06.10.2016.
Aktuelno

Sremska Mitrovica

Vla­di­mir Sa­na­der novi gradonačelnik

Ne­pu­na tri me­se­ca od ka­ko je iza­bran za gra­do­na­čel­ni­ka Srem­ske Mi­tro­vi­ce, Vla­di­mir Pet­ko­vić pret­pro­šlog po­ne­delj­ka, 26. sep­tem­bra pod­neo je ostav­ku na tu funk­ci­ju, po­što mu je Grad­ski od­bor Srp­ske na­pred­ne stran­ke u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci iz­gla­sao ne­po­ve­re­nje. Dva da­na ka­sni­je, na sed­ni­ci Skup­šti­ne Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca odr­ža­noj 28. sep­tem­bra za no­vog gra­do­na­čel­ni­ka, gla­so­vi­ma 49 od 57 pri­sut­nih od­bor­ni­ka iza­bran je Vla­di­mir Sa­na­der, di­plo­mi­ra­ni prav­nik iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce.
Obra­ća­ju­ći se pri­sut­ni­ma, sa­da već biv­ši gra­do­na­čel­nik Vla­di­mir Pet­ko­vić za skup­štin­skom go­vor­ni­com je iz­ja­vio:
– Da­na 25. sep­tem­bra 2016. go­di­ne Grad­ski od­bor Srp­ske na­pred­ne stran­ke Srem­ska Mi­tro­vi­ca iz­gla­sao mi je ne­po­ve­re­nje na me­stu gra­do­na­čel­ni­ka Srem­ske Mi­tro­vi­ce. Po­štu­ju­ći od­lu­ku stran­ke ko­ja me je pred­lo­ži­la na to me­sto, pre ne­pu­na tri me­se­ca, do­sto­jan­stve­no sam pod­neo ostav­ku da­na 26. sep­tem­bra. Kao gra­do­na­čel­nik ovog gra­da ni­sam imao do­volj­no vre­me­na da re­a­li­zu­jem ni naj­ma­nji deo onog što sam pla­ni­rao. Iz tog raz­lo­ga, ali sa­mo iz tog raz­lo­ga, ose­ćam se po­ma­lo raz­o­ča­ran, no do­bro, ži­vot ide da­lje i no­si no­ve iza­zo­ve, ko­jih se svi jed­nom mo­ra­mo pri­hva­ti­ti. Pre­stan­kom mog man­da­ta, pre­sta­je i moj po­li­tič­ki ži­vot, tu ulo­gu pre­pu­štam dru­gi­ma. Vi­še bih mo­gao da pri­čam o vre­me­nu mog na­čel­ni­ko­va­nja upra­vom, ali to da­nas ni­je te­ma, a ni­je ni pri­hva­tlji­vo, bar za me­ne, pri­ča­ti o sa­mom se­bi i o svom do­pri­no­su gra­du, opet tu pri­ču pre­pu­štam dru­gi­ma. Što se po­sla ti­če, ne osta­jem da ra­dim u upra­vi, iako imam rad­no me­sto, ni­ti idem na bi­lo ko­ju dru­gu funk­ci­ju ili rad­no me­sto u dru­gim ni­vo­i­ma po­kra­jin­ske ili re­pu­blič­ke vla­sti. Moj ži­vot ide u dru­gom prav­cu. Že­lim svi­ma da se za­hva­lim na do­sa­da­šnjem ra­du, kva­li­tet­nim pred­lo­zi­ma i su­ge­sti­ja­ma ko­ja sam do­bi­jao. Na­dam se da ni­sam bi­lo ko­ga uvre­dio, re­či­ma ili bi­lo ko­jim dru­gim ge­stom, ako je­sam, du­bo­ko se iz­vi­nja­vam. Va­ma i va­šim po­ro­di­ca­ma že­lim svu sre­ću u da­ljem ži­vo­tu i ra­du. Hva­la i sve naj­bo­lje – re­kao je Pet­ko­vić, ko­ji se pro­šle ne­de­lje pri­ja­vio na bi­ro za zapošljavanje.
Na is­toj sed­ni­ci Sve­tla­na Mi­lo­va­no­vić raz­re­še­na je du­žno­sti v.d. di­rek­to­ra Cen­tra za kul­tu­ru „Sir­mi­ju­mart“, a po­tvr­đe­na je i ostav­ka do­sa­da­šnjeg za­me­ni­ka gra­do­na­čel­ni­ka Vla­di­mi­ra Sa­na­de­ra.
Istog da­na, sat i po vre­me­na ka­sni­je, odr­ža­na je još jed­na sed­ni­ca lo­kal­nog par­la­men­ta, na ko­joj je za gra­do­na­čel­ni­ka Srem­ske Mi­tro­vi­ce iza­bran Vla­di­mir Sa­na­der, dok je nje­go­va za­me­ni­ca Sve­tla­na Mi­lo­va­no­vić, pro­fe­sor srp­skog je­zi­ka i knji­žev­no­sti.
No­vi mi­tro­vač­ki gra­do­na­čel­nik ro­đen je 1978. go­di­ne, osnov­nu i sred­nju ško­lu za­vr­šio je u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, a Prav­ni fa­kul­tet u No­vom Sa­du. Ra­dio je u Grad­skoj upra­vi za pri­vre­du i pred­u­zet­ni­štvo, a 2008. go­di­ne pre­u­zi­ma funk­ci­ju di­rek­to­ra JP Srem gas. Na če­lu Srem ga­sa osta­je sve do mar­ta 2015. go­di­ne, ka­da je ime­no­van za v.d. di­rek­to­ra JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Od 26. ju­la ove go­di­ne do sa­da vr­šio je funk­ci­ju za­me­ni­ka gra­do­na­čel­ni­ka. Član je Srp­ske na­pred­ne stran­ke.
Obra­ća­ju­ći se od­bor­ni­ci­ma na­kon ime­no­va­nja, Sa­na­der je re­kao:
– Je­dan moj pri­ja­telj mi je jed­nom pri­li­kom re­kao da ma­lo lju­di u ži­vo­tu ima pri­li­ku da vo­de grad ka­kav je Srem­ska Mi­tro­vi­ca. I da oni ko­ji do­bi­ju pri­li­ku mo­ra­ju bi­ti po­no­sni, za­hval­ni i sreć­ni zbog to­ga. Me­ni su da­nas ose­ća­nja po­me­ša­na, ja sam da­nas i po­no­san i za­hva­lan. Za­hva­lan sam svim gra­đa­ni­ma ko­ji su gla­sa­li za li­stu ko­a­li­ci­je Alek­san­dar Vu­čić – Sr­bi­ja po­be­đu­je, i za pr­vog na li­sti Bra­ni­sla­va Ne­di­mo­vi­ća, čo­ve­ka ko­ji je pro­me­nio tok isto­ri­je u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci i utkao je­dan nov na­čin raz­mi­šlja­nja ka­ko tre­ba da ra­di mo­der­na grad­ska upra­va u 21. ve­ku i ja sam za­hva­lan nje­mu na to­me. Za­hva­lio bih se i mom pret­hod­ni­ku ko­ji je bio sja­jan na­čel­nik upra­ve za ur­ba­ni­zam, što ga je kod svih nas i pre­po­ru­či­lo da bu­de gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce. Po­štu­ju­ći nje­gov zah­tev, ja ne­ću go­vo­ri­ti o nje­go­vom an­ga­žo­va­nju na me­stu gra­do­na­čel­ni­ka, ne­go ću mu sa­mo po­že­le­ti mno­go uspe­ha u po­ro­dič­nom i pro­fe­si­o­nal­nom ži­vo­tu, u na­di da će osta­ti uz nas i ra­di­ti za­jed­no sa na­ma. Moj pro­gram je na­pi­san u pro­gra­mu ko­a­li­ci­je Alek­san­dar Vu­čić – Sr­bi­ja po­be­đu­je. Ja ću se tru­di­ti da sve ono što smo za­po­če­li što efi­ka­sni­je i što eko­no­mič­ni­je i za­vr­ši­mo i da re­a­li­zu­je­mo sve one pro­jek­te ko­ji se na­la­ze u tom pro­gra­mu. Da re­a­li­zu­je­mo i sve pro­jek­te ko­ji će se po­ja­vi­ti od stra­ne re­pu­blič­ke i po­kra­jin­ske vla­de, da bu­de­mo što ope­ra­tiv­ni­ji, da bu­de­mo bli­ži gra­đa­ni­ma, jer mi smo ov­de zbog njih, a ne oni zbog nas. I tim prin­ci­pom će­mo se vo­di­ti u na­red­nom pe­ri­o­du i tim ko­ji je iza­bran mo­ra­će da po­štu­je te prin­ci­pe, u su­prot­nom, mo­ra­će­mo da se ra­zi­đe­mo – na­veo je Vla­di­mir Sa­na­der, no­vi mi­tro­vač­ki gra­do­na­čel­nik.
A evo i krat­ke bi­o­gra­fi­je no­ve za­me­ni­ce gra­do­na­čel­ni­ka. Sve­tla­na Mi­lo­va­no­vić je osnov­nu i sred­nju ško­lu za­vr­ši­la u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, Fi­lo­zof­ski fa­kul­tet, smer srp­sko-hr­vat­ski je­zik i ju­go­slo­ven­ska knji­žev­nost, u No­vom Sa­du. Od sep­tem­bra 1994. do ma­ja 2004. go­di­ne ra­di­la je u osnov­nim ško­la­ma „Bo­ško Pal­ko­vlje­vić Pin­ki“ i „Jo­van Po­po­vić“ kao na­stav­nik srp­skog je­zi­ka. Od ma­ja 2004. do av­gu­sta 2016. je bi­la di­rek­to­ri­ca OŠ „Bo­ško Pal­ko­vlje­vić Pin­ki“ Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Na funk­ci­ju di­rek­to­ra Cen­tra za kul­tu­ru „Sir­mi­ju­mart“ po­sta­vlje­na je 19. sep­tem­bra ove go­di­ne. Član je Srp­ske na­pred­ne stran­ke.
Što se ti­če sa­sta­va Grad­skog ve­ća, on je ne­pro­me­njen. Već­ni­ci su: Bran­ko Kr­nja­jić, Lji­lja­na Bo­žić, Ste­van Sav­čić, Bi­lja­na Ma­tić, Dra­gan Ži­va­no­vić, Bran­ko To­do­ro­vić, Bo­ško Ni­ko­lić, Sr­đan Te­šić, Želj­ka Mi­lin­ko­vić, Bran­ko Gvo­zde­no­vić i Jo­van Ko­ta­rac.
Bi­lja­na Se­la­ko­vić
Fo­to: Uroš Ri­sti­vo­je­vić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.