Sport

Marko Tomićević osvojio srebro na Olimpijadi

Pr­va olim­pij­ska me­da­lja za „Val“

Ovo­go­di­šnje po­ja­ča­nje mi­tro­vač­kog Ka­jak klu­ba „Val“ Mar­ko To­mi­će­vić na Olim­pij­skim igra­ma u Ri­ju, u dvo­se­du sa Mi­len­kom Zo­ri­ćem, na 1.000 me­ta­ra osvo­jio je pro­šlog če­tvrt­ka, 18. av­gu­sta sre­br­nu me­da­lju i ta­ko do­neo na­šoj ze­mlji pr­vu olim­pij­sku me­da­lju u ovom spor­tu po­sle 32 go­di­ne.
Srp­ski dvo­jac je u fi­nal­noj tr­ci sla­bi­je star­to­vao, ali su na po­la tr­ke ubr­za­li i sa še­ste po­zi­ci­je us­pe­li da pre­stig­nu po­sa­de iz Austra­li­je i Por­tu­ga­la i stig­nu do sre­br­nog od­lič­ja. Tr­ku su za­vr­ši­li za 3:10.969 mi­nu­ta.
Pred po­la­zak za Rio, na is­pra­ća­ju ko­ji je pri­re­dio gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Vla­di­mir Pet­ko­vić, To­mi­će­vić je na­ja­vio da uzi­ma me­da­lju na Olim­pi­ja­di.
– Pri­pre­me smo od­ra­di­li sa­vr­še­no, ni­smo ima­li pro­ble­ma sa zdra­vljem, ta­ko da idem opu­šte­no u Rio. Oče­ki­va­nja su da uzme­mo me­da­lju, na­da­mo se zlat­noj, na svet­skim ku­po­vi­ma smo bi­li ja­ko bli­zu po­be­de i ve­ru­jem da sa­da mo­že­mo da po­be­di­mo – re­kao je pred put za Rio Mar­ko To­mi­će­vić.
Na­kon tr­ke i osvo­je­nog dru­gog me­sta, To­mi­će­vić je iz­ja­vio:
– Da smo još dva me­tra sa­mo ima­li, sti­gli bi­smo Nem­ce. Ka­ko smo se bli­ži­li ci­lju, ta­ko sam mo­lio bo­ga da se što vi­še odu­ži hi­lja­dar­ka, jer smo ih ima­li u ša­ci. Di­sa­li smo im za vra­tom i sti­za­li ih, ma­lo nam je ne­do­sta­ja­lo da pr­vi pro­đe­mo kroz cilj. Zla­to je bi­lo moj i Ba­tin cilj, ali sreć­ni smo i zbog ovog sre­bra. Mno­go smo ra­di­li za me­da­lju… Ovaj ča­mac je sko­ro for­mi­ran, i sve smo kon­stant­ni­ji i bo­lji. Još mno­go tr­ka i me­da­lja je pred na­ma – za­klju­čio je To­mi­će­vić.
Pred­sed­nik Uprav­nog od­bo­ra Ka­jak klu­ba „Val“ Pre­drag Mil­ko­vić za M no­vi­ne je iz­ja­vio da su sa ne­str­plje­njem iš­če­ki­va­li tr­ku i da su se na ne­ki na­čin po­taj­no na­da­li me­da­lji.
– Ovo je pr­va olim­pij­ska me­da­lja za baš ka­ja­ka­ški klub i iz­u­ze­tan uspeh. Svi iz klu­ba su ne­str­plji­vo če­ka­li tu tr­ku, Mar­ko je naš član od ove go­di­ne i ra­di se za­i­sta o jed­nom ve­li­kom sport­skom po­ten­ci­ja­lu. Po­taj­no smo pri­želj­ki­va­li me­da­lju, jer je on bio pr­vak Evro­pe na 500 i na 1.000 me­ta­ra. Iz­u­ze­tan uspeh je u obe di­sci­pli­ne bi­ti pr­vi u Evro­pi. Bi­li smo upo­zna­ti i ra­ni­je sa nje­go­vim ra­dom, Mar­ko je di­sci­pli­no­van mlad čo­vek, ko­ji vred­no tre­ni­ra. Ini­ci­ja­ti­vom Ka­ja­ka­škog sa­ve­za Sr­bi­je, sport­skog di­rek­to­ra KK Sr­bi­je, Mi­ro­sla­va Alek­si­ća, Mar­ko To­mi­će­vić je do­šao u naš klub, u sa­rad­nji sa Grad­skom upra­vom za kul­tu­ru, sport i omla­di­nu, i sa ta­da­šnjim gra­do­na­čel­ni­kom Bra­ni­sla­vom Ne­di­mo­vi­ćem – pod­se­ća Mil­ko­vić i do­da­je da uvek tre­ba uze­ti u ob­zir Olim­pi­ja­du kao jed­no spe­ci­fič­no tak­mi­če­nje, i sam ka­jak kao spe­ci­fi­čan sport ko­ji mno­go za­vi­si od spolj­nih uslo­va, te da su lo­še vre­men­ske pri­li­ke do­volj­ne da po­kva­re sav rad i trud.
– Sva­ko tak­mi­če­nje je dru­ga­či­je, ne­po­no­vlji­vo. Zdra­vlje je je­dan ja­ko bi­tan ele­me­nat, jer ima­te tu fi­zi­o­lo­gi­ju na­po­ra, sa po­ra­stom na­po­ra i for­me, s ja­čim tre­nin­zi­ma do­la­zi do pa­da ot­por­no­sti or­ga­ni­zma. Na­ši vr­hun­ski spor­ti­sti su oso­be vr­lo ne­žnog zdra­vlja i mi­slim da se u na­šim uslo­vi­ma ne vo­di do­volj­no ra­ču­na i ne raz­mi­šlja do­volj­no, jer ta­kav je­dan na­po­ran rad i tre­ning mo­ra da pra­ti ade­kvat­na is­hra­na, su­ple­men­ta­ci­ja i ve­li­ka pa­žnja da se slu­čaj­no ne de­si ne­ki in­ci­dent sa ne­na­mer­nim uzi­ma­njem ne­kih ne­do­zvo­lje­nih sup­stan­ci, svi smo tu bud­ni da pa­zi­mo na ta­kve stva­ri. Naj­va­žni­je je za­i­sta osta­ti zdrav u tim uslo­vi­ma, jer je or­ga­ni­zam ja­ko ose­tljiv – sma­tra Mil­ko­vić.
Iako je ovo pr­va olim­pij­ska me­da­lja za ka­ja­ka­še „Va­la“, na ra­ni­jim Olim­pij­skim igra­ma su se tak­mi­či­li i mi­tro­vač­ki ka­ja­ka­ši Sta­ni­ša Rad­ma­no­vić, Og­njen Fi­li­po­vić i Ivan Oh­mut.
Igor Do­šen, tre­ner u KK „Val“ na­da se da će po­stig­nu­tim uspe­hom Mar­ka To­mi­će­vi­ća još vi­še de­ce za­in­te­re­so­va­ti za ovaj sport.
– Ova go­di­na nam je po­seb­na, jer ima­mo na svim bo­ji­šti­ma do­bi­je­ne bit­ke. Ima­mo mno­go de­ce, za­in­te­re­so­va­nost je ve­li­ka, na­dam se da će po­sle ovog uspe­ha za­in­te­re­so­va­nih bi­ti još vi­še. Osvo­je­na sre­br­na me­da­lja je ujed­no pr­va olim­pij­ska me­da­lja za srp­ski ka­jak od ka­ko smo sa­mo­stal­na dr­ža­va. To­mi­će­vić je po­nos na­šeg gra­da i na­šeg klu­ba. Ovo je te­žak sport, sport sna­ge i iz­dr­žlji­vo­sti i tre­ba do­sta ra­da i od­ri­ca­nja. Uspe­va­ju sa­mo iz­dr­žlji­vi i upor­ni, to je ma­lo za de­cu te­ško, ali onaj ko­ga iz­ve­de­mo do ju­ni­o­ra ili se­ni­o­ra, taj je na­pra­vio re­zul­tat – ka­že tre­ner Do­šen.
Svo­ju sre­ću zbog Mar­ko­vog uspe­ha ne kri­ju ni Jo­van Rad­ma­no­vić, Stra­hi­nja Fi­li­po­vić i Bo­jan Zde­lar, uspe­šni mla­di ka­ja­ka­ši ko­ji su po­la­ko ali si­gur­no kre­nu­li nje­go­vim sto­pa­ma. Nji­ho­vi re­zul­ta­ti i us­pe­si su već ve­o­ma za­pa­že­ni.
– Tak­mi­čim se u ka­te­go­ri­ji 2004. go­di­šte, uče­stvo­vao sam i na Pr­ven­stvu Voj­vo­di­ne u ve­li­kom ka­ja­ku i Pr­ven­stvu dr­ža­ve u mi­ni ka­ja­ku – ka­že Jo­van Rad­ma­no­vić, a Stra­hi­nja Fi­li­po­vić, tre­ni­ra za ka­te­go­ri­ju 2005. go­di­šte.
– Uče­stvo­vao sam na Pr­ven­stvu dr­ža­ve u mi­ni ka­ja­ku, ta­ko­đe, a imao sam ja­ku kon­ku­ren­ci­ju na Pr­ven­stvu Voj­vo­di­ne, ja sam bio dru­gi, a u ukup­nom pla­sma­nu pr­vi – do­da­je Fi­li­po­vić.
Osva­jač bron­za­ne me­da­lje na evrop­skom pr­ven­stvu Bo­jan Zde­lar ta­ko­đe is­ti­če da je pre­sre­ćan zbog osvo­je­ne sre­br­ne me­da­lje klup­skog ko­le­ge.
– Pre­sre­ćan sam zbog Mar­ka, sav trud mu se is­pla­tio, olim­pij­ska me­da­lja je kru­na ka­ri­je­re sva­kog spor­ti­ste, ve­ru­jem da je i on pre­sre­ćan. Me­ni naj­zna­čaj­ni­ja me­da­lja je sa Evrop­skog pr­ven­stva za ju­ni­o­re i mla­đe se­ni­o­re na 500 me­ta­ra gde sam osvo­jio bron­zu – ka­že Zde­lar.
Da je kon­ti­nu­i­ran uspeh ovih spor­ti­sta za­pa­žen, do­kaz je ne­dav­na kom­plet­na re­kon­struk­ci­ja Ka­jak klu­ba „Val“ od stra­ne Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Sa­da su uslo­vi za rad bo­lji i lep­ši, ta­ko u bu­duć­no­sti oče­ku­je­mo još olim­pij­skih me­da­lja.
S. Sta­ne­tić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.