. Ri­sti­vo­je­vić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.