06.10.2016.
Intervju

Goran Kostić, načelnik policijske stanice u Inđiji

Inđija bezbedan grad

Go­ran Ko­stić, na­čel­nik Po­li­cij­ske sta­ni­ce u In­đi­ji na tu funk­ci­ju po­sta­vljen je u fe­bru­a­ru 2016. go­di­ne. Skro­man po­li­ca­jac ko­ji je uveo red, rad i di­sci­pli­nu. Iza nje­ga je niz re­zul­ta­ta u slu­žbi za ko­je je vi­še­stru­ko na­gra­đi­van i od Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va, ali i od svo­jih ko­le­ga. Ko­stić je i je­dan od kan­di­da­ta za ovo­go­di­šnju Ok­to­bar­sku na­gra­du ko­ju do­de­lju­je Op­šti­na In­đi­ja, kao naj­vi­še pri­zna­nje. Na­čel­nik Po­li­cij­ske sta­ni­ce pred­lo­žen je za po­me­nu­tu na­gra­du, pre sve­ga, zbog iz­u­zet­nih re­zul­ta­ta u ra­du ko­je je ostva­rio to­kom pret­hod­nih osam me­se­ci. Da­nas In­đi­ja mo­že da je po­hva­li po­volj­nim sta­njem bez­bed­no­sti, če­mu u pri­log go­vo­re i zva­nič­ni sta­ti­stič­ki po­da­ci.
– U obla­sti kri­mi­na­li­te­ta u pr­vih osam me­se­ci ove go­di­ne re­gi­stro­va­li smo 291 kri­vič­no de­lo, što je za raz­li­ku od pro­šle go­di­ne, ka­da je bi­lo re­gi­stro­va­no 418, sma­nje­nje za 127 kri­vič­nih de­la, od­no­sno 30,8 od­sto. U po­gle­du pri­vred­nog kri­mi­na­li­te­ta u pr­vih osam me­se­ci ove go­di­ne ot­kri­ve­no je 27 kri­vič­nih de­la. Ka­da je u pi­ta­nju op­šti kri­mi­na­li­tet, u pr­vih osam me­se­ci ove go­di­ne, be­le­ži­mo sma­nje­nje u od­no­su na pro­te­klu go­di­nu za 35,6 od­sto. Sma­njen je broj kri­vič­nih de­la sa ne­po­zna­tim iz­vr­ši­o­cem, što je po­da­tak ko­ji bih po­seb­no is­ta­kao ka­da go­vo­ri­mo o uspe­šnom ra­du Po­li­cij­ske sta­ni­ce u In­đi­ji. U to­ku ove go­di­ne evi­den­ti­ra­no je 149 kri­vič­nih de­la, za raz­li­ku od pro­šle go­di­ne ka­da ih je bi­lo 321, što je sma­nje­nje za 172 kri­vič­na de­la, ko­ja su iz­vr­ši­li ne­po­zna­ti po­či­ni­o­ci, što je po­ka­za­telj da ima re­zul­ta­ta u toj obla­sti – ka­že Ko­stić i do­da­je:
– Ono što bih još iz­neo je da je pro­ce­nat ra­sve­tlja­va­nja kri­vič­nih de­la ko­ja su iz­vr­še­na od stra­ne ne­po­zna­tih po­či­ni­la­ca u od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu znat­no po­ve­ćan tj. sko­ro du­plo. U obla­sti su­zbi­ja­nja kri­mi­na­li­te­ta bit­no je is­ta­ći da za pr­vih osam me­se­ci na pod­ruč­ju op­šti­ne In­đi­ja ni­je bi­lo te­žih kri­vič­nih de­la sa ele­men­ti­ma na­si­lja i kri­vič­nih de­la po­put ubi­sta­va, si­lo­va­nja, raz­boj­ni­šta­va sa te­žim po­sle­di­ca­ma kao i kri­vič­nih de­la ko­ji bi uz­ne­mi­ri­li gra­đa­ne In­đi­je.
U pr­vih osam me­se­ci te­ku­će go­di­ne sma­njen je i broj kri­vič­nih de­la kra­đa za 60 od­sto, kri­vič­nih de­la te­ška kra­đa ta­ko­đe za 60 od­sto, u od­no­su na isti pe­ri­od 2015. go­di­ne. Broj raz­boj­ni­šta­va je ma­nji za 50 od­sto, a sa­ma uspe­šnost ra­sve­tlja­va­nja tih kri­vič­nih de­la je oko 70 od­sto. U od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu ot­kri­ve­no je za 50 od­sto vi­še kri­vič­nih de­la nar­ko­ma­ni­je i u ve­zi sa dro­gom. Ka­ko ka­že na­čel­nik PS, iz­vr­še­ne su zna­čaj­ne za­ple­ne na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne In­đi­ja, čak je ot­kri­ve­na i jed­na la­bo­ra­to­ri­ja.
– U na­red­na tri me­se­ca oče­ku­je­mo još bo­lje re­zul­ta­te u ot­kri­va­nju kri­vič­nih de­la u ve­zi sa dro­gom, kao i na ot­kri­va­nju nji­ho­vih iz­vr­ši­la­ca. Ka­da je u pi­ta­nju bez­bed­nost sa­o­bra­ća­ja, re­zul­ta­ti u pr­vih osam me­se­ci ove go­di­ne su na istom ni­vou kao pret­hod­ne go­di­ne, ali smo jed­na od ret­kih op­šti­na ko­je ni­su ima­le ne­zgo­de sa smrt­nim is­ho­dom. 3.854 pre­kr­ša­ja je ot­kri­ve­no u obla­sti bez­bed­no­sti u sa­o­bra­ća­ju, što je za 29 od­sto vi­še u od­no­su na isti pe­ri­od pro­šle go­di­ne – ka­že na­čel­nik Po­li­cij­ske sta­ni­ce u In­đi­ji Go­ran Ko­stić.
Za raz­li­ku od svo­jih pret­hod­ni­ka, Ko­stić je ostva­rio iz­u­zet­nu sa­rad­nju sa pred­stav­ni­ci­ma Op­šti­ne In­đi­ja. To po­tvr­đu­je i po­da­tak da su u to­ku raz­go­vo­ri o pre­va­zi­la­že­nju pro­ble­ma ko­ji se ti­če ne­do­stat­ka pro­sto­ra u ko­jem će se ubu­du­će kva­li­tet­ni­je vr­ši­ti uprav­ni po­slo­vi ko­je ostva­ru­ju gra­đa­ni in­đij­ske op­šti­ne, kao što su iz­da­va­nje pa­so­ša, lič­nih kar­ti i slič­no.
– U do­go­vo­ru sa pred­stav­ni­ci­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve pla­ni­ra­mo iz­grad­nju no­ve šal­ter sa­le ka­ko bi na taj na­čin svim gra­đa­ni­ma op­šti­ne In­đi­ja omo­gu­ći­li još kva­li­tet­ni­je ostva­ri­va­nje nji­ho­vih pra­va – ka­že Ko­stić.
Na­čel­nik Po­li­cij­ske sta­ni­ce u In­đi­ji is­ti­če da se nje­gov re­cept za uspeh kri­je u kva­li­tet­nom, pre­ven­tiv­nom ra­du – spre­ča­va­nju i re­ša­va­nju pro­ble­ma, kao i u ra­du na ra­sve­tlja­va­nju kri­vič­nih de­la, po­seb­no iz ka­te­go­ri­je te­ških kri­vič­nih de­la.
Osim što je pred­lo­žen za ovo­go­di­šnju Ok­to­bar­sku na­gra­du, na­čel­nik Po­li­cij­ske sta­ni­ce u In­đi­ji vi­še­stru­ko je na­gra­đi­van kao stu­dent i po­li­ca­jac od stra­ne Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va RS ali, ka­ko ka­že, naj­dra­ža mu je pla­ke­ta ko­ju su mu do­de­li­le ko­le­ge iz PS u Sta­roj Pa­zo­vi, gde je ra­dio du­gi niz go­di­na.
M. Đ.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.