Poljoprivreda

Opština Inđija nastavlja borbu protiv uzurpatora državnog zemljišta

Ski­nut ku­ku­ruz sa 89 hektara

Po na­lo­gu pred­sed­ni­ka Op­šti­ne In­đi­ja Vla­di­mi­ra Ga­ka pro­šlog pet­ka, 23. sep­tem­bra u ata­ru se­la Ma­ra­dik je sa 89 hek­ta­ra ne­le­gal­no ko­ri­šće­nog dr­žav­nog ze­mlji­šta ski­nut ku­ku­ruz. Ta­ko je na­sta­vlje­na bes­kom­pro­mi­sna bor­ba pro­tiv ko­rup­ci­je i kri­mi­na­la.
– Ovim do­ka­zu­je­mo da je Op­šti­na In­đi­ja is­traj­na u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je. Ni­ko ne­ma pra­vo da na bru­ta­lan na­čin šte­ti bu­dže­tu Re­pu­bli­ke Sr­bi­je i Op­šti­ne In­đi­ja. Mi će­mo na­sta­vi­ti da se bes­po­šted­no bo­ri­mo pro­tiv ko­rup­ci­je do­kle god smo na od­go­vor­nim po­zi­ci­ja­ma u Op­šti­ni. Na­dam se da će­mo ovom ak­ci­jom i od­luč­no­šću po­slu­ži­ti kao po­zi­ti­van pri­mer dru­gim op­šti­na­ma i gra­do­vi­ma da se od­va­že i da kre­nu agre­siv­ni­je u bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je – re­kao je Gak.
Ovom uzur­pa­ci­jom bu­džet Re­pu­bli­ke Sr­bi­je je ošte­ćen za oko 57 hi­lja­da evra. Pred­sed­nik Gak se za­hva­lio po­li­cij­skim slu­žbe­ni­ci­ma u In­đi­ji za pru­ža­nje po­dr­ške u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je. Ta­ko­đe je do­dao da je ovo is­pu­nje­nje jed­nog od pred­iz­bor­nih obe­ća­nja gra­đa­ni­ma, i da će ova bor­ba tra­ja­ti bez ob­zi­ra na sve po­sle­di­ce ko­je kao po­je­din­ci mo­gu ima­ti.
– Mi­slim da je ja­sno da se Op­šti­na In­đi­ja tru­di da za­šti­ti in­te­re­se gra­đa­na Sr­bi­je, a pre sve­ga ove op­šti­ne – iz­ja­vio je pred­sed­nik in­đij­ske op­šti­ne Vla­di­mir Gak i po­ru­čio da se ovim me­ra­ma ša­lje ja­sna po­ru­ka da ni­ko ne mo­že da ostva­ri pro­tiv­prav­nu imo­vin­sku ko­rist na šte­tu Op­šti­ne In­đi­je, Po­kra­ji­ne od­no­sno Re­pu­bli­ke.
U pret­hod­nom pe­ri­o­du sa uzurpiranog zemljišta ski­nu­to je pre­ko 100 hek­ta­ra pod ži­tom i oko 10 hek­ta­ra pod sun­co­kre­tom, a Op­šti­na In­đi­ja je me­đu pr­vi­ma u Sre­mu kre­nu­la u ob­ra­ču­n sa uzur­pa­to­ri­ma.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.