08.09.2016.
Društvo

Stara Pazova

Bu­duć­nost gra­da u ko­ju tre­ba ula­ga­ti

Sto osam­de­set uče­ni­ka i 60 na­stav­ni­ka iz osnov­nih i sred­njih ško­la sa te­ri­to­ri­je op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va u sre­du, 31. av­gu­sta na­gra­đe­no je za po­stig­nu­te uspe­he na sve­ča­nom sku­pu ko­ji je or­ga­ni­zo­va­la lo­kal­na sa­mo­u­pra­va. Naj­bo­lji­ma na­gra­de su uru­či­li Mi­lan Be­a­ra, za­me­nik pred­sed­ni­ka Op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va i Želj­ko Šo­la­ja, na­čel­nik Ode­lje­nja za dru­štve­ne de­lat­no­sti. Me­đu na­gra­đe­ni­ma su 83 no­si­o­ca di­plo­me „Vuk Ka­ra­džić“, od to­ga 14 uče­ni­ka ge­ne­ra­ci­je iz 10 osnov­nih i če­ti­ri sred­nje ško­le. Na­gra­de su do­bi­la i 64 uče­ni­ka ko­ji su na tak­mi­če­nji­ma iz broj­nih na­stav­nih pred­me­ta, kul­tu­re i spor­ta ostva­ri­li za­pa­že­ne re­zul­ta­te.
Za­me­nik pred­sed­ni­ka Op­šti­ne Mi­lan Be­a­ra če­sti­ta­ju­ći đa­ci­ma is­ta­kao je da se po­no­si re­zul­ta­ti­ma ko­je su ovi mla­di lju­di po­sti­gli u pret­hod­nom pe­ri­o­du, kao i da Op­šti­na oče­ku­je da će i da­lje ostva­ri­va­ti uspe­he i po­sta­ti no­si­o­ci da­ljeg raz­vo­ja za­jed­ni­ce.
– Svi vi ste po­nos svo­jih ro­di­te­lja, svo­jih ško­la, ali i ce­le na­še op­šti­ne. Po­tru­di­li smo se da i ove go­di­ne na­gra­di­mo vaš rad i trud, mo­gu da vam po­ru­čim da na­sta­vi­te u tom sme­ru, jer ste vi bu­duć­nost op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va – is­ta­kao je Be­a­ra obra­ća­ju­ći se uče­ni­ci­ma, nji­ho­vim men­to­ri­ma i ro­di­te­lji­ma.
Op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va je ta­blet ra­ču­na­rom, mp3 ple­je­rom i po­hval­ni­com na­gra­di­la 14 đa­ka ge­ne­ra­ci­je i to: Je­le­nu So­ko­lo­vić iz OŠ „Bo­ško Pal­ko­vlje­vić Pin­ki“, Je­le­nu Erak iz OŠ „Si­me­on Ara­nic­ki“, Ma­ju Opav­ski iz OŠ „He­roj Jan­ko Čme­lik“ i De­ja­na Živ­ko­vi­ća iz OŠ „An­ton Ska­la“ iz Sta­re Pa­zo­ve, Jo­va­nu Gu­to­vić iz OŠ „Rast­ko Ne­ma­njić Sve­ti Sa­va“ iz No­ve Pa­zo­ve, Ta­ma­ru Đu­kić iz No­vih Ba­no­va­ca, Du­ša­na Mur­ga­škog iz Sta­rih Ba­no­va­ca, He­le­nu Ši­lje­go­vić iz Be­le­gi­ša, Ste­fa­na Bla­ži­ća iz Voj­ke, Mar­ka Ar­se­ni­je­vi­ća iz Go­lu­bi­na­ca, Zo­ra­na Jo­va­no­vi­ća iz sta­ro­pa­zo­vač­ke Gim­na­zi­je, Mi­la­na Ga­le­či­ća iz Eko­nom­sko-tr­go­vin­ske ško­le, Sa­vu Uro­še­vi­ća iz Teh­nič­ke ško­le i Sla­vi­cu Lu­kač iz OSŠ „An­ton Ska­la“ u Sta­roj Pa­zo­vi.
Za osvo­je­no pr­vo me­sto na me­đu­na­rod­nim tak­mi­če­nji­ma pet uče­ni­ka do­bi­lo je nov­ča­ne na­gra­de u iz­no­su od 10.000 di­na­ra, za dru­go me­sto tri uče­ni­ka je do­bi­lo po 9.000 di­na­ra. Nov­ča­ne na­gra­de do­bi­li su i osva­ja­či pr­va tri me­sta na re­pu­blič­kim i okru­žnim tak­mi­če­nji­ma. Sa po 5.000 di­na­ra na­gra­đe­no je 48 na­stav­ni­ka ko­ji su bi­li men­to­ri naj­bo­ljim uče­ni­ci­ma, a 12 na­stav­ni­ka i dva vas­pi­ta­ča je, po pre­po­ru­ci na­stav­nič­kih ve­ća, na­gra­đe­no knji­ga­ma i po­hval­ni­ca­ma.
M. Đ.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.