Društvo

U kukujevcima otvorena Školica života

No­vi pro­stor za 50 ma­li­ša­na

No­vak Đo­ko­vić fon­da­ci­ja je u se­lu Ku­ku­jev­ci adap­ti­ra­la i opre­mi­la osmu Ško­li­cu ži­vo­ta, u ko­joj će pred­škol­ske pro­gra­me po­ha­đa­ti oko 50 ma­li­ša iz ovog me­sta.
Ra­do­vi na adap­ta­ci­ji po­če­li su sre­di­nom apri­la, a u ob­no­vu i opre­ma­nje je ulo­že­no oko 40.000 evra (5.378.509,63 di­na­ra). Ura­đe­ne su dve uči­o­ni­ce ve­li­či­ne oko 100 me­ta­ra kva­drat­nih, a deo je ulo­žen u ku­po­vi­nu od­go­va­ra­ju­ćeg na­me­šta­ja, di­dak­tič­kog ma­te­ri­ja­la i knji­ga, ka­ko bi de­ca mo­gla da uži­va­ju u sva­ko­dnev­nom bo­rav­ku.
Je­le­na Đo­ko­vić, na­ci­o­nal­na di­rek­tor­ka No­vak Đo­ko­vić fon­da­ci­je pro­šlog če­tvrt­ka, 29. sep­tem­bra sve­ča­no je otvo­ri­la no­vu Ško­li­cu ži­vo­ta, a de­cu u vr­ti­ću ob­ra­do­va­la je no­vim igrač­ka­ma.
– Po­seb­no me ra­du­je što je pred­škol­ske pro­sto­ri­je do­bi­lo me­sto ko­je je pu­no de­ce i u ko­me mla­di ro­di­te­lji od­lu­ču­ju da ži­ve na se­lu. De­mo­graf­ski po­da­ci uka­zu­ju da će i sle­de­će go­di­ne ve­li­ki broj ma­li­ša­na kre­nu­ti u naš vr­tić, i da će ovaj trend sa­mo ra­sti iz go­di­ne u go­di­nu. To je do­kaz da je Fon­da­ci­je i ovo­ga pu­ta pa­žlji­vo oda­bra­la me­sto ko­jem je Ško­li­ca ži­vo­ta naj­po­treb­ni­ja. Ko­ri­stim ovu pri­li­ku da se za­hva­li­mo pred­stav­ni­ci­ma Op­šti­ne i pred­škol­ske usta­no­ve što su nam pru­ži­li mak­si­mal­nu po­dr­šku i omo­gu­ći­li da ulep­ša­mo de­tinj­stvo ve­li­kom bro­ju ma­li­ša­na – re­kla je Je­le­na Đo­ko­vić.
Pred­sed­nik Op­šti­ne Šid Pre­drag Vu­ko­vić se za­hva­lio Fon­da­ci­ji No­vak Đo­ko­vić na vred­nom i zna­čaj­nom po­klo­nu za naj­mla­đe su­gra­đa­ne.
– Za­hval­ni smo pr­ven­stve­no što je Fon­da­ci­ja pre­po­zna­la po­tre­bu na­še op­šti­ne za uklju­či­va­njem što ve­ćeg bro­ja de­ce mla­đeg uz­ra­sta u si­stem pred­škol­skog vas­pi­ta­nja i obra­zo­va­nja, što je u na­ma pre­po­zna­la svog part­ne­ra, te što su sku­pa sa na­šom pred­škol­skom usta­no­vom, me­snom za­jed­ni­com, ško­lom ali i na­ma u lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi ulo­ži­li ogrom­nu vo­lju, ener­gi­ju, sred­stva i vre­me ka­ko bi naj­mla­đi­ma pru­ži­li uslo­ve za bo­lje, si­gur­ni­je i kva­li­tet­ni­je de­tinj­stvo. Sred­stva ko­ja je fon­da­ci­ja iz­dvo­ji­la ka­ko bi opre­mi­la pro­stor vr­ti­ća u Ku­ku­jev­ci­ma su sve sa­mo ne za­ne­mar­lji­va, po­seb­no ako se ima u vi­du da su na­ša de­ca sa­da do­bi­la pri­li­ku da bo­ra­ve u vr­ti­ću či­ji je pro­stor jed­na­ko kva­li­te­tan i pod­sti­ca­jan kao i vr­ti­ći u ve­li­kim grad­skim cen­tri­ma – re­kao je pred­sed­nik šid­ske op­šti­ne Pre­drag Vu­ko­vić.
Di­rek­tor­ka Pred­škol­ske usta­no­ve „Je­li­ca Sta­ni­vu­ko­vić Ši­lja“ Ja­smin­ka Var­ga is­ta­kla je da je No­vak Đo­ko­vić fon­da­ci­ja omo­gu­ći­la da se što ve­ći broj mla­đe de­ce uklju­či u vr­tić u Ku­ku­jev­ci­ma.
– Pro­jek­tom Ško­li­ce ži­vo­ta do­bi­la je ce­la na­ša op­šti­na, gde su po­red vas­pi­ta­ča na­še usta­no­ve, uklju­če­ne i osnov­ne ško­le, ka­ko de­ca ta­ko i uči­te­lji. Fi­nan­si­ra­nje ova­kvih pro­je­ka­ta od ve­li­kog je zna­ča­ja za sve nas ko­ji ra­di­mo u pro­sve­ti, ali i za ro­di­te­lje ma­li­ša­na – is­ta­kla je Var­ga.
U sa­rad­nji sa Cen­trom za in­ter­ak­tiv­nu pe­da­go­gi­ju, ko­ji je im­ple­men­ta­ci­o­ni part­ner na pro­jek­tu „Ško­li­ce ži­vo­ta – za­jed­no za de­tinj­stvo“, za vas­pi­ta­če i uči­te­lje u op­šti­ni Šid obez­be­đe­no je odr­ža­va­nje če­ti­ri akre­di­to­va­ne obu­ke. Na pr­voj obu­ci do sa­da je uče­stvo­va­lo 35 uči­te­lja i vas­pi­ta­ča.
Po­red Ško­li­ce u Ku­ku­jev­ci­ma, Fon­da­ci­ja je otvo­ri­la i objek­te u Lji­gu, Ra­škoj, Kni­ću, Me­ro­ši­ni, Kra­lje­vu, Vla­di­či­nom Ha­nu i Lu­ča­ni­ma, a usko­ro se oče­ku­je i de­ve­ta u Ja­lo­vi­ku.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.