Aktuelno

Pećinčani zabrinuti za zdravlje

„Še­će­ra­na tru­je na­šu de­cu!“

Gra­đa­ni Pe­ći­na­ca i Si­ba­ča pot­pi­sa­li su pe­ti­ci­ju ko­jom uka­zu­ju na pro­blem za­ga­đe­nja va­zdu­ha zbog obli­žnje Fa­bri­ke še­će­ra „Do­nji Srem“, kao i pre­to­va­re­nih ka­mi­o­na ko­ji pre­vo­ze še­ćer­nu re­pu, pro­la­ze po­red ško­le u Pe­ćin­ci­ma i ugro­ža­va­ju bez­bed­nost svih uče­sni­ka u sa­o­bra­ća­ju, a po­seb­no de­ce. Ova gru­pa gra­đa­na iz­ne­la je svo­je ne­za­do­volj­stvo tra­že­ći od nad­le­žnih u Še­će­ra­ni re­še­nje ovog, ka­ko ka­žu, du­go­go­di­šnjeg pro­ble­ma. Pot­pi­sni­ci pe­ti­ci­je, 250 me­šta­na iz po­me­nu­tih na­se­lje­nih me­sta, na­vo­de da pe­ći­nač­ka Še­će­ra­na kao po­gon­sko go­ri­vo ko­ri­sti ugalj, iako mo­že da se pri­klju­či na ga­snu sta­ni­cu ko­ja je sa­mo ne­ko­li­ko sto­ti­na me­ta­ra uda­lje­na od fa­brič­kog kru­ga. Zbog lo­že­nja uglja, u pe­ri­o­du od sep­tem­bra do ja­nu­a­ra, ka­ko me­šta­ni tvr­de, okol­na me­sta su oba­vi­je­na gu­stim di­mom i ne­pri­jat­nim mi­ri­si­ma, te da se kod de­ce sve če­šće ja­vlja­ju zdrav­stve­ni pro­ble­mi di­saj­nih pu­te­va.
– Ni­je ovo da­nas po­če­lo, sva­ke go­di­ne ima­mo isti pro­blem. Pu­no pu­ta smo mi in­ter­ve­ni­sa­li, bi­la je čak blo­ka­da pu­te­va i sa­me Še­će­ra­ne. Ni­su u pi­ta­nju sa­mo Pe­ćin­ci, već i osta­la se­la, pro­blem je ce­le ove oko­li­ne. Naj­vi­še stra­da­ju Pe­ćin­ci, Bu­đa­nov­ci, Si­bač, ali i osta­la se­la, za­vi­si sve od ru­že ve­tro­va. Ovo ne­ma ni­ka­kve ve­ze sa po­li­ti­kom. Mi ni­smo re­gi­stro­va­ni, ni­smo po­li­tič­ka gru­pa, ni­je po­li­tič­ki atak ni na ko­ga. Na­ma ta Še­će­ra­na tre­ba. Mi se za­la­že­mo da Še­će­ra­na osta­ne ov­de. Ona je naš gi­gant i naš pr­ve­nac, ima pre­ko 100 za­po­sle­nih, ali ima loš uti­caj na zdra­vlje lju­di. Ima­mo po­ve­ća­nje ma­lig­nih bo­le­sti, do­sta lju­di ima pro­blem zbog štet­nih ga­so­va Še­će­ra­ne. Zna se da ko­ri­ste ugalj lig­nit kao ener­gent, to je naj­go­ri mo­gu­ći ugalj ko­ji da­je naj­vi­še štet­nih ma­te­ri­ja. Po­ku­ša­li smo da kon­tak­ti­ra­mo nad­le­žne, ali bez­u­spe­šno. Oče­ku­je­mo da nas po­dr­ži lo­kal­na sa­mo­u­pra­va. Mi sa­mo mo­že­mo da tra­ži­mo me­re­nje iz­duv­nih ga­so­va, oni dva pu­ta go­di­šnje vr­še me­re­nje, a se­zo­na je od sep­tem­bra do ja­nu­a­ra, na­ma su ti me­se­ci naj­go­ri – is­pri­čao je Si­ni­ša Vi­da­ko­vić, je­dan od ini­ci­ja­to­ra ove peticije.
Đor­đe Ko­ki­no­vić, pred­sed­nik Sa­ve­ta me­sne za­jed­ni­ce Pe­ćin­ci ka­že da Še­će­ra­na ne­ma ni­ka­kvu oba­ve­zu pre­ma lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi, ko­ja ju je, za­jed­no sa me­šta­ni­ma, iz­gra­di­la.
– Še­će­ra­nu je gra­di­la lo­kal­na sa­mo­u­pra­va sa me­šta­ni­ma, za­jed­nič­kim sna­ga­ma i sve je to pa­lo u vo­du. Pro­da­ta je za tep­si­ju ri­be. Ni­ko ni­je tra­žio od te še­će­ra­ne da ima ne­ku oba­ve­zu pre­ma op­šti­ni, da iz­dva­ja no­vac za pu­te­ve, in­fra­struk­tu­ru… Jedi­no što je pre 15 go­di­na Še­će­ra­na obez­be­di­la no­vac za as­fal­ti­ra­nje dve uli­ce. Tre­ba­lo bi da se za­jed­nič­kim sna­ga­ma sa lo­kal­nom sa­mo­u­pra­vom, na­pra­vi ne­ka obi­la­zni­ca, da se se­la spa­su od sva­ko­dnev­nog pro­la­ska ka­mi­o­na. Pre dve go­di­ne je bi­la pri­ča da se pra­vi obi­la­zni­ca pre­ko Po­pi­na­ca, da ka­mi­o­ni di­rekt­no idu za Še­će­ra­nu i da uop­šte ne ula­ze u se­lo, ali na to­me je osta­lo – is­ti­če Ko­ki­no­vić.
Oku­plje­ni gra­đa­ni is­ti­ču kako ni­su po­li­tič­ka gru­pa, ni­su pro­tiv Še­će­ra­ne, ni pro­tiv nje­nog vla­sni­ka, već sa­mo gru­pa gra­đa­na ko­ja se bri­ne za zdra­vlje i bez­bed­nost svo­je de­ce. Do­da­ju da im je po­treb­no da se sva­ko rad­no me­sto za­dr­ži, da se što vi­še lju­di za­po­šlja­va i da Še­će­ra­na bu­de efi­ka­sna.
– Bi­la je bor­ba da spro­ve­de­mo gas do Pe­ći­na­ca ali i do Še­će­ra­ne. To je ener­gent ko­ji je eko­lo­ški zdrav i ne na­no­si šte­tu, ta sta­ni­ca po­sto­ji, me­đu­tim, oni su po­če­li da ko­ri­ste kao ener­gent ugalj, naj­lo­ši­ju mo­gu­ću va­ri­jan­tu. Na­ma je cilj da ne­ko ko je za­du­žen za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne re­a­gu­je i da nam sma­nji iz­duv­ne ga­so­ve i pro­tok te­škog sa­o­bra­ća­ja – do­da­je Vi­da­ko­vić.
Pot­pi­sni­ca pe­ti­ci­je i me­štan­ka Pećinaca Živ­ka Lju­bo­je­vić is­ti­če da ova si­tu­a­ci­ja ne­po­volj­no uti­če na use­ve, ali da se naj­vi­še pla­ši za de­cu, jer nje­na ćer­ka ima pro­ble­me sa re­spi­ra­tor­nim or­ga­ni­ma.
– Ima­mo po­dr­šku lo­kal­ne vla­sti, oni su kon­tak­ti­ra­li in­spek­to­re da do­đu i da vi­de ko­li­ko šte­te na­no­si Še­će­ra­na. Mo­ja ćer­ka ima pro­blem sa di­sa­njem. I prinosi use­va su se sma­nji­li na po­la. Kad u fa­bri­ci do­đe do ne­ke ha­va­ri­je oni to is­pu­ste u nji­ve – ka­že Živ­ka, a Zlat­ko Jo­vi­čić do­da­je da je pro­te­klih go­di­na imao do­sta šte­te na svo­jim nji­va­ma, upra­vo zbog to­ga što se na­la­ze uz Še­će­ra­nu.
– Mo­ja par­ce­la nji­ve se gra­ni­či sa Še­će­ra­nom. Do­la­zi­lo je pro­te­klih go­di­na do pu­ca­nja ce­vi i iz­li­va­nja ot­pad­nog ma­te­ri­ja­la na na­še nji­ve – do­da­je Jo­vi­čić i ka­že da se zbog na­ne­se­ne šte­te ni­je ni­ko­me ni ža­lio, jer sma­tra da ne bi ni vre­de­lo.
Raj­ko Je­vić po­ru­ču­je da ni­je u pi­ta­nju sa­mo Še­će­ra­na, ne­go da se na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Pe­ćin­ci na­la­zi mno­go kom­pa­ni­je ko­je, ka­ko ka­že, zbog neo­d­go­vor­no­sti nad­le­žnih, uti­ču na zdra­vlje svih me­šta­na.
– Na na­šem pod­ruč­ju se na­la­zi si­ja­set kom­pa­ni­ja, jer smo mi u pret­hod­noj vla­sti do­ve­li pr­lja­ve teh­no­lo­gi­je u na­šu op­šti­nu, ni­je u pi­ta­nju sa­mo Še­će­ra­na. Zah­te­va­mo da se sta­ve fil­te­ri, za­šti­ta, da gra­đa­ni mo­gu da di­šu i udi­šu čist va­zduh. Še­će­ra­na je­ste glav­ni fak­tor za­ga­đe­nja ži­vot­ne sre­di­ne i mo­ra­mo se bo­ri­ti sva­ka­ko da nam se is­pu­ni to što tra­ži­mo. Ma­da bor­ba za bez­bed­nost gra­đa­na ov­de tra­je tri de­ce­ni­je. Si­gur­no je da će­mo se bo­ri­ti i va­nin­sti­tu­ci­jal­no – na­vo­di Je­vić i pod­vla­či da u ovo po­li­ti­ku ne me­ša­ju, ne­go sa­mo že­le da se ču­je nji­ho­va reč.
Sr­bo­ljub Ja­ko­vlje­vić, biv­ši rad­nik Še­će­ra­ne, na­vo­di da se po­red ovog pro­ble­ma su­sre­ću i sa pro­ble­mom pro­la­ska ka­mi­o­na ko­ji, ka­ko bi iz­be­gli na­plat­nu ra­mpu idu pre­ko se­la i ugro­ža­va­ju uče­sni­ke u sa­o­bra­ća­ju.
– Ima­mo pro­blem i sa pre­vo­zni­ci­ma re­pe, sa te­ret­nja­ci­ma ko­ji iz­be­ga­va­ju na­plat­nu ram­pu pa pro­la­ze po­red ško­le. Sva­ki dan u ško­lu ide 1.500 đa­ka, bri­ne­mo za nji­ho­vu bez­bed­nost. Do­sta je ov­de na­ro­da iz­gi­nu­lo, to nam je ve­li­ki pro­blem. Ugro­že­na je bez­bed­nost de­ce – za­bri­nut je Ja­ko­vlje­vić.
Go­di­na­ma se meštani ža­le na ovaj pro­blem i ka­ko ka­žu, ništa se ne menja. Sa ovim pro­ble­mom su­o­ča­va­ju se i me­šta­ni su­sed­nog se­la, Si­ba­ča.
– Mi po­red sve­ga to­ga još ima­mo pro­blem mulj­nih po­lja, ako se iz­li­ju, Si­bač je po­to­pljen. Za­mi­sli­te 100 hek­ta­ra mu­lja kad bi se iz­li­lo na jed­no se­lo ko­je ima 500 sta­nov­ni­ka. Pre ne­ko­li­ko go­di­na tri ži­vo­ta su iz­gu­blje­na, sve je uzrok bla­ta ko­je na­no­se ka­mi­o­ni – ka­že Đor­đe Smi­lja­nić, pred­sed­nik Sa­ve­ta me­sne za­jed­ni­ce Si­bač i po­ru­ču­je da ne­će od­u­sta­ti, pa ako se ne na­đe re­še­nje da je mo­gu­ća i blo­ka­da pu­ta.
Ka­ko oni ka­žu, oba­ve­šte­ni su i nad­le­žni or­ga­ni ka­ko bi im po­mo­gli, a uko­li­ko ne na­i­đu na raz­u­me­va­nje, pre­te blo­ki­ra­njem pu­te­va ka Še­će­ra­ni. Oče­ku­ju da će ne­ko re­a­go­va­ti i za sa­da, ka­ko tvr­de, ne­će pra­vi­ti ni­ka­kve ra­di­kal­ne po­te­ze.
Pi­ta­nja ve­za­na za pri­tu­žbe ovih gra­đa­na po­sla­li smo port­pa­rol slu­žbi Še­će­ra­ne, me­đu­tim do za­klju­če­nja ovog bro­ja, ni­smo do­bi­li od­go­vor.
Sanja Sta­ne­tić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.