29.09.2016.
Sport

Prvenstvo Srbije u atletici

Uspešni Sre­mci

U ne­de­lju, 25. sep­tem­bra na atlet­skom sta­di­o­nu na Voj­noj aka­de­mi­ji u Be­o­gra­du odr­ža­no je Pr­ven­stvo Sr­bi­je za mla­đe pi­o­ni­re i pi­o­nir­ke. Na­stu­pio je ve­li­ki broj tak­mi­ča­ra iz ce­le Sr­bi­je ta­ko da je kon­ku­ren­ci­ja bi­la ve­o­ma ja­ka. Naj­u­spe­šni­ja tak­mi­čar­ka AK „Srem“ na ovom tak­mi­če­nju bi­la je Anja La­jić, ko­ja je ube­dlji­vo po­be­di­la u di­sci­pli­ni skok u dalj iz zo­ne od­sko­ka. Ona je dva pu­ta oba­ra­la (svoj) dr­žav­ni re­kord naj­pre sa pre­sko­če­nih 5,15 me­ta­ra u pr­voj se­ri­ji, da bi u pe­toj se­ri­ji sko­či­la fan­ta­stič­nih 5,27 me­ta­ra i pot­pu­no za­slu­že­no osvo­ji­la zlat­nu me­da­lju.
Sre­br­nu me­da­lju osvo­ji­la je Na­ta­li­ja Kr­stić u ba­ca­nju ku­gle hit­nuv­ši spra­vu na da­lji­nu svog no­vog naj­bo­ljeg re­zul­ta­ta 11,84 me­ta­ra.
Če­tvr­to­pla­si­ra­na je bi­la Kse­ni­ja Zo­ra­no­vić u di­sci­pli­ne 60 me­ta­ra. Ona je naj­pre u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma tr­ča­la 8,73 se­kun­de što je bi­lo do­volj­no za še­sto vre­me i pla­sman u fi­na­le gde tr­či 8,70 se­kun­di i osva­ja če­tvr­tu po­zi­ci­ju. Kse­ni­ja ima pra­vo na­stu­pa na ovom pr­ven­stvu i sle­de­će go­di­ne.
Pe­to­pla­si­ra­na u ba­ca­nju vor­tek­sa sa 46,09 me­ta­ra bi­la je La­na Kr­nje­vić, dok je u is­toj di­sci­pli­ni kod de­ča­ka Si­ni­ša Dr­lja­ča sa 46,08 me­ta­ra bio še­sto­pla­si­ra­ni. Dra­žen Be­go­vić je vor­teks ba­cio 41,45 me­tra.
U tr­ci na 600 me­ta­ra Sa­ra Ber­tok je bi­la pe­ta sa 1:49,76, Mi­la Ma­rin­ko­vić dva­na­e­sta sa 1:53,09 a Le­on­ti­na Đu­ra­no­vić osam­na­e­sta sa 2:01,31. Va­nja Bu­ga­dži­ja je osvo­ji­la še­sto me­sto u di­sci­pli­ni skok u dalj iz zo­ne od­sko­ka sa 4,74 me­ta­ra, dok je An­đe­la Ko­va­čić bi­la osma sa 4,55 me­ta­ra, a Va­nja Po­po­vić 32. sa 4,07 me­ta­ra. U is­toj di­sci­pli­ne za pi­o­ni­re Vuk Šu­man je bio je­da­na­e­sti sa 4,33 me­tra. Ivo­na La­jić je tr­ča­la 300 me­ta­ra za 50,26 se­kun­di i osvo­ji­la osam­na­e­stu po­zi­ci­ju.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.