08.09.2016.
Aktuelno

Otvorena fabrika "Infovud" u Inđiji

In­do­ne­žan­ske nu­dle iz In­đi­je u svet

Uz mu­zi­ku iz Sr­bi­je i In­do­ne­zi­je kom­pa­ni­ja „In­do­fud“ pro­šlog pet­ka, 2. sep­tem­bra sve­ča­no je otvo­ri­la vra­ta svog pr­vog po­go­na u Sr­bi­ji ko­ji se na­la­zi u se­ve­ro­i­stoč­noj rad­noj zo­ni u In­đi­ji. Sve­ča­nom otva­ra­nju pri­su­stvo­va­li su pred­sed­nik Re­pu­bli­ke Sr­bi­je To­mi­slav Ni­ko­lić, Igor Mi­ro­vić, pred­sed­nik Po­kra­jin­ske vla­de, pred­sed­nik Op­šti­ne In­đi­ja Vla­di­mir Gak, am­ba­sa­dor In­do­ne­zi­je u Sr­bi­ji He­ri Kan­doa kao i pred­stav­ni­ci kom­pa­ni­je „In­do­fud“ i pre­ko 50 am­ba­sa­do­ra.
U po­stro­je­nju fa­bri­ke „In­do­fud“ pro­iz­vo­di­će se in­stant go­to­va je­la od nu­dli, a u sklo­pu nje­ga na­la­zi se i di­stri­bu­tiv­ni cen­tar. U ovoj fa­bri­ci za­po­sle­nje će, u pr­voj fa­zi, na­ći vi­še od 100 rad­ni­ka, sa pla­nom da ka­da in­ve­sti­ci­ja bu­de za­o­kru­že­na taj broj do­stig­ne 500, re­kao je pred­sed­nik Sr­bi­je To­mi­slav Ni­ko­lić.
– Otva­ra­nje ove fa­bri­ke va­žno je ne sa­mo za op­šti­nu In­đi­ja i njen raz­voj, već i za či­ta­vu Sr­bi­ju, jer pred­sta­vlja raz­voj­nu šan­su na­še pri­vre­de. Ova in­ve­sti­ci­ja je od ve­li­kog zna­ča­ja za one ko­ji će ov­de na­ći za­po­sle­nje, ali i za broj­ne po­ljo­pri­vred­ni­ke i osta­le ko­o­pe­ran­te ko­ji će po otva­ra­nju ove fa­bri­ke sa­ra­đi­va­ti sa „In­do­fu­dom“ – is­ta­kao je pred­sed­nik Ni­ko­lić i do­dao da se zna­čaj po­me­nu­te in­ve­sti­ci­je za na­šu ze­mlju ogle­da i u to­me što ro­ba pro­iz­ve­de­na u po­go­nu in­do­ne­žan­ske fa­bri­ke ne­će bi­ti pla­si­ra­na sa­mo na do­ma­će već i na tr­ži­šte u svim ze­mlja­ma re­gi­o­na.
– Naj­va­žni­ji efe­kat je po­ru­ka da je Sr­bi­ja spo­sob­na da igra i po­be­di u naj­va­žni­jim utak­mi­ca­ma na glo­bal­nom tr­ži­štu. Do­kaz za to je što su ka­pi­ta­lom in­ve­sti­to­ra iz In­do­ne­zi­je ku­plje­ne ma­ši­ne u Ja­pa­nu, na ko­ji­ma će vre­dan i stru­čan srp­ski rad­nik pre­ra­đi­va­ti naj­kva­li­tet­ni­je srp­ske si­ro­vi­ne u pro­iz­vod ko­ji će se iz­vo­zi­ti u Ame­ri­ku, Evrop­sku uni­ju i ši­rom sve­ta. Na nji­ma će, uz ime „In­do­fud“ pi­sa­ti: „Pro­iz­ve­de­no u Sr­bi­ji“ – re­kao je pred­sed­nik Sr­bi­je.
Iz­grad­nja fa­bri­ke „In­do­fud“ u In­đi­ji po­če­la je pro­šle go­di­ne na po­vr­ši­ni od oko dva hek­ta­ra u se­ve­ro­i­stoč­noj rad­noj zo­ni. In­do­ne­žan­ski in­ve­sti­tor ulo­žio je do sa­da oko 11 mi­li­o­na evra. Di­rek­tor „In­do­fu­da“ Ak­ston Sa­lem za­hva­lio je Vla­di Sr­bi­je na pod­sti­ca­ji­ma i do­broj sa­rad­nji i po­ru­čio da će „Sa­lim gru­pa“, či­ja je čla­ni­ca ta kom­pa­ni­ja, na­sta­vi­ti da do­pri­no­si ja­ča­nju i pro­ši­re­nju eko­nom­ske sa­rad­nje dve­ju ze­ma­lja.
– Na­še pro­iz­vo­de pro­da­je­mo u 400.000 mo­der­nih, ali i tra­di­ci­o­nal­nih pro­dav­ni­ca. Naš brend do­stu­pan je u vi­še od 15 ze­ma­lja, na Bli­skom Is­to­ku, Ja­pa­nu i Ame­ri­ci. Ima­mo 30 fa­bri­ka u sve­tu ko­je pro­iz­vo­de 20 mi­li­jar­di pa­ko­va­nja nu­dli go­di­šnje. Dra­go nam je što se i Sr­bi­ja pri­dru­ži­la na­šoj po­ro­di­ci. Zna­te, moj de­da je osno­vao kom­pa­ni­ju „Sa­lem gru­pa“ i da­nas bi bio ja­ko sre­ćan da mo­že da vi­di ka­ko sa­ra­đu­je­mo sa Sr­bi­jom – is­ta­kao je Sa­lem.
Am­ba­sa­dor In­do­ne­zi­je u Sr­bi­ji He­ri Kan­doa pod­se­tio je da je otva­ra­nju kom­pa­ni­je „In­do­fud“ pret­ho­di­la po­se­ta pred­sed­ni­ka Sr­bi­je To­mi­sla­va Ni­ko­li­ća In­do­ne­zi­ji po­čet­kom ove go­di­ne, ali i da su raz­go­vo­ri o re­a­li­za­ci­ji pr­ve in­do­ne­žan­ske in­ve­sti­ci­je u Sr­bi­ji, na­kon vi­še od po­la ve­ka če­ka­nja, vo­đe­ni pre ne­ko­li­ko go­di­na sa ta­da­šnjim am­ba­sa­do­rom i pred­sed­ni­kom In­do­ne­zi­je Đo­kom Vi­do­dom. Re­zul­tat tih ak­tiv­no­sti bi­lo je otva­ra­nje pred­stav­ni­štva kom­pa­ni­je „In­do­fud“ 2013. go­di­ne u Be­o­gra­du ka­da je, za­pra­vo, za­po­če­ta ce­la pri­ča či­ja je „kru­na“ otva­ra­nje fa­bri­ke u In­đi­ji.
Za In­đi­ju, ko­ja ima oko 47.000 sta­nov­ni­ka i jed­na je od naj­ra­zvi­je­nijih u Sr­bi­ji, raz­voj pre­ra­đi­vač­ke in­du­stri­je ima ključ­nu ulo­gu u raz­vo­ju pri­vre­de.
– Na­ša ze­mlja je po­sled­njih go­di­na po­kre­nu­la zna­čaj­ne pri­vred­ne re­for­me ko­je su do­pri­ne­le po­bolj­ša­nju in­ve­sti­ci­o­ne kli­me i ja­ča­nju pri­vre­de. To i nas u Po­kra­jin­skoj vla­di oba­ve­zu­je da na­sta­vi­mo istim pu­tem ta­ko da će­mo i mi, u no­vim me­ra­ma ko­je pred­u­zi­ma­mo, pod­sti­ca­ti raz­voj bi­zni­sa, pred­u­zet­ni­štva i po­na­ša­ti se po po­slov­nom mo­de­lu kao Po­kra­jin­ska vla­da. Uči­ni­će­mo sve da i dru­gi in­ve­sti­to­ri na­sta­ve da ula­žu u na­šu ze­mlju, po­seb­no u Voj­vo­di­nu – is­ta­kao je Igor Mi­ro­vić, pred­sed­nik Po­kra­jin­ske vla­de.
Pred­sed­nik Op­šti­ne In­đi­ja Vla­di­mir Gak po­zdra­vlja­ju­ći pri­sut­ne is­ta­kao je da već sa­da pred­stav­ni­ke in­do­ne­žan­ske fa­bri­ke i am­ba­sa­de ove ze­mlje mo­že na­zva­ti svo­jim pri­ja­te­lji­ma, s ob­zi­rom na pre­go­vo­re ko­je su vo­di­li pret­hod­nih ne­ko­li­ko me­se­ci i uspe­šno po­sta­vlje­ne ko­ra­ke ka­da je u pi­ta­nju bu­du­ća sa­rad­nja In­do­ne­zi­je, na­še dr­ža­ve i Op­šti­ne In­đi­ja.
– Ču­li ste da je ovo je­di­na in­do­ne­žan­ska in­ve­sti­ci­ja u Evro­pi, ali ja bih re­kao, ne sa­mo u Evro­pi ne­go baš u op­šti­ni In­đi­ja i zbog to­ga sam ve­o­ma sre­ćan. U broj­nim raz­go­vo­ri­ma ko­je smo ima­li sa pred­stav­ni­ci­ma kom­pa­ni­je „In­do­fud“ po­nu­di­li smo svu neo­p­hod­nu po­moć, ali ka­ko smo i ta­da re­kli, ne onu pro­to­ko­lar­nu, već su­štin­sku i pri­ja­telj­sku, i na­dam se da smo bar za po­če­tak po­ka­za­li da smo to ozbilj­no mi­sli­li. Ka­da go­vo­ri­mo o in­do­ne­žan­skim in­ve­sti­ci­ja­ma, vi će­te za nas uvek ima­ti po­seb­no me­sto. Uka­za­li ste nam ve­li­ku čast, a na na­ma je da to po­ve­re­nje i oprav­da­mo ono­li­ko ko­li­ko je u na­šoj mo­ći, obez­be­di­mo uspe­šno i ne­sme­ta­no po­slo­va­nje va­še kom­pa­ni­je u In­đi­ji. Do­dao bih još jed­nu stvar, da bi sva­ko po­slo­va­nje bi­lo uspe­šno, po­treb­no je da ura­di­mo još ne­što, a to je da se sva­ki in­ve­sti­tor, ni­ka­da ne ose­ti kao stra­nac već da bu­de­te deo nas – is­ta­kao je Vla­di­mir Gak, pred­sed­nik Op­šti­ne In­đi­ja na kra­ju po­že­lev­ši in­do­ne­žan­skim in­ve­sti­to­ri­ma uspe­šan rad u toj srem­skoj op­šti­ni.
Na­kon sve­ča­nog otva­ra­nja fa­bri­ke „In­do­fud“ u In­đi­ji pred­stav­ni­ci Vla­de Sr­bi­je, Po­kra­jin­ske vla­de, Op­šti­ne In­đi­ja, am­ba­sa­de In­do­ne­zi­je i kom­pa­ni­je „In­do­fud“ odr­ža­li su rad­ni sa­sta­nak na ko­me je bi­lo re­či o na­red­nim ko­ra­ci­ma ka­da je u pi­ta­nju eko­nom­ska sa­rad­nja dve ze­mlje.
M. Đ.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.