08.09.2016.
Aktuelno

Ministar Branislav Nedimović u "Mitrosu"

Poči­nje izvoz za rusko trži­šte

Indu­stri­ja mesa „Mitros“ u Srem­skoj Mitro­vi­ci u subo­tu, 3. sep­tem­bra otvo­ri­la je vra­ta svog pro­iz­vod­nog pogo­na za sve zain­te­re­so­va­ne pose­ti­o­ce. Fabri­ku su tom pri­li­kom obi­šli mini­star poljo­pri­vre­de i zašti­te život­ne sre­di­ne u Vla­di RS Bra­ni­slav Nedi­mo­vić i gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mitro­vi­ce Vla­di­mir Pet­ko­vić zajed­no sa pred­stav­ni­ci­ma kom­pa­ni­je.
Mini­star poljo­pri­vre­de i zašti­te život­ne sre­di­ne izra­zio je zado­volj­stvo uspe­šnom pro­iz­vod­njom, ali i time što se pre­ra­đu­je doma­će svinj­sko meso.
– „Mitr­os“ usko­ro poči­nje sa pro­iz­vod­njom svinj­skog mesa za rusko trži­šte, a od polo­vi­ne okto­bra radi­će i za Evrop­sku uni­ju. Izvoz će poče­ti čim se za to dobi­ju odgo­va­ra­ju­će dozvo­le – rekao je Nedi­mo­vić i dodao da je Indu­stri­ja mesa „Mitr­os“ pri­mer kako tre­ba da izgle­da pre­ra­đi­vač­ka indu­stri­ja u Srbi­ji.
– Ovo je ono o čemu pri­ča­mo, pre­ra­đi­vač­ka indu­stri­ja kao mesto gde se stva­ra dodat­na vred­nost. Inte­res mini­star­stva je da se pra­vi dodat­na vred­nost, kao i novi kapa­ci­te­ti na trži­štu, ne samo u ovoj indu­stri­ji nego i u voćar­stvu i tako dalje – ista­kao je mini­star Nedi­mo­vić.
U „Mitro­su“ se dnev­no pre­ra­di 800 svi­nja, a mak­si­mal­ni kapa­ci­tet kojem se teži je 5.000 koma­da. Plan je da do kra­ja sep­tem­bra bude zapo­sle­no ukup­no 200 lica.
Mini­star Nedi­mo­vić rekao je da je „Mitros“ delo­vao kao baj­ka, ali je postao real­nost doda­ju­ći da je on sa svo­jim sarad­ni­ci­ma „živeo ovu baj­ku“ koja je, zahva­lju­ju­ći veli­kim napo­ri­ma, posta­la stvar­nost.
On je naja­vio da će se u nared­nom peri­o­du radi­ti na podi­za­nju kapa­ci­te­ta što bi tre­ba­lo da dopri­ne­se većoj potra­žnji svi­nja u seli­ma.
– To sad delu­je kao nauč­na fan­ta­sti­ka, ali za neko­li­ko mese­ci ili za godi­nu dana tre­ba­će nam novi kapa­ci­te­ti za pre­ra­du i tovlje­nje svi­nja – kaže Nedi­mo­vić.
Mini­star­stvo poljo­pri­vre­de i život­ne sre­di­ne izdvo­ji­lo je oko mili­jar­du dina­ra sub­ven­ci­ja za uzgoj svi­nja, odno­sno 1.000 dina­ra po grlu. Plan je da se ne izvo­zi samo meso već i final­ni pro­iz­vo­di, koji ima­ju naj­ve­ću dodat­nu vred­nost, ali je neo­p­hod­na moder­ni­za­ci­ja far­mi.
– Mora­mo da ima­mo koli­či­nu, jer ako ima­te manju koli­či­nu cena auto­mat­ski raste. Plan je da se sle­de­će godi­ne podig­nu novi kapa­ci­te­ti, pogo­to­vo kada je reč o svi­njar­stvu, ali i u voćar­stvu i povr­tar­stvu. Mi smo izvo­zi­li godi­šnje 300 – 400 tona „bej­bi bifa“, a ima­mo 20 puta veće kapa­ci­te­te. Sle­de­ći pri­mer ove kla­ni­ce, tre­ba­lo bi da to radi­mo i sa dru­gim kapa­ci­te­ti­ma kako bi poku­ša­li da pove­ća­mo izvoz – ista­kao je Bra­ni­slav Nedi­mo­vić, mini­star poljo­pri­vre­de i naja­vio for­mi­ra­nje sek­to­ra koji će se bavi­ti raz­vo­jem pre­ra­đi­vač­ke indu­stri­je koji će usko sara­đi­va­ti sa Raz­voj­nom agen­ci­jom Srbi­je, čiji je posao da pri­vla­či inve­sti­to­re.
Gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mitro­vi­ce Vla­di­mir Pet­ko­vić ista­kao je da je „Mitr­os“ zna­čaj­na inve­sti­ci­ja za Grad i da su se tru­di­li da im mak­si­mal­no pomog­nu.
– Nada­mo se da će što veći broj ljudi naći zapo­sle­nje u „Mitro­su“, kao i da će biti zapo­sle­no još rad­ni­ka u koo­pe­rant­skim fir­ma­ma. To će zna­čaj­no olak­ša­ti život Mitrov­ča­ni­ma, a mi ćemo i dalje poma­ga­ti svi­ma oni­ma koji su sprem­ni da ulo­že svoj kapi­tal – rekao je Pet­ko­vić.
Pred­stav­ni­ci mini­star­stva poljo­pri­vre­de i Gra­da Srem­ska Mitro­vi­ca, posle obi­la­ska Indu­stri­je mesa „Mitros“ bora­vi­li su i u doma­ćin­stvu Čikić u Zasa­vi­ci I, koje se bavi seo­skim turi­zmom više od jed­ne dece­ni­je.
M. Đ.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.