08.09.2016.
Društvo

Ministar policije Nebojša Stefanović u Šidu

Bez­bed­nost gra­đa­na naj­va­žni­ja

Na ini­ci­ja­ti­vu pred­sed­ni­ka Op­šti­ne Šid Pre­dra­ga Vu­ko­vi­ća pred­u­ze­ti su ko­ra­ci ka po­ve­ća­nju bez­bed­no­sti gra­đa­na na­kon uče­sta­lih in­ci­de­na­ta u ko­ji­ma su uče­stvo­va­li mi­gran­ti. Tim po­vo­dom Šid je u ne­de­lju, 4. sep­tem­bra po­se­tio mi­ni­star po­li­ci­je Ne­boj­ša Ste­fa­no­vić.
U po­sled­nja dva me­se­ca, u Ši­du je pri­ja­vlje­no vi­še raz­boj­ni­štva, kra­đa u ku­ća­ma i pro­dav­ni­ca­ma, kao i re­me­će­nja jav­nog re­da i mi­ra u ko­ji­ma su, pre­ma re­či­ma mi­ni­stra po­li­ci­je, uče­stvo­va­li mi­gran­ti. Zbog to­ga me­šta­ni ka­žu da stra­hu­ju za svo­ju bez­bed­nost.
Mi­ni­star po­li­ci­je Ne­boj­ša Ste­fa­no­vić ka­že da će po­li­ci­ja u na­red­nom pe­ri­o­du u toj op­šti­ni su­zbi­ti sva­ki vid kri­mi­na­la, kao i da ne­će do­zvo­li­ti uno­še­nje ne­mi­ra me­đu gra­đa­ni­ma.
– Po­li­ci­ja će na­sta­vi­ti da se pri­stoj­no, nor­mal­no i hu­ma­no od­no­si pre­ma svim mi­gran­ti­ma, me­đu­tim ono što ne­će­mo do­zvo­li­ti ni mi­gran­ti­ma ni bi­lo ko­joj dru­štve­noj ka­te­go­ri­ji, a to je da ugro­ža­va bez­bed­nost na­ših gra­đa­na, da kr­ši za­kon Re­pu­bli­ke Sr­bi­je i da uno­si strah kod lju­di – is­ta­kao je mi­ni­star Ste­fa­no­vić.
Ste­fa­no­vić je do­dao da je za­da­tak Sr­bi­je da za­jed­no sa Evrop­skom uni­jom po­ku­ša da pro­na­đe re­še­nje za mi­grant­sku kri­zu i da sa­ra­đu­ju­ći sa EU, pro­na­đe na­čin da se mi­gran­ti­ma iza­đe u su­sret da do­đu do de­sti­na­ci­ja ko­je že­le.
On je na­gla­sio da EU, uko­li­ko ne že­li da pri­mi mi­gran­te i mi­sli da oni ne tre­ba da do­đu u EU, mo­ra to i da ka­že i da Sr­bi­ji po­ka­že ka­ko da­lje da po­stu­pa u pro­ce­su nji­ho­ve re­ad­mi­si­je i ka­ko da ih vra­ti u ze­mlje po­re­kla.
– Mi ne že­li­mo da bu­de­mo ko­la­te­ral­na šte­ta bi­lo ko­je od­lu­ke i že­li­mo da bu­de­mo deo glo­bal­nog re­še­nja. Evro­pa mo­ra da ka­že šta će da ra­di, jer mi ovim lju­di­ma du­gu­je­mo od­go­vo­re da li će u Sr­bi­ji osta­ti ne­ko du­že vre­me, da li će mo­ći da pla­ni­ra­ju dru­gu ru­tu ili tre­ba da pla­ni­ra­ju ka­ko da se vra­te u svo­ju do­mo­vi­nu – na­veo je Ste­fa­no­vić.
Nad­le­žni u Ši­du ka­žu da su od mi­ni­stra do­bi­li obe­ća­nje da će bez­bed­nost gra­đa­na bi­ti po­ja­ča­na.
– Uko­li­ko grad ne bu­de bez­be­dan u na­red­nom pe­ri­o­du tra­ži­će­mo iz­me­šta­nje pri­hvat­nog cen­tra iz Ši­da, ne iz op­šti­ne Šid ali iz užeg cen­tra Šida – re­kao je Pre­drag Vu­ko­vić, pred­sed­nik Op­šti­ne Šid.
U me­đu­vre­me­nu, sta­nov­ni­ci Ši­da su po­kre­nu­li pe­ti­ci­ju ko­jom tra­že ogra­ni­ča­va­nje kre­ta­nja mi­gra­na­ta i nju je za sa­da pot­pi­sa­lo ne­ko­li­ko sto­ti­na lju­di. U sva tri pri­hvat­na cen­tra u Ši­du tre­nut­no se na­la­zi oko 1.400 iz­be­gli­ca, a iz MUP-a ka­žu da je na ovoj te­ri­to­ri­ji vi­še­stru­ko po­ve­ćan broj po­li­ca­ja­ca ka­ko bi gra­đa­ni bi­li si­gur­ni­ji.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.